header-new4-blue-1170px.jpg

Струковни нутрициониста дијететичар - старо

Струковни нутрициониста дијететичар (у поступку акредитације)

  • Опис студијског програма
  • Распоред предмета по семестрима и годинама студија
  • Стандарди
  • Исходи предмета
  • Књига предмета

Струковни нутрициониста дијететичар је здравствени радник који ће бити квалификован за рад у области исхране здравих и болесних људи, примењујући у пракси стечена знања у превенцији масовних хроничних незаразних болести, које су данас водећи узрок морталитета, као и у лечењу болести код којих је дијетотерапија обавезни део терапијског поступка и рехабилитације.

Програм студија струковног нутриционисте дијететичара, као саставни део система високошколског образовања треба да подигне и усклади квалитет образовања стручњака за исхрану са савременим националним и европским концепцијама.

Запошљавање:

По завршетку студија Струковни нутрициониста дијететичар може се запослити у:

  • здравственим установама
  • саветовалиштима за исхрану
  • научно-образовним институцијама
  • установама колективног смештаја и исхране
  • у прехрамбеној индустрији

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм

Ред.бр. Шифра Назив предмета
ПРВА ГОДИНА
1. СЕМЕСТАР
1. НД101 Анатомија 5
2 НД102 Исхрана здравих људи 7
3. НД103 Хемија намирница 7
4. НД104 Хигијена и здравствено васпитање 4
5. НД105 Прехрамбена технологија 1 5
2. СЕМЕСТАР
6. НД201 Физиологија 5
7. НД202 Процеси припреме хране 7
8. НД203 Микробиологија хране 5
9. НД204 Социјална медицина и етика 4
Предмети изборног блока 1– бира се један од понуђена два
10а НД205а Информатика и статистика 5
10б НД205б Енглески језик 5
       
   НД206 Стручна пракса 6
ДРУГА ГОДИНА
3. СЕМЕСТАР
1 НД301 Дијететика 1 7
2 НД302 Епидемиологија 7
3 НД303 Принципи правилне исхране 8
4 НД304 Безбедност хране 5
4. СЕМЕСТАР
5 НД401 Општа медицина 5
6 НД402 Прехрамбена технологија 2 6
Предмети изборног блока 2– бира се један од понуђена два
НД403а Комуникацијске вештине 6
НД403б Менаџмент у здравству 7
Предмети изборног блока 3– бира се један од понуђена два
НД404а Фитотерапија 7
НД404б Дијететски суплементи и нутрацеутици 4
         
    Стручна пракса   6
ТРЕЋА ГОДИНА
5. СЕМЕСТАР
1 НД501 Дијететика 2 7
2 НД502 Токсикологија 6
3 НД503 Припремање дијета 6
4 НД504 Нова достигнућа у науци о исхрани 5
5 НД505 Имунологија 5
6. СЕМЕСТАР
6 НД601 Планирање и организација исхране 5
7 НД602 Гојазност и поремећаји исхране 5
Предмети изборног блока 4– бира се један од понуђена два
НД603а Исхрана специфичних популационих група 5
НД603б Исхрана спортиста 5
Предмети изборног блока 5– бира се један од понуђена два
НД604а Принципи маркетинга у исхрани 4
НД604б Алтернативни начини исхране 4
   НД605 Стручна пракса 6
   НД606 Завршни рад 6

Стандард 2: Сврха студијског програма

Студијски програм основних струковних студија струковни нутрициониста дијететичар има јасно дефинисану сврху и улогу у образовном систему која је препознатљива широј јавности. Сврха студијског програма је да пружи студентима одговарајућа, квалитетна знања и вештине из области исхране и да их оспособи за практичан рад у овој области.

Опширније

Стандард 3: Циљеви студијског програма

Студијски програм основних струковних студија Струковни нутрициониста дијететичар има јасно дефинисане циљеве чији је коначни исход образовање струковних нутрициониста дијететичара који су компетентни за обављање делатности у свакодневном професионалном раду.

Општи циљ студијског програма Струковни нутрициониста дијететичар је школовање стручњака који се самостално, по дипломирању, могу укључивати у радни процес и бити компетентни да планирају, организују, спроводе и контролишу исхрану код пацијента/корисника.

Опширније

Стандард 4: Компетенције дипломираних студената

Струковни нутрициониста дијететичар је оспособљен да самостално примени стечена знања и вештине у здравственим установама и установама које се баве исхраном становништва радећи у тиму или индивидуално.

Опширније

Стандард 5: Курикулум

Наставни план и програм се остварује у трајању од шест семестара, односно три године и конципиран је тако да садржи обавезне и изборне предмете чија је бодовна вредност исказана у складу са ЕСПБ. Студијски програм је конципиран по узору на сродне студијске програме на којима се организују студије у овој области. Наставни план и програм је усклађен са са студијским програмима признатих високообразовних институција из земље и света.

Опширније