header-new4-blue-1170px.jpg

Струковни физиотерапеут - staro

Струковни физиотерапеут

Струковни физиотерапеут је здравствени радник који помоћу терапијских метода унапређује физиолошке и физичке способности и могућности појединца и омогућује реституцију оштећених функција.

Током едукације оспособљен је да посао обавља самостално или у оквиру стручног тима.

Истовремено може да организује рад на свим нивоима у оквиру радних јединица.

Запошљавање:

По завршетку студија струковни физиотерапеут може се запослити у:

  • здравственим установама
  • климатско-бањским лечилиштима
  • научно-образовним установама
  • спортским клубовима
  • предшколским установама
  • центрима за обуку инвалида
  • као и у свим осталим медицинским установама које обухватају његов делокруг рада

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм првог нивоа студија

Ред.бр. Шифра Назив предмета Семестар ЕСПБ
ПРВА ГОДИНА
1. ФТ101 Анатомија I 7
2. ФТ102 Основи неге у рехабилитацији I 9
3. ФТ103 Фармакологија I 7
4. ФТ104 Хигијена и здравствено васпитање I 3
5. ФТ201 Патологија са патофизиологијом II 5
6. ФТ202 Физиологија II 6
7. ФТ203 Социјална медицина и етика II 4
8. ФТ204 Соматопедија II 7
Предмети изборног блока 1 – бира се један од понуђена два
ФТ205а Енглески језик II 6
ФТ103а Педагогија II 6
         
10   Стручна пракса   6
Укупно ЕСПБ 60
ДРУГА ГОДИНА
1 ФТ301 Интерна медицина III 7
2 ФТ302 Хирургија са ортопедијом III 7
Предмети изборног блока 2 – бира се један од понуђена два
ФТ303а Основи радиологије III 6
ФТ303б Рехабилитација у спорту III 6
         
  ФТ304 Неурологија III 8
Предмети изборног блока 3 – бира се један од понуђена два
ФТ401а Менаџмент у здравству IV  
ФТ401б Организација спортско рекреативних активности IV  
         
6 ФТ402 Кинезиологија IV  
7 ФТ403 Општа физикална терапија IV  
Предмети изборног блока 4 – бира се један од понуђена два
ФТ404а Ургентна медицина IV  
ФТ404б Мануелне технике IV  
         
    Стручна пракса    
Укупно ЕСПБ 60
ТРЕЋА ГОДИНА
1 ФТ501 Клиничка физикална терапија V  
2 ФТ502 Општа кинезитерапија V  
3 ФТ503 Протетика и ортотика V  
4 ФТ601 Клиничка кинезитерапија VI  
5 ФТ602 Медицинска рехабилитација VI  
Предмети изборног блока 4 – бира се један од понуђена два
ФТ603а Дечја рехабилитација VI  
ФТ603в Геријатријска рехабилитација VI  
         
    Стручна пракса   6
    Завршни рад   6
Укупно ЕСПБ 60
Укупно ЕСПБ бодова на свим годинама студија 180

Стандард 2: Сврха студијског програма

Постоји оправдана потреба да се кадрови, чији је делокруг рада специјална едукација и рехабилитација, односно решавање здравствених проблема, образују на одговарајући начин по спефичиним програмима.

Опширније

Стандард 3: Циљеви студијског програма

Студијски програм – струковни физиотерапеут, има за циљ да образује студенте у звање струковни физиотерапеут и да на тај начин омогући стицање већих и бољих сазнања из области рехабилитације, како би они надаље то знање могли применити у даљем раду.

Опширније

Стандард 4: Компетенције дипломираних студената

Након завршетка студија студијског програма струковни физиотерапеут, из области рехабилитације, студенти су оспособљени да раде на превенцији, лечењу и рехабилитацији у различитим установама.

Опширније

Стандард 5: Курикулум

Студијски програм студија за струковног физиотерапеута се састоји од 24 предмета, међу којима су 20 обавезна и 6 изборна. У првој години од десет предмета има два изборна предмета, у другој години од осам предмета има три изборна предмета и у трећој години од шест предмета има један изборни. Сви предмети су једносеместрални и подељени су на опште, стручне и стручно – апликативне.

Опширније