header-new4-blue-1170px.jpg

Специјалиста струковни санитарно-еколошки инжењер - старо

Специјалиста струковни санитарно-еколошки инжењер

У оквиру специјалистичког студијског програма Школа је акредитовала следеће модуле:

  • Управљање здравствено-санитарним аспектима животне средине
  • Управљање здравствено-санитарном безбедношћу хране и воде
  • Управљање комуналним и чврстим отпадом

Распоред предмета по семестрима и модулима

Ред.бр. Шифра Назив предмета Семестар ЕСПБ
Први семестар
1. СЕС101 Еколошки аспекти одрживог развоја I 5
2. СЕС102 Основе теорије система и управљања I 5
3. СЕС103 Санитарно-еколошко законодавство и надзор I 5
4. СЕС104 Методе истраживачког рада I 5
5.   Изборни предмет 1 I 5
6.   Изборни предмет 2 I 5
ЕСП бодова по семестру: 30
Ред.бр. Шифра Назив предмета Семестар ЕСПБ
Други семестар
7.   Пословни енглески језик II 5
8.   Изборни предмет 3 II 5
9.   Изборни предмет 4 II 5
10.   Специјалистички рад II 15
ЕСП бодова по семестру: 30
Укупно ЕСП бодова: 60

Управљање здравствено-санитарним аспектима животне средине

Ред.бр. Шифра Назив предмета Семестар ЕСПБ
Модул 1
1. СЕСМ1-1а Анализа, контрола и заштита ваздуха I 5
2. СЕСМ1-1б Физичко-хемијска анализа земљишта I 5
3. СЕСМ1-1в Основе заштите животне средине I 5
4. СЕСМ1-2а Еколошки инжењеринг II 5
5. СЕСМ1-2б Ергономија II 5
6. СЕСМ1-2в Управљање здравствено-санитарним аспектима радне и животне средине II 5
Напомена: бирају се четири предмета од шест понуђених
Укупно ЕСП бодова: 20

Управљање здравствено-санитарном безбедношћу хране и воде

Ред.бр. Шифра Назив предмета Семестар ЕСПБ
Модул 2
1. СЕСМ2-1а Микробиолошка анализа намирница и вода I 5
2. СЕСМ2-1б Основи технологије чувања намирница I 5
3. СЕСМ2-1в Прехрамбени адитиви и контаминенти I 5
4. СЕСМ2-2а Биотехнологија II 5
5. СЕСМ2-2б Санитарни инжењеринг вода II 5
6. СЕСМ2-2в Управљање здравственом безбедношћу хране II 5
Напомена: бирају се четири предмета од шест понуђених
Укупно ЕСП бодова: 20

Управљање комуналним и чврстим отпадом

Ред.бр. Шифра Назив предмета Семестар ЕСПБ
Модул 3
1. СЕСМ3-1а Технологија прераде комуналног и чврстог отпада I 5
2. СЕСМ3-1б Микробиолошки инжењеринг I 5
3. СЕСМ3-1в Генотоксикологија I 5
4. СЕСМ3-2а Санитарно-технички принципи градитељства II 5
5. СЕСМ3-2б Санитарна хигијена воде за купање и рекреацију II 5
6. СЕСМ3-2в Санитарна технологија и менаџмент отпада II 5
Напомена: бирају се четири предмета од шест понуђених
Укупно ЕСП бодова: 20

Стандард 2: Сврха студијског програма

Основна сврха специјалистичког студијског програма је остваривање образовних, стручних и истраживачких циљева и задатака из области санитарног инжењерства. Врста и режим студија су прилагођени потребама стратешког развоја здравствено-санитарног образовања, која ће у будућности имати значајан удео у превентивној здравственој заштити, као и друштва у целини.

Опширније

Стандард 3: Циљеви студијског програма

Основни циљ специјалистичког студијског програма Специјалиста струковни санитарно-еколошки инжењер је преношење и усвајање најновијих научних и стручних знања и вештина из области здравствено-санитарне заштите и образовања.

Опширније

Стандард 4: Компетенције дипломираних студената

Завршетком специјалистичких студија – Струковни санитарно еколошки инжењер специјалиста студенти стичу продубљено знање и стручне вештине у области здравствено-санитарне заштите, у стању су да их примене за успешно решавање проблема. 

Опширније

Стандард 5: Курикулум

Специјалистичке струковне студије програма – Струковни санитарно еколошки инжењер специјалиста, конципиран је у трајању од 1 школске године (два семестра) и прилагођен је савременим европским искуствима у образовању овог профила. У структури овог курса модули су подељени на стручне, стручно-апликативне, општеобразовне и изборне. У првом и другом семестру преовлађују стручно-апликативни предмети који дају полазну основу будућим студентима овог курикулума (60 ЕСПБ).

Опширније