header-new4-blue-1170px.jpg

Струковна медицинска сестра - СТАРО

Струковна медицинска сестра

Струковна медицинкса сестра је здравствени радник који је оспособљен да одржава и унапређује здравље сваког појединца кроз одговарајуће коришћење доступних ресурса.

Пружа здравствену негу оболелим, онеспособљеним и умирујућим, уз коришћење високе технологије.
Учествује у припреми болесника за дијагностичке поступке, а посебно код софистицираних дијагностичких метода.
Спроводи психолошку потпору пацијента и породице.
Сарађује уско са лекарима у оквиру физичке и психичке рехабилитације.
Води медицинску документацију у делокругу неге и терапијске поделе лекова.

Запошљавање:

По завршетку студија струковна медицинкса сестра може се запослити у:

 • Болницама, домовима здравља
 • Диспанзерима, саветовалиштима
 • Патронажној служби, заводима здравствене заштите
 • Климатским лечилиштима, старачким домовима
 • Школама и предшколским установама
 • И у приватном сектору што је јасно издваја од других здравствених радника у здравственом систему

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм првог нивоа студија

Ред.бр. Шифра Назив предмета Семестар ЕСПБ
ПРВА ГОДИНА
1. МС101 Анатомија I 7
2 МС102 Здравствена нега I 6
3. МС103 Исхрана и дијететика I 4
4. МС104 Фармакологија I 7
5. МС105 Хигијена и здравствено васпитање I 3
6. МС201 Социјална медицина и етика II 5
7. МС202 Патологија са патофизиологијом II 6
8. МС203 Микробиологија II 5
9. МС204 Физиологија II 5
Предмети изборног блока 1– бирају се 1 од 2 понуђена предмета
10а МС205а Енглески језик II 6
10б МС205б Педагогија II 6
         
    Стручна пракса   6
Укупно ЕСПБ 60
ДРУГА ГОДИНА
1 МС301 Инфективне болести са епидемиологијом III 5
2 МС302 Интерна медицина III 9
3 МС303 Неурологија III 6
Предмети изборног блока 2– бирају се 1 од 2 понуђена предмета
МС304а Основи радиологије III 5
МС304б Здравствена нега у рехабилитацији III 5
         
5 МС305 Хирургија III 6
6 МС401 Онкологија IV 7
7 МС402 Здравствена нега у интерној медицини IV 7
8 МС403 Здравствена нега у инфектологији IV 4
Предмети изборног блока 3– бирају се 1 од 2 понуђена предмета
МС404а Менаџмент у здравству IV 5
МС404б Методика и организација здравствене неге IV 5
         
    Стручна пракса   6
Укупно ЕСПБ 60
ТРЕЋА ГОДИНА
1 МС501 Педијатрија V 6
2 МС502 Здравствена нега у неурологији V 6
3 МС503 Здравствена нега у онкологији и палијативно збрињавање V 7
4 МС504 Здравствена нега у хирургији V 8
5 МС601 Здравствена нега у педијатрији VI 7
Предмети изборног блока 4– бирају се 1 од 2 понуђена предмета
МС602а Психијатрија са негом VI 8
МС602б Гинекологија и акушерство са негом VI 8
Предмети изборног блока 5– бирају се 1 од 2 понуђена предмета
МС603а Здравствена нега старих VI 8
МС603б Здравствена нега у ургентној медицини VI 8
        6
    Стручна пракса   4
    Завршни рад    
Укупно ЕСПБ 60
Укупно ЕСПБ бодова на свим годинама студија 180

Назад на врх стране ↑

Стандард 2: Сврха студијског програма

Студијски програм има јасно дефинисану сврху и улогу у образовном систему, доступну јавности.

Образовање здравствених радника са високим степеном стручности, задовољава професионалне програме с циљем да се образује кадар који ће моћи да професионално функционише на свим нивоима здравствене заштите (примарни, секундарни, терцијални ниво), а на основу стеченог специфичног знања у току образовног процеса на Виокој струковној школи.

Сврха студијског програма струковна медицинска сестра је образовање потребног стручног кадра имајући у виду нове приступе здрављу и здравственој политици који се заснивају на заштити и унапређењу здравља, а који захтевају промене сестринских функција и компетенција.

Професионално деловање сестара подразумева пружање стручне помоћи у току животног циклуса сваком поједицну у здрављу и болести.

Податак је да у Србији има 4% сестара са вишом медициском школом од укупног броја сестара (43000 сестара). СЗО у својим извештајима саопштава да 65-75% услуга у здравству пружају сестре.
Наставни планови и програми здравствене неге су у складу са стратегијом образовања сестара до 2010. године (Копенхаген 1998. година) у којој се иницира развој хуманих ресурса довољно образованих за очување и унапређење здравља,. „Боље здравље за све у трећем милениуму“. Влада и Министарство здравља Р.Србије 2003. године) и препорукама Минхенске и Болоњске декларације.

Високи образовни ниво становништва, мултиплицирање специфичних потреба корисника, нове скоро препознате болести као и нагли технолошки развој у пружању медицинских услуга корисницима, захтевају одговарајући број стручњака са високим образовањем.

Документ «Боље здравље за све у трећем миленијуму» који је донела Влада Републике Србије и Министарства здравља, фебруара 2003. год. представља визију реформе система здравствене заштите и става, да је здравље народа од општег друштвеног интереса и најзначајнији ресурс за очување и унапређење здравља становништва. На тај начин би се осигурала компатибилност економског и технолошког прогреса са заштитом и унапређењем квалитета живота за све.

Сестра се оспособљава да ради као члан мултидисциплинарних тимова у свим медицинским дисциплинама на решавање сложених медицинских проблема. Стицањем знања и одређених вештина из студијског програма сестра постаје компетентна и препознатљива у домену здравља поједица, породице, групе/заједнице.

Сестре професионалну праксу обављају самостално (независно), или зависно (члан здравственог тима) под вођством других профила, најчешће лекара за извршавање терапијских, дијагностичких и рехабилитационих поступака. Крајњи циљ студијског програма да се кроз школовање студент припреми за клинички самосталан рад и да допринесе даљем развоју здравственог система Републике Србије.

Сврха студијског програма је:

 • Подизање нивоа стручних компетенција сестара
 • Усклађивање образовања са реалним потребама друштва и система здравствене заштите
 • Усклађивање образовања сестара Р.Србије са образовањем сестара у европи и трансфер стечених кредита
 • Увођење система квалитета у образовању у оквирима међународних стандарда
 • Стандардизовање, вредновање знања вештина и стручних компетенција сестара
 • Да студенте припреми и оспособи за самовредновање и континуирано образовање
 • Да сестре својим професионалним радом допринесу развоју здравственог система у Р.Србији
 • Да свршени студент буде одговоран за здравствену негу у целости

Свршени студент струковних студија, струковна медицинска сестра, оспособљeн је за рад у болницама, домовима здравља, диспанзерима, саветовалиштима, патронажној служби, заводима ЗЗ, климатским лечилиштима, старачким домовима, школама и предшколским установама и у приватном сектору што је јасно издваја од других здравствених радника у здравственом систему.

Висока школа планира наменски школовање дефицитарних кадрова у складу са Болоњским моделом високог образовања у Европи, те на тај начин усаглашава образовање са свим земљама које су прихватиле Болоњску декларацију.

Стандард 4: Компетенције дипломираних студената

Савладавањем студијског програма студент стиче опште и предметно-специфичне способности које су у функцији квалитетног обављања стручне, научне и уметничке делатности.

Студенти који заврше струковне студије на студијском програму за струковну медицинску сестру стичу знања и усвајају вештине из здравствених нега опште образовних и стручних предмета.

Остварење циљева студијског програма – образовање високо стручних кадроова из области здравствене струке омогућује виши ниво здравствене заштите, као и развој струке у области медицине.

По завршетку студија струковна медицинска сестра ће бити компетентна да прихвати здравље као најважнију вредност човека, а здравствену негу као најважнији облик свога позива.

 • Да поред знања и вештина за примену  опште  неге, посебно влада знањем и вештинама из ужег стручног усмерења  за које се определила путем изборних предмета
 • Да примени научене теоријске принципе и практичне вештине у свим видовима опште неге болесника укључујући мере унапређења здравља и спречавања болести током процеса рада у болничким и клиничким одељењима, диспанзерима, амбулантама и специјализованим центрима и установама као и током кућног лечења
 • Да  руководи тимом здравствене неге
 • Да професионално решава захтевне стручне проблеме и тимски сарађује са стручњацима са високим образовањем у процесу дијагностиковања и лечења оболелих
 • Да пренесу знања на друге тиме што ће  учествовати у образовању сестара и осталих здравствених радника и сарадника
 • Да комбиновањем знања из информатике, етике, медицине и медицинске терминологије   помаже  стручњацима са високим образовањем  на развијању система у циљу успешнијег лечења, иновација у лечењу и нези пацијената као и на реализацији научноистражи-вачких пројеката
 • Да одреди и организује  дневне радне задатке и распоред рада и успешно  води  целокупну радну  документацију

Студијски програм струковних студија медицинска сестра је целовит, интегрисан, интердисциплинаран, научно утемељен и усклађен са болоњском декларацијом и омогућава мобилност студената.

Стручни назив: Струковна медицинска сестра

Струковна медицинска сестра након дипломирања је оспособљена за самосталан рад у оквиру здравствене неге у свим специјалистичким дисциплинама. Струковна медицинска сестра учествује у припреми болесника за дијагностичке поступке, а посебно код софистицираних дијагностичких метода. Делокруг рада струковне медицинске сестре обухвата и поступак расподеле редовне медикаментозне и ампулиране терапије. У свом раду медицинска сестра спроводи психолошку потпору пацијента и породице посебно код тешких болесника. Струковна медицинска сестра је оспособљена за вођење медицинске документације у делокругу неге и терапијске поделе лекова.

Стандард 5: Курикулум

Курикулум студијског програма садржи листу и структуру обавезних и изборних предмета и модула и њихов опис.

Наставни план је конципиран тако да садржи обавезне и изборне предмете чија је бодовна вредност исказана у складу са ЕСПБ и за сваку годину износи 60 ЕСПБ бодова.

У првој години су углавном заступљени општеобразовни и стручни предмети који представљају базу и пружају неопходна знања за изучавање садржаја стручно-апликативних предмета. Студијски програма за струковну мединску сестру припада струковним студијама и студије трају три године, односно шест семестара са укупно 27 предмета од чега су 22 обавезна.

Опште образовни предмети су заступљени у првој години студија са циљем да се студент упозна са опште-образовним садржајима како би несметано пратио циљане саджаје везане за струку.

Стручни предмети су распоређени у све три године студија, али је њихова концетрација у другој години из разлога што се за струковне студије из здравствене неге категоришу као основа за изучавање стручно – апликативних предмета.

Стручна знања из медицинских дисциплна омогућавају студентима да разумеју физиолошке и патолошке процесе који се дешавају код човека током животног циклуса. Изучавање стручних предмета је логичан след ствари током изучавања опште образовних предмета, јер струковна медицинска сестра која се образује на овим струковним студијама ради за људе и са људима. Стручни предмети обезбеђују студенту довољно знања из ове групе предмета и омогућавају студенту да започне избор професионалног ангажовања.

Само теоријска знања нису довољна да се студент припреми за професионални рад и студенти струковних студија струковна медицинска сестра изучавају стручно-апликативне предмете који јасно опредељују студенте за здравствену негу као научну дисциплину у систему здравствене заштите. Ови предмети су сконцентрисани у другој и трећој години студија и имају за циљ да се научени садржаји имплементирају у праксу кроз моделе практичне наставе. Кроз садржаје стручно-апликативних предмета студенти се упознају са савременим садржајима у здравственој нези који су прихваћени у многим развијеним земљама са тенденцијом да се здравствена нега у свим дисциплинама и за све популационе групе усавршава (препорука СЗО и ИЦН) – Минхенска декларација.

Изборних предмета у наставном плану има десет. Изборни стручно апликативни предмети опредељују студента са којом популацијом жели да ради професионално и из тих предмета стиче проширена знања, што му омогућава да стекне веће компетенције – аутономност у тој области здравствене неге. Изборни предмети из стручно-апликативних предмета заокружују целовитост клиничко стручних садржаја и омогућавају студенту да се одлучи између професионалног ангажовања на нивоу примарне, секундарне или терцијалне здравствене заштите.
Студент је ангажован 40 часова недељно. Од тога просечно 20.83 часова односи се на часове активне наставе (теоријска и практична настава) а остало се односи на самостални рад студената (СРС). Самостални рад студената подразумева припрему за теоријску и практичну наставу, учење након наставе, као и истраживање литературе и писање семинарских радова.

У првом семестру је пет предмета: анатомија, фармакологија, физиологија, социјална медицина и здравствено васпитање. У другом семестру поред стручних предмета: исхрана и дијететика и патологије са патофизиологијом и микробиологије, студенти се уводе у садржаје Здравствене неге као стручно-апликативног предмета. Истовремено студенти имају могућност да се одлуче за један изборни општеобразовни предмет: енглески језик или информатика и статистика.

У другој години се повећава број како стручних тако и стручно- апликативних предмета, тако да трећи семестар пружа могућност студентима да бирају један општеобразовни предмет: менаџмент у здравству и ментална хигијена и један стручни предмет: медицинска рехабилитација и основи неге у рехабилитацији. Поред два изборна предмета у плану је инфективне болести са епидемиологијом, интерна медицина и неурологија као увод у клиничке предмете и база за изучавање других клиничких предмета. У четвртом семестру је четири предмета: хирургија и онкологија, стручни предмети и здравствена нега у интерној медицини и здравствена нега у инфектологији, стручно – апликативни предмети.

У трећој години су стручно-апликативни предмети – пети семестар: здравствена нега у неуролологији, здравствена нега у онкологији, здравствена нега у хирургији. У шестом семестру поред педијатрије и здравствене неге у педијатрији као обавезног предмета, изборна два стручно-апликативна предмета су: психијатрија са негом и гинекологија и акушерство са негом као и здравствена нега старих и здравствена нега у ургентној медицини.

У студијском програму је у оквиру 40-о часовне радне недеље планирана и практична настава која се обавља у здравственим установама под надзором и вођством за то посебно одређених предавача, које кординира члан наставничког кадра који има највиши степен звања у тој стручној области. Број часова је усклађен са стандардима који су спецификовани стандардима ЕУ.

Кроз наставни програм студент ће стећи знања која омогућују самостални рад у оквиру стручног назива који су дефинисана Правилником о листи стучних, академских и научних назива који доноси Национални савет за високо образовање.

Назад на врх стране ↑

Исходи предмета

Назив предмета: Анатомија
Исход предмета: Да научи основне принципе анатомске и функционалне организације централног нервног система и да зна основне механизмекоји се налазе у основи моторног и физичког развоја,моторних функција и моторнох когнитивних процеса.

Назив предмета: Физиологија
Исход предмета: Да стекну неопходна знања за разумевање главних механизама појединих органа и система органа.

Назив предмета: Социјална медицина
Исход предмета: Да науче основне појмове из социјалне медицине,неопходна за професију медицинска сестра.

Назив предмета: Фармакологија
Исход предмета: Студенти ће моћи да примењују своја знања у пракси приликом поделе терапије у процесу свога рада.

Назив предмета: Здравствено васпитање
Исход предмета: Студенти ће разумети значај ваздуха, воде, земљишта и правилне исхране за нормалан раст и развој. Упознаће ментално зрелу личност и самим тим моћи ће предузети превентивне мере које ће спречити настанак болести.

Назив предмета: Исхрана и дијететика
Исход предмета: Студенти ће током наставе се овладати предвиђеним знањима, вештинама и ставовима из области дијететике.

Назив предмета: Патологија са патофизиологијом
Исход предмета: Студенти ће моћи препознати патолошке промене и стања у свом раду са пацијентима.

Назив предмета: Медицинска етика
Исход предмета: Усвајање и препознавање основних етичких принципа,неопходних за професију медицинска сестра,и поступање у складу са одговорностима које намеће одговарајући професионални ниво.

Назив предмета: Микробиологија
Исход предмета: Студенти ће бити у могућности да:

 • схвате значај микроорганизама и паразита као потенцијалних узрочника болести и агенаса биолошког рата,
 • схвате улогу човека у освајању и мењању биолошке средине и утицај те средине на здравље човека,
 • упознају имунолошке механизме,
 • упознају опште појмове у раду са заразним материјалом и заштитом на раду.

Назив предмета: Здравствена нега
Исход предмета: Студенти ће знати да схвате и усвоје процес здравствене неге као метод рада у сестринској пракси, да усвоје дефиниције процеса здравствене неге, научну заснованост процеса и структуру процеса здравствене неге. Тимски ће приступити унапређењу здравствене неге у клиничко болничкој пракси од пријема болесника до терминалне фазе болести. Студенти ће развити свест и прихватити одговорност за своје сопствено здравље и примену основних мера заштите на раду.

Назив предмета: Енглески језик
Исход предмета: Студенти ће одржати продуктивно знање енглеског језика стеченог у претходним фазама учења као и оспособити се за смостално изражавање у оквиру тематике везане за професионалну сферу.

Назив предмета: Информатика и статистика
Исход предмет: Оспособљавање студената за примену информационих технологија у решавању проблематике у области; примена статистичких метода за планирање пословања и управљање квалитетом у области

Назив предмета: Инфективне болести са епидемиологијом
Исход предмета: Студенти ће препознати клиничке слике, а знајући путеве преношења и мере заштите најчешћих, али и најопаснијих заразних болести у нашој популацији, као и у свету , учествовати како у спречавању ширења ових болести, тако и у мерама личне заштите у свом професионалном раду.

Назив предмета: Интерна медицина
Исход предмета: Студент ће знати како да се припреми за клинички приступ интернистичком болеснику. Студенти ће препознати промене код оболелих на појединим унутрашњим органима и системима.

Назив предмета: Неурологија
Исход предмета: Акценат се ставља на оспособљавању студента да стечено теоријско знање користи у стицању практичних вештина које су неопходне у извођењу специјалних, медицинско-терапијских процедура и рехабилитацији болесника.

Назив предмета: Медицинска рехабилитација
Исход предмета: Да научи принципе рехабилитације и методологије које су специфичне за развојну фазу,за одрасле и старије особе и да уме да их спроводи.

Назив предмета: Основи неге у рехабилитацији
Исход предмета: Да науче да препознају здравствене потребе појединаца,да планирају,спроводе и оцењују рехабилитационе поступке у областима различитих клиничких сектора.

Назив предмета: Менаџмент у здравству
Исход предмета: Стечена знања студенти ће примењивати у пракси.

Назив предмета: Ментална хигијена
Исход предмета: Студенти ће ће оспособити за рад у примарној превенцији менталних поремећаја адолесцентног и старијег доба, рад у породичним и брачним саветовалиштима и помоћи у сресним и кризним ситуацијама.

Назив предмета: Хирургија
Исход предмета: Студенти ће знати узроке настанка болести, клиничку слику и терапију и самим тим моћи ће предузети превентивне мере које ће спречити настанак болести.

Назив предмета: Онкологија
Исход предмета: Студенти ће знати применити стечена знања у практичном раду.

Назив предмета: Здравствена нега у интерној медицини
Исход предмета: Студенти ће знати узроке настанка болести, клиничку слику и терапију и самим тим моћи ће предузети превентивне мере које ће спречити настанак болести. Студентима ће овладати најсавременијим методама у дијагностичким и терапијским процедурама, као и руковањем апаратима, аудио визуелним мониторима и др.

Назив предмета: Здравствена нега у инфектологији
Исход предмета: Студент ће знати да примени стечена знања у циљу сузбијања болести.
Препознаће патолошка стања и применити методе здравствене неге.

Назив предмета: Педијатрија
Исход предмета: Студенти ће знати применити стечена знања у практичном раду.

Назив предмета: Здравствена нега у неурологији
Исход предмета: Акценат се ставља на оспособљавању студента да стечено теоријско знање користи у стицању практичних вештина које су неопходне у извођењу специјалних, медицинско-терапијских процедура и рехабилитацији болесника.

Назив предмета: Здравствена нега у онкологији
Исход предмета: Студенти ће знати узроке настанка болести, клиничку слику и терапију и самим тим моћи ће предузети превентивне мере које ће спречити настанак болести. Студентима ће овладати најсавременијим методама у дијагностичким и терапијским процедурама, као и руковањем апаратима, аудио визуелним мониторима и др

Назив предмета: Здравствена нега у хирургији
Исход предмета: Акценат се ставља да ће студенати применити основе хируршке доктрине и да у пракси процене и препознају хируршко обољење или повреду и да у оквиру тога примене одговарајући скуп реанимационих мера и поступака на професионалан и хуман начин.

Назив предмета: Здравствена нега у педијатрији
Исход предмета: Знаће да комуницира са здравим и болесним дететом. Умеће да препозна одређена стања без могућности вербалног саопштавања и моћи ће да учествује у тиму за здравствену негу, лечење и рехабилитацију детета.
Професионално знање и спретност омогућиће вишој медицинској сестри-техничару да посматрајући болесника стручно оцени његово стање: постави сестринску дијагнозу, утврди степен и план неге, сачини програм реализације неге, као и да равноправно учествује у тиму за дијагностику, лечење, негу и рехабилитацију деце.

Назив предмета: Психијатрија са негом
Исход предмета: Студенти ће се током наставе упознати са основама болести из области психијатрије. Током изучавања овог предмета студенти ће стећи знања која ће им омогућити да компетентно, у оквиру својих задужења, учествују у лечењу болесника из области психијатрије. Посебно ће бити оспобљени за правилну негу пацијената.

Назив предмета: Гинекологија и акушерство са негом
Исход предмета: Студент треба да овлада основним знањима и вештинама о анатомији и функцији женског репродуктивног система, дијагностици и терапији гинеколошких обољења, оплодњи, расту и развоју људског организма, физиологији и патологији трудноће, физиолошком и патолошком порођају, пуерперијуму, лактацији и збрињавању новорођенчета.

Назив предмета: Здравствена нега старих
Исход предмета: Студенти ће научити психопатолошке појаве које се јављају у старости и оспособити се за рад са овом популацијом.

Назив предмета: Здравствена нега у ургентној медицини
Исход предмета: Да добију адекватну припрему из основних предмета,како би знали и разумели најрелевантније аспекте који чине основу за патолошке процесе у организму а који сусаставни део стручне,превентивне активности.

Назад на врх стране ↑