header-new4-blue-1170px.jpg

Струковни санитарно-еколошки инжењер - СТАРО

Струковни санитарно-еколошки инжењер

Струковни санитарно-еколошки инжењер је здравствени радник чији је делокруг рада превентивна медицина и унапређење животне и радне средине, односно решавање здравствено – еколошких проблема.

У свом раду је оријентисан, пре свега на факторе од којих битно зависи здравље становништва: вода и водни објекти, земљиште и атмосфера, бука, контрола штетног отпада, зрачења, контрола животних намирница, као и свега осталог што може да угрози радну и животну средину.

Интереси друштва и санитарно – еколошких потреба намећу нужност присуства ових кадрова, како у подручју здравства тако и екологије.

Широка лепеза радних места где ће они дати свој допринос унапређењу животне средине, а самим тим постати део превентивне медицине, су апсолутни доказ за оправданост школовања што већег броја овог кадра.

Прљава индустријска технологија, ратови и велике миграције становништва су реални разлози за преузимање мера у циљу заштите животне средине.
Основни предуслов за здраво и радно способно становништво су здрави услови као и здрави стилови живљења.

Запошљавање:

По завршетку студија струковни санитарно-еколошки инжењер може се запослити у:

 • здравственим установама
 • научно-образовним институцијама
 • инспекторатима
 • министарствима здравља и екологије
 • јавним установама које се баве снабдевањем воде за пиће, контролом отпадних вода и контролом отпада
 • у предузећима која производе робу широке потрошње
 • у предузећима чија производна технологија утиче на животну средину
 • у прехрамбеној индустрији

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм првог нивоа студија

Ред.бр. Шифра Назив предмета ЕСПБ
ПРВА ГОДИНА
1. Семестар

1

СЕ101

Анатомија

5

2

СЕ102

Биофизика

5

3

СЕ103

Санитарна хемија

7

4

СЕ104

Хигијена и здравствено васпитање

6

5

СЕ105

Здравствено законодавство

5

2. Семестар

6

СЕ201

Физиологија

5

7

СЕ202

Патологија са патофизиологијом

5

8

СЕ203

Микробиологија

5

9

СЕ204

Социјална медицина и етика

6

Предмети изборног блока 1– бира се један од понуђена два

10а

СЕ205а

Енглески језик

5

10б

СЕ205б

Информатика и статистика

5

 
   

Стручна пракса

6

ДРУГА ГОДИНА
3. Семестар

1

СЕ301

Медицина рада

7

2

СЕ302

Епидемиологија

7

3

СЕ303

Екологија

8

4

СЕ304

Хигијена исхране

5

4. Семестар

5

СЕ401

Општа медицина

7

6

СЕ402

Специјална епидемиологија

6

Предмети изборног блока 2– бира се један од понуђена два

СЕ403а

Менаџмент у здравству

7

СЕ403б

Безбедност на раду

7

Предмети изборног блока 3– бира се један од понуђена два

СЕ404а

Основи пројектовања и изградње објеката

7

СЕ404б

Ургентна медицина са негом

7

 
   

Стручна пракса

6

ТРЕЋА ГОДИНА
5. Семестар

1

СЕ501

Комунална хигијена

7

2

СЕ502

Економика заштите животне и радне средине

6

3

СЕ503

Санитарна техника

7

 
Предмети изборног блока 4– бира се један од понуђена два

СЕ504а

Радиолошка заштита

9

СЕ504б

Управљање чврстим отпадом

9

6. Семестар

5

СЕ601

Дезинфекција и контрола вектора

6

6

СЕ602

Екотоксикологија

7

Предмети изборног блока 5– бира се један од понуђена два

СЕ603а

Санитарна хидротехника

6

СЕ603б

Урбанизам и руризам

6

 
   

Стручна пракса

8

   

Завршни рад

4

Укупно ЕСПБ бодова на свим годинама студија 180

Назад на врх стране ↑

Стандард 1. Структура студијског програма

Студијски програм трогодишњих струковних студија Струковни санитарно еколошки инжењер траје шест семестара и носи 180 ЕСПБ бодова. Након завршетка студијског програма и положеног завршног испита стиче се звање Струковни санитарно еколошки инжењер.

Врста студија и исход процеса учења

Основне струковне студије пружају добру основу за здравствено – санитарну заштиту која се примењује у пракси. Свака наставна година вреднована је са 60 ЕСП бодова

Компетенције дипломираних студената остварују се путем достизања исхода учења наставног плана и програма.

Предуслов за упис на студијски програм је претходно завршено средње образовање или је могућ прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија.

Приликом уписа проверавају се знања, склоности и способности које одговарају студијском програму. На основу спроведене конкурсне процедуре кандидат стиче статус студента и уписује се у школу на овај студијски програм.

Структура студија

 • Академска година почиње 1.октобра и завршава се 30 септембра следеће године. Година има два семестра. Сваки семестар има теоретску и практичну наставу.

 • Теоретска настава је прилагођена тако да омогућава успешно праћење практичне наставе.

 • Поред теоријске наставе, студенти имају обавезу да присуствују и активно учествују на вежбама. Вежбе су клиничке, лабораторијске и кабинетске. Истовремено вежбе могу бити индивидуалне и групне. Групне вежбе су неопходан вид вежбања, али га треба свести на минимум и дати предност самосталном раду студента. Индивидуални рад може бити уз присуство асистента и ментора.

 • Практична настава се одвија у наставним базама (Градски завод за јавно здравље, ВМА, ЈКП Градска чистоћа, Клинички центар Србије, КБЦ Земун, Дом здравља Нови Београд, Дом здравља Палилула, Висан завод за ДДД).

 • Практична настава је предвиђена и као посебан мултидисциплинарни предмет на свакој години студија. Стручна пракса се бодује са укупно 20 кредита и не улази у укупан број недељних часова активне наставе.

 • Студент је оптерећен активном наставом најмање 20 часова, током једне радне недеље.

 • Обезбеђено је континуирано праћење и анализа успешности студирања, на основу којих се доносе мере за побољшање процеса образовања и успешности студирања.

 • Предвиђено је оцењивање квалитета студијског програма, квалитета извођења наставе, квалитета наставника, адекватности просторија, опреме итд.

 • Сви предмети, предвиђени наставним планом и програмом, подељени су на обавезне и изборне. Листа изборних предмета садржи укупно 10 предмета. Са ове листе, студент се опредељује за укупно 5 изборних предмета. Студијски програм је конципиран тако да се студент може определити за изборни предмет из групе општеобразовних, академско – стручних или стручно – апликативних предмета.

 • Настава се изводи у добро опремљеним и просторно адекватним учионицама, и вежбаоницама у школи, у наставним базама, као и у установама које се баве здравствено-санитарним делатностима, установама за контролу квалитета, институтима за јавно здравље, републичким и општинским санитарним инспекцијама и у научним институцијама.

 • У току студирања студент може престати са образовањем по програму на који се првобитно уписао и наставити са образовањем по другом програму, уколико је успешно завршио претходну годину студија. Студенту се могу признати све обавезе завршене по првом програму студија и комисија одређује које испите студент полаже, ако жели да дипломира по другом програму, односно на другој студијској групи. О прелазу из једног програма у други на молбу студента одлучује комисија за питања студирања и о том доноси одлуку. План и програм образовања је тако конципиран да сви студети без обзира на којој су студијској групи, могу наставити своје образовање на другим високим школама медицинских наука.

ЕСПБ бодови

Примењен је европски систем преноса бодова (кредита) - ЕСПБ. Годишња акумулација ЕСПБ износи 60 бодова. За време трогодишњег студирања студенти стичу 180 ЕСПБ, при чему се 156 бодова односи на практичну и теоретску наставу, 20 на стручну праксу и 4 на дипломски рад.

 • Укупан број ЕСПБ (кредита), за сваки предмет, студент остварује на основу степена извршавања предиспитних и испитних обавеза.

 • Оцењивање студената се изводи оценама од 5 до 10, на основу ЕПСБ, односно на основу европске скале, која је истоветна за све земље Европе, које припадају „Европском образовном процесу”.

Испити

 • Испитни рокови су: јануарски, априлски, јунски, септембарски и октобарски.

 • Студент може да упише наредну годину студија ако најкасније у октобарском испитном року освоји 37 ЕСПБ.

 • Студент који не испуни услове за упис у наредну годину студија, понавља годину студија

 • Студент који не положи испит из обавезног предмета до почетка наредне школске године, уписује исти предмет.

 • Студент који не положи изборни предмет, може поново уписати исти или се определити за други изборни предмет.

Метод извођења наставе:

 • Студијски програми се реализују у наставним базама применом наставних метода које код студената стимулишу креативност и размишљање на високом нивоу, подстичу смислене дискусије и наставу чине занимљивом и животнијом.

 • Избор метода зависи од циља, услова у којима се одвија настава, способности студената, вештине и искуства наставника и дидактичких захтева за методолошком разноликошћу како би се одржала заинтересованост и мотивација студената.

 • Поред класичних метода наставе предавања, демонстрације и тестова, користе се методе студија случаја, вођена дискусија, једносмерна комуникација, двосмерна комуникација, интеракција студента и активности, пракса под супервизијом, илустровано предавање, пројекти, играње улога, симулација, интерактивне групе.

Стандард 2. Сврха студијског програма

Основна сврха студијског програма је остваривање образовних, стручних и истраживачких циљева и задатака из области санитарног инжењерства. Врста и режим студија су прилагођени потребама стратешког развоја здравствено-санитарног образовања, која ће у будућности имати значајан удео у превентивној здравственој заштити, као и друштва у целини.

Високо едукован кадар на пољу заштите и унапређења животне и радне средине проистиче из потреба и интереса које намеће друштво, а у циљу обезбеђивања одговарајућих ресурса у подручју здравства и екологије.

Посебно је значајно образовање у области санитарне заштите, односно санитарне технике, која има задатак да што једноставнијим техничким и технолошким методама реши еколошке проблеме насеља, настале од индустријских, рударских и енергетских објеката. Едуковањем кадра на пољу унапређења животне и радне средине ублажили би дефицит кадра како у здравству тако и у заштити животне средине,а самим тим решили део проблема присутних у екологији.

Основни правац свих активности у школи усмерен је ка стицању функционалних знања и вештина за укључивање студената у конкретне профиле здравствено-санитарне заштите, као што су: управљање здравствено-санитарним аспектима животне средине, управљање здравственом безбедношћу хране и вода, управљање комуналним и чврстим отпадом, као и управљање здравственом безбедношћу на радном месту, уз примену метода активног учења ради креирања критичког мишљења.

Приоритети студијског програма у будућности су образовање кадрова који ће допринети обезбеђивању одговарајућих услова и начина управљања здравствено-санитарним аспектима радне и животне средине, побољшању квалитета и гарантовању здравствене безбедности хране, вода, и унапређењу животне средине, старању да се очува животна средина за будуће генерације, поспешивању развоја здравствено-санитарне културе и свеобухватном поспешивању улоге примарне здравствене заштите развоју нашег друштва.

Стручњаци овог профила могу се запошљавати у предузећима која се баве производњом намирница, производњом и технологијом вода, затим у здравственим институцијама, републичким и општинским санитарним инспекцијама, удружењима произвођача, здравственим саветодавним службама, јавној администрацији, самосталном приватном предузетништву, науци и примарној здравственој заштити.

Интереси друштва и санитарно-еколошких потреба намећу нужност присуства ових кадрова, како у подручју здравства тако и екологије. Широка лепеза радних места где ће они дати свој допринос унапређењу животне средине, а самим тим постати део превентивне медицине, су апсолутни доказ за оправданост школовања овог кадра.

Прљава индустријска технологија, ратови и велике миграције становништва су реални разлози за предузимање мера у циљу заштите животне средине. Основни предуслов за здраво и радно способно становништво су здрави услови као и здрави стилови живљења.

У хуманој популацији откривене су нове болести, нови патогени микроорганизми, синтетизован велики број нових активних супстанци. Све ово поставља нове и веће захтеве за услугама из домена здравствене заштите.

Нова реформа система здравствене заштите издваја примарну здравствену заштиту и потребу за ангажовањем већег броја високо образовног кадра који ће се бавити проблемима превенције. Осим тога, постављени су нови и савремени приступи у испитивању и спречавању настанка појединих болести, што ствара велику потребу за адекватно квалификованим кадром који ће спроводити одговарајуће мере заштите.

Стандард 3. Циљеви студијског програма

Основни циљ студијског програма Струковни санитарно еколошки инжењер је преношење и усвајање најновијих научних и стручних знања и вештина из области здравствено-санитарне заштите и образовања.

Остали циљеви су:

 • континуирани свеобухватни развој свих аспеката управљања здравствено-санитарном заштиtом заснован на модерним принципима и стандардима одрживог развоја;

 • усмеравање студија ка стицању знања и вештина потребних за ефикасну здравствено-санитарну заштиту, управљањем и искоришћавањем обновљивих природних ресурса уз заштиту околине и очувања ресурса;

 • пружање могућности за стицање врло разноврсних практичних знања из свих грана и области здравствено-санитарне заштите уз максималну могућност управљања здравствено безбедном храном, водом и унапређење животне средине;

 • даљи развој концепта образовања студената који нуди комплетног стручњака спремног за све изазове и ризике у радној и животној средини како да управљају здравствено-санитарним изазовима новог времена;

 • промовисање европске сарадње у осигурању квалитета, са нагласком на развој компатибилних критеријума и метода студирања. То значи прихватање европских димензија у високом образовању, међуинституционалне сарадње и шеме мобилности, као и интегралних програма студирања и истраживања у области здравствено-санитарне заштите.

Конкретни резултати које студијски програм жели да оствари у наредном периоду су формирање стручњака који ће моћи да се укључи у европске токове здравствено-санитарне заштите и обезбеђење основе за сталну контролу и побољшање студијског програма.

Циљеви студијског програмаСтруковни санитарно еколошки инжењер су конкретни, оствариви с обзиром на расположиве ресурсе, и ближе дефинишу образовну и друге делатности ове високошколске установе, укључујући и њену све укупну стручну делатност у здравствено-санитарној заштити. Све активности установе су у складу са усвојеном мисијом и циљевима. Школа периодично преиспитује своју мисију и циљеве, вреднујући њихову сврсисходност у процесу планирања и расподеле расположивих ресурса.

Стандард 4: Компетенције дипломираних студената

Студенти који заврше струковне студије на студијском програму за струковног санитарно еколошког инжењера стичу знања и усвајају вештине из здравствено – санитарне заштите опште образовних и стручних предмета.

Остварење циљева студијског програма - образовање високо стручних кадроова из области здравствено – санитарне струке омогућује виши ниво здравствене заштите, као и развој струке у области медицине.

По завршетку студија струковни санитарно еколошки инжењер ће бити компетентан да прихвати здравље као најважнију вредност човека, а здравствено – санитарну заштиту као најважнији облик свога позива.

Струковни санитарно еколошки инжењери су припремљени за тимски рад, али морају бити и оспособљени да самостално врше процене, дају мишљења и решавају проблеме.

Стечена знања и вештине помажу да:

 • Обавља послове санитарно еколошког надзора, самостално или као члан тима;

 • Контролише примену прописа здравствено санитарно надзора;

 • Врши контролу хигијенско епидемиолошког стања вода, извора вода, пречишћевања отпадних вода и чврстих отпадних материја;

 • Врши санирање и унапређење животне средине;

 • Прописује мере заштите на радним местима где су отежани услови рада;

 • Контролише прописе у прехрамбеној индустрији-преради и продаји хране;

 • Ангажује се на сузбијању епидемија и последица временских непогода;

 • Прати и учествује у решавању проблематике увоза и извоза робе која може да учествује на здравље становништва;

 • Користи у свом раду одређене апарате и инструменте ради постављања дијагностике на терену и лабораторијама;

 • Сарађује са стручњацима других професија ради решавања заједничке проблематике;

 • Учествује у реализацији научнно-истраживачких пројеката;

 • Активно учествује у стручним асоцијацијама и на скуповима;

 • Ради на свом перманентном стручном усавршавању и прати иновације у области своје професије.

Стручни назив: Струковни санитарно еколошки инжењер

Опис исхода учења

Струковни санитарно еколошки инжењер је здравствени радник чији је делокруг рада превентивна медицина и унапређење животне и радне средине, односно решавање здравствено-еколошких проблема. Орјентисан је на факторе од којих битно зависи здравље становништва: вода и водни објекти, земљиште и атмосфера, бука, контрола штетног отпада, зрачења. контрола животних намирница и свега што може да угрози животну средину. Поседује разумевање и сагледавање утицаја различитих фактора на животну средину и социјалну заједницу. Струковни санитарно – еколошки инжењери су припремљени за тимски рад, али морају бити и оспособљени да самостално врше процене, дају мишљења и решавају проблеме, с тим што су законски и финансијски одговорни за свој делокруг рада.

Кроз стручну праксу студент се оспособљава да теоријско и ограничено практично знање прошири и интегрише у динамичне процесе који се одвијају на релацији Санитарно еколошки инжењер – корисник.

Компетенције дипломираних студената остварују се путем достизања исхода учења наставног плана и програма.

Прва година је јединствена у пружању општих знања неопходних за разумевање биолошких, физичких, хемијских појава, анатомије и физиологије човека, познавање основних појмова социјалне медицине, санитарног закона као и дисциплинарна етичка начела неопходна за професију.

Друга година садржи уже стручне предмете и омогућава струковно санитарно – еколошким инжењерима да развијају рационалне приступе у погледу управљања одрживим развојем путем превенције загађења, одговарајућег третмана, враћања ресурса у првобитно стање и поновне употребе.

Трећа година садржи стручно – апликативне предмедте и низ изборних предмета који струковно санитарно–еколошким инжењерима омогућава да анализирају, синтетизују, интегришу, интерпретирају и дискутују научне и практичне податке и воде независно истраживање укључујући писане студије, теренски рад и лабораторијско истраживање.

Кроз стручну праксу студент се оспособљава да теоријско и ограничено практично знање прошири и интегрише у динамичне процесе који се одвијају на релацији здравствени радник – корисник.

Након завршених основних студија првог степена студенту је омогућено даље усавршавање кроз струковне специјалистичке студије.

Стандард 5: Курикулум

Наставни план и програм се остварује у трајању од шест семестара, односно три године и конципиран је тако да садржи обавезне и изборне предмете чија је бодовна вредност исказана у складу са ЕСПБ.

Курикулум студијског програма Санитарно еколошки инжењер прихваћен је и акредитован од стране КАПК 2007. године. Вршећи самоевалуацију и проверавајући квалитет рада, а на основу препоруке КАПК у вези стручне праксе, Школа је приликом поновне акредитације студијског програма Санитарно еколошки инжењер упутила захтев за значајно повећање броја часова стручне праксе на све три године студија, што је и прихваћено од стране КАПК и програм је са том изменом акредитован 2012. године.

Током континуираног процеса самоевалуације, обављен је велики број формалних и неформалних разговора са представницима наставних база школе које и јесу најчешћи послодавци дипломираних студената и добијено је писано Мишљење послодаваца о структури студијског програма и задовољству стеченим квалификацијама студената (дато у прилогу 6.5.). Сви анкетирани послодавци исказали су велико задовољство стеченим квалификацијама студената. Информације добијене од надлежних у институцијама где дипломирани студенти обављају обавезни здравствени стаж такође указују на задовољство потенцијалних послодаваца квалитетом и компетенцијама стручњака школованих у ВЗСШСС „Висан“ и курикулумом студијског програма Санитарно еколошки инжењер.

У циљу боље припреме студената за тржиште рада, јавља се потреба за упознавање студената са принципима економичног приступа коришћења, очувања и унапређења животне и радне средине као и утицаја технолошких и других процеса на животну и радну средину, тако да је додат предмет Економика заштите животне и радне средине, тако да Школа подноси захтев за поновну акредитацију студијског програма Санитарно еколошки инжењер са том једном изменом у Курикулуму у односу на последњу акредитацију из 2012. године.

Програм садржи групу општеобразовних предмета чија релативна заступљеност у укупном збиру ЕСПБ износи 14.95%, стручних предмета заступљених са 38,79% ЕСПБ и стручно-апликативних предмета који доприносе са 46,26% ЕСПБ.

Студенти су у прилици да бирају 5 од 10 изборних предмета чиме остварују 21,11% од укупног броја ЕСПБ.

Наставним програмом су утврђени циљеви и садржаји сваког наставног предмета, облици наставе, литература, као и начин провере знања. Висок квалитет наставе се остварује кроз следеће облике рада- теоријска настава, вежбе, практична настава, колоквијуми, семинарски радови, консултације и испити.

У студијском програму је у оквиру 40-о часовне радне недеље планирана и практична настава, као и стручна пракса која се обавља у наставним базама под надзором и вођством за то посебно одређених предавача, које кординира члан наставничког кадра који има највиши степен звања у тој стручној области. Број часова је усклађен са стандардима који су спецификовани стандардима ЕУ. Број часова активне наставе износи 1905 часова. За три године студијског програма предвиђено је 915 часова теоријске наставе и 1665 часова практичне наставе која се реализује кроз практичне вежбе (1105 часова) и стручну праксу (150+150+300) за сваку годину што укупно износи 600 часова) и израду завршног рада (60 часова) у наставним базама.

У првој години студија су углавном заступљени општеобразовни и стручни предмети који представљају базу и пружају неопходна знања за изучавање садржаја стручно-апликативних предмета. У првом семестру је пет предмета: Анатомија, Биофизика, Санитарна хемија, Социјална медицина и етика, Здравствено законодавство. У другом семестру студенти се уводе у садржаје предмета: Хигијене и здравственог васпитања, Физиологије, Патологије са патофизиологијом, Микробиологије. Истовремено студенти имају могућност да се одлуче за један изборни општеобразовни предмет: Енглески језик или Информатика.

У другој години се повећава број како стручних тако и стручно- апликативних предмета. Пружена је могућност студентима да бирају два стручна предмета из два изброна блока: 1. Менаџмент у здравству или Безбедност на раду; 2. Основи пројектовања и изградње објеката или Ургентна медицина са негом. Поред изборних предмета у плану су обавезни предмети: Медицина рада, Епидемиологија, Екологија, Хигијена исхране, Општа медицина и Специјална епидемиологија.

У трећој години су стручни и стручно-апликативни предмети: Комунална хигијена, Економика заштите животне и радне средине, Дезинфекција и контрола вектора, Санитарна техника, Екотоксикологија, као и четири изборна стручно-апликативна предмета: Санитарна хидротехника, Урбанизам и руризам, Радиолошка заштита, Управљање чврстим отпадом.

Назад на врх стране ↑