header-new4-blue-1170px.jpg

Струковни санитарно-еколошки инжењер 1

Струковни санитарно-еколошки инжењер

Струковни санитарно-еколошки инжењер је здравствени радник чији је делокруг рада превентивна медицина и унапређење животне и радне средине, односно решавање здравствено – еколошких проблема.

У свом раду је оријентисан, пре свега на факторе од којих битно зависи здравље становништва: вода и водни објекти, земљиште и атмосфера, бука, контрола штетног отпада, зрачења, контрола животних намирница, као и свега осталог што може да угрози радну и животну средину.

Интереси друштва и санитарно – еколошких потреба намећу нужност присуства ових кадрова, како у подручју здравства тако и екологије.

Широка лепеза радних места где ће они дати свој допринос унапређењу животне средине, а самим тим постати део превентивне медицине, су апсолутни доказ за оправданост школовања што већег броја овог кадра.

Прљава индустријска технологија, ратови и велике миграције становништва су реални разлози за преузимање мера у циљу заштите животне средине.
Основни предуслов за здраво и радно способно становништво су здрави услови као и здрави стилови живљења.

Запошљавање:

По завршетку студија струковни санитарно-еколошки инжењер може се запослити у:

  • здравственим установама
  • научно-образовним институцијама
  • инспекторатима
  • министарствима здравља и екологије
  • јавним установама које се баве снабдевањем воде за пиће, контролом отпадних вода и контролом отпада
  • у предузећима која производе робу широке потрошње
  • у предузећима чија производна технологија утиче на животну средину
  • у прехрамбеној индустрији

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм првог нивоа студија

Ред.бр. Шифра Назив предмета ЕСПБ
ПРВА ГОДИНА
1. Семестар

1

СЕ101

Анатомија

5

2

СЕ102

Биофизика

5

3

СЕ103

Санитарна хемија

7

4

СЕ104

Хигијена и здравствено васпитање

6

5

СЕ105

Здравствено законодавство

5

2. Семестар

6

СЕ201

Физиологија

5

7

СЕ202

Патологија са патофизиологијом

5

8

СЕ203

Микробиологија

5

9

СЕ204

Социјална медицина и етика

6

Предмети изборног блока 1– бира се један од понуђена два

10а

СЕ205а

Енглески језик

5

10б

СЕ205б

Информатика и статистика

5

 
   

Стручна пракса

6

ДРУГА ГОДИНА
3. Семестар

1

СЕ301

Медицина рада

7

2

СЕ302

Епидемиологија

7

3

СЕ303

Екологија

8

4

СЕ304

Хигијена исхране

5

4. Семестар

5

СЕ401

Општа медицина

7

6

СЕ402

Специјална епидемиологија

6

Предмети изборног блока 2– бира се један од понуђена два

СЕ403а

Менаџмент у здравству

7

СЕ403б

Безбедност на раду

7

Предмети изборног блока 3– бира се један од понуђена два

СЕ404а

Основи пројектовања и изградње објеката

7

СЕ404б

Ургентна медицина са негом

7

 
   

Стручна пракса

6

ТРЕЋА ГОДИНА
5. Семестар

1

СЕ501

Комунална хигијена

7

2

СЕ502

Економика заштите животне и радне средине

6

3

СЕ503

Санитарна техника

7

 
Предмети изборног блока 4– бира се један од понуђена два

СЕ504а

Радиолошка заштита

9

СЕ504б

Управљање чврстим отпадом

9

6. Семестар

5

СЕ601

Дезинфекција и контрола вектора

6

6

СЕ602

Екотоксикологија

7

Предмети изборног блока 5– бира се један од понуђена два

СЕ603а

Санитарна хидротехника

6

СЕ603б

Урбанизам и руризам

6

 
   

Стручна пракса

8

   

Завршни рад

4

Укупно ЕСПБ бодова на свим годинама студија 180

Назад на врх стране ↑

Стандард 1. Структура студијског програма

Студијски програм трогодишњих струковних студија Струковни санитарно еколошки инжењер траје шест семестара и носи 180 ЕСПБ бодова. Након завршетка студијског програма и положеног завршног испита стиче се звање Струковни санитарно еколошки инжењер.

Опширније

Стандард 2. Сврха студијског програма 

Основна сврха студијског програма је остваривање образовних, стручних и истраживачких циљева и задатака из области санитарног инжењерства. Врста и режим студија су прилагођени потребама стратешког развоја здравствено-санитарног образовања, која ће у будућности имати значајан удео у превентивној здравственој заштити, као и друштва у целини.

Опширније

Стандард 3. Циљеви студијског програма

Основни циљ студијског програма Струковни санитарно еколошки инжењер је преношење и усвајање најновијих научних и стручних знања и вештина из области здравствено-санитарне заштите и образовања.

Опширније

Стандард 4: Компетенције дипломираних студената

Студенти који заврше струковне студије на студијском програму за струковног санитарно еколошког инжењера стичу знања и усвајају вештине из здравствено – санитарне заштите опште образовних и стручних предмета.

Опширније

Стандард 5: Курикулум

Наставни план и програм се остварује у трајању од шест семестара, односно три године и конципиран је тако да садржи обавезне и изборне предмете чија је бодовна вредност исказана у складу са ЕСПБ.

Опширније