header-new4-blue-1170px.jpg

Струковна медицинска сестра - staro

Струковна медицинска сестра

Струковна медицинкса сестра је здравствени радник који је оспособљен да одржава и унапређује здравље сваког појединца кроз одговарајуће коришћење доступних ресурса.

Пружа здравствену негу оболелим, онеспособљеним и умирујућим, уз коришћење високе технологије.
Учествује у припреми болесника за дијагностичке поступке, а посебно код софистицираних дијагностичких метода.
Спроводи психолошку потпору пацијента и породице.
Сарађује уско са лекарима у оквиру физичке и психичке рехабилитације.
Води медицинску документацију у делокругу неге и терапијске поделе лекова.

Запошљавање:

По завршетку студија струковна медицинкса сестра може се запослити у:

  • Болницама, домовима здравља
  • Диспанзерима, саветовалиштима
  • Патронажној служби, заводима здравствене заштите
  • Климатским лечилиштима, старачким домовима
  • Школама и предшколским установама
  • И у приватном сектору што је јасно издваја од других здравствених радника у здравственом систему

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм првог нивоа студија

Ред.бр. Шифра Назив предмета Семестар ЕСПБ
ПРВА ГОДИНА
1. МС101 Анатомија I 7
2 МС102 Здравствена нега I 6
3. МС103 Исхрана и дијететика I 4
4. МС104 Фармакологија I 7
5. МС105 Хигијена и здравствено васпитање I 3
6. МС201 Социјална медицина и етика II 5
7. МС202 Патологија са патофизиологијом II 6
8. МС203 Микробиологија II 5
9. МС204 Физиологија II 5
Предмети изборног блока 1– бирају се 1 од 2 понуђена предмета
10а МС205а Енглески језик II 6
10б МС205б Педагогија II 6
         
    Стручна пракса   6
Укупно ЕСПБ 60
ДРУГА ГОДИНА
1 МС301 Инфективне болести са епидемиологијом III 5
2 МС302 Интерна медицина III 9
3 МС303 Неурологија III 6
Предмети изборног блока 2– бирају се 1 од 2 понуђена предмета
МС304а Основи радиологије III 5
МС304б Здравствена нега у рехабилитацији III 5
         
5 МС305 Хирургија III 6
6 МС401 Онкологија IV 7
7 МС402 Здравствена нега у интерној медицини IV 7
8 МС403 Здравствена нега у инфектологији IV 4
Предмети изборног блока 3– бирају се 1 од 2 понуђена предмета
МС404а Менаџмент у здравству IV 5
МС404б Методика и организација здравствене неге IV 5
         
    Стручна пракса   6
Укупно ЕСПБ 60
ТРЕЋА ГОДИНА
1 МС501 Педијатрија V 6
2 МС502 Здравствена нега у неурологији V 6
3 МС503 Здравствена нега у онкологији и палијативно збрињавање V 7
4 МС504 Здравствена нега у хирургији V 8
5 МС601 Здравствена нега у педијатрији VI 7
Предмети изборног блока 4– бирају се 1 од 2 понуђена предмета
МС602а Психијатрија са негом VI 8
МС602б Гинекологија и акушерство са негом VI 8
Предмети изборног блока 5– бирају се 1 од 2 понуђена предмета
МС603а Здравствена нега старих VI 8
МС603б Здравствена нега у ургентној медицини VI 8
        6
    Стручна пракса   4
    Завршни рад    
Укупно ЕСПБ 60
Укупно ЕСПБ бодова на свим годинама студија 180

Стандард 2: Сврха студијског програма

Образовање здравствених радника са високим степеном стручности, задовољава професионалне програме с циљем да се образује кадар који ће моћи да професионално функционише на свим нивоима здравствене заштите (примарни, секундарни, терцијални ниво), а на основу стеченог специфичног знања у току образовног процеса на Виокој струковној школи.

Опширније

Стандард 3: Циљеви студијског програма

Студијски програм за струковне медицинске сестре има јасно дефинисане циљеве, да планом и програмом кроз теоријску, а пре свега практичну наставу профилише струковне медицинске сестре у савремене сараднике који поседују адекватно медицинско знање из медицине и додирних подручја, неопходно за ефикасан рад у нези пацијената и других клијената

Опширније

Стандард 4: Компетенције дипломираних студената

Студенти који заврше струковне студије на студијском програму за струковну медицинску сестру стичу знања и усвајају вештине из здравствених нега опште образовних и стручних предмета. 

Опширније

Стандард 5: Курикулум

Наставни план је конципиран тако да садржи обавезне и изборне предмете чија је бодовна вредност исказана у складу са ЕСПБ и за сваку годину износи 60 ЕСПБ бодова.

Опширније

Назад на врх стране ↑