header-new4-blue-1170px.jpg

Струковни фармацеут - старо

Струковни фармацеут

Студијски програм трогодишњих струковних студија Струковни фармацеут траје шест семестара и носи 180 ЕСПБ бодова. Након завршетка студијског програма и положеног завршног испита стиче се звање Струковни фармацеут.

Сврха студијског програма из фармације је образовање стручног кадра за стицање звања Струковни фармацеут, на нивоу струковних студија. Студијски програм је у складу са Болоњском декларацијом и обезбеђује стицање стручног знања и одређених компетенција у области здравства, социјалне заштите, просвете и  привреде.

Усвајањем предвиђених теоретских и практичних знања студент се оспособљава за сложене задатке и исказивање креативности  како у самосталном раду, тако и у оквиру тимова са другим здравственим радницима приликом пружања здравствених услуга.

Савладавајући теоријску и практичну наставу студент треба да се оспособи за рад у апотеци, болничкој и ветеринарској апотеци, биохемијској, контролно-аналитичкој, галенској  и развојној лабораторији, консултанској фармацији (старачки домови), фармацеутској здравственој заштити и клиничкој фармацији, фармацеутској, козметичкој и сличним индустријама, велетрговини, маркетингу, примени фармацеутске легислативе.

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм првог нивоа студија

Ред.бр. Шифра Назив предмета Семестар ЕСПБ
Прва година
1. Семестар
1.  СФ101  Анатомија  I 6
2.  СФ102  Ботаника  I 6
3.  СФ103  Општа и органска хемија  I 7
4.  СФ104  Увод у фармацију  I 6
5.  СФ105 Фармацеутско законодавство и етика  I 5
2. Семестар
6.  СФ201 Физиологија II 6
7.  СФ202 Биохемија II 6
8.  СФ203 Микробиологија II 6
9.  СФ204 Патологија и патофизиологија II 6

Предмети изборног блока 1 – бира се један од понуђена два

10.a СФ205а Енглески језик II 6
10.b СФ205б Информатика и статистика II 6
 Укупно часова активне наставе на години студија  360П+270В=630
Укупно ЕСП бодова: 60
Ред.бр. Шифра Назив предмета Семестар ЕСПБ
Друга година
3. Семестар
1. СФ301 Фармацеутска хемија III 8
2. СФ302 Токсиколошка хемија са екологијом III 8
3. СФ303  Клиничка фармација III 6
4. СФ304  Хемијска анализа и контрола лекова III 8
4. Семестар
5. СФ401  Фармакогнозија IV 6
Предмети изборног блока 2 – бира се један од понуђена два
6.а СФ402а  Медицински паковни материјал IV 7
6.б СФ402а  Имунологија и имунобиолошки препарати IV  7
Предмети изборног блока 3 – бира се један од понуђена два
7.a СФ403а Менаџмент у здравству и фармацији IV 6
7.б СФ403б Процена ризика по здравље људи IV 6
Предмети изборног блока 4 – бира се један од понуђена два
8.а СФ404а Фармацеутска пракса IV 7
8.б СФ404б Ветеринарски лекови IV 7
 
    Стручна пракса 300 4
  Укупно часова активне наставе на години студија 300П+300В=600
Укупно ЕСП бодова:  60
Ред.бр. Шифра Назив предмета Семестар ЕСПБ
Трећа година
 5. Семестар
1. СФ501 Фармакологија са фармакокинетиком V  7
2. СФ502  Неурофармакологија  9
3. СФ503  Фармацеутска технологија са биофармацијом  7
 
Предмети изборног блока 5 – бира се један од понуђена два
4.a СФ504a  Хомеопатија  4
4.b СФ504б ОТЦ лекови V  4
6. Семестар
5. СФ601 Хемија намирница са дијететиком VI  8
6. СФ602 Индустријска фармација и козметологија VI  8
7. СФ603 Фармакоекономија VI  5
    
     Стручна пракса    
     Завршни рад    
  Укупно часова активне наставе на години студија 300П+300В=600
Укупно ЕСП бодова:  60
Укупно ЕСП бодова на свим годинама студија:  180

Назад на врх стране ↑

Стандард 2. Сврха студијског програма

Сврха студијског програма из фармације је образовање стручног кадра за стицање звања Струковни фармацеут, на нивоу струковних студија. Студијски програм је у складу са Болоњском декларацијом и обезбеђује стицање стручног знања и одређених компетенција у области здравства, социјалне заштите, просвете и  привреде.

Опширније

Стандард 3. Циљеви студијског програма

Студијски програм стуковних студија из фармације својим садржајем омогућава студентима довољно стручног знања и стицање одговарајућих вештина за професионално деловање у оквиру фармацеутског сектора, а тиме и стицање звања Струковни фармацеут.

Опширније

Стандард 4: Компетенције дипломираних студената

Завршавањем студијског програма струковних студија фармације, студент стиче базична знања из области фармације подржана комплементарним базичним знањима из стручних, стручно-апликативних, изборних као и опште образовних предмета. Студент стиче одређене компетенције у својој професији где је посебно изражена: креативност у решавању проблема, критички начин размишљања, комуникационе способности, примена етичких принципа у својој професији.

Опширније

Стандард 5: Курикулум

Наставни план и програм се остварује у трајању од шест семестара, односно три године и конципиран је тако да садржи обавезне и изборне предмете чија је бодовна вредност исказана у складу са ЕСПБ.

Опширније