header-new4-blue-1170px.jpg

Специјалиста струковна медицинска сестра - staro

Специјалиста струковна медицинска сестра - Област клиничка нега

Студијски програм специјалистичких струковних студија Специјалиста струковна медицинска сестра-област клиничка нега траје два семестара и носи 60 ЕСПБ бодова.

Након завршетка студијског програма и положеног завршног испита стиче се звање Специјалиста струковна медицинска сестра-област клиничка нега.

Основна сврха специјалистичког студијског програма Специјалиста струковна медицинска сестра-област клиничка нега је остваривање образовних, стручних и истраживачких циљева и задатака из области клиничке неге.

Врста и режим студија су прилагођени потребама клиничке неге.

Потреба за овом специјализацијом се наметнула пре свега због потребе праксе, потреба здравствене заштите и пораста хроничних болести.

У овој специјализацији ће се посебно тежиште ставити на стицање специјалистичких знања и вештина у интернистичким и хируршким гранама.

Запошљавање:

По завршетку студија специјалиста струковна медицинкса сестра може се запослити у:

  • Болницама, домовима здравља
  • Диспанзерима, саветовалиштима
  • Патронажној служби, заводима здравствене заштите
  • Климатским лечилиштима, старачким домовима
  • Школама и предшколским установама
  • И у приватном сектору што је јасно издваја од других здравствених радника у здравственом систему

Распоред предмета по семестрима и модулима

Ред.бр.  Шифра Назив предмета Семестар ЕСПБ
ПРВИ СЕМЕСТАР
1. ССМСС1 Стандарди интензивне неге 1 6
2. СМСС2 Интрахоспиталне инфекције 1 6
3. СМСС3 Методе истраживачког рада 1 3
Изборни предмети (4. и 5.)
4а. СМСС4а  Здравствена нега у интернистичким гранама 1 11
4б. СМСС4б Здравствена нега у хируршким гранама 1 11
ДРУГИ СЕМЕСТАР
5. СМСС5 Ургентна стања и трансфузиологија 2 7
6. СМСС6 Комуникацијске вештине 2 4
Изборни предмети (8. и 9.)
7а. СМСС7а Технике инструментирања 2 10
7б. СМСС7б Палијативна нега 2 10
 
8. СМСС8 Стручна пракса 2 6
9. СМСС9 Специјалистички рад 2 7

Стандард 2: Сврха студијског програма

Основна сврха специјалистичког студијског програма Специјалиста струковна медицинска сестра-област клиничка нега је остваривање образовних, стручних и истраживачких циљева и задатака из области клиничке неге. Врста и режим студија су прилагођени потребама клиничке неге. Потреба за овом специјализацијом се наметнула пре свега због потребе праксе, потреба здравствене заштите и пораста хроничних болести.

Опширније

Стандард 3. Циљеви студијског програма

Основни циљ специјалистичког студијског програма Специјалиста струковна медицинска сестра-област клиничке неге је стицање и усвајање ширег теоријског и практичног знања,постављање стандарда здравствене неге и преношење вештина из области интернистичке и хируршке здравствене неге.

Опширније

Стандард 4: Компетенције дипломираних студената

Завршетком специјалистичких студија – Специјалиста струковна медицинска сестра-област клиничке неге студент стиче : продубљено знање и стручне вештине у области клиничке праксе, и у стању је да квалитетно примени исто.

Опширније

Стандард 5: Курикулум

Специјалистичке струковне студије Специјалиста струковна медицинска сестра-област клиничке неге конципиран је у трајању од 1 школске године (два семестра) и прилагођен је савременим европским искуствима у образовању овог профила. У структури овог специјалистичког студијског програма предмети су подељени на академско-општеобразовне, стручне, стручно-апликативне и изборне. У првом  и другом семестру преовлађују стручно-апликативни предмети који дају полазну основу студентима овог курикулума (60 ЕСПБ).

Опширније