header-new4-blue-1170px.jpg

Струковни фармацеут

Струковни фармацеут

Студијски програм трогодишњих струковних студија Струковни фармацеут траје шест семестара и носи 180 ЕСПБ бодова. Након завршетка студијског програма и положеног завршног испита стиче се звање Струковни фармацеут.

Сврха студијског програма из фармације је образовање стручног кадра за стицање звања Струковни фармацеут, на нивоу струковних студија. Студијски програм је у складу са Болоњском декларацијом и обезбеђује стицање стручног знања и одређених компетенција у области здравства, социјалне заштите, просвете и  привреде.

Усвајањем предвиђених теоретских и практичних знања студент се оспособљава за сложене задатке и исказивање креативности  како у самосталном раду, тако и у оквиру тимова са другим здравственим радницима приликом пружања здравствених услуга.

Савладавајући теоријску и практичну наставу студент треба да се оспособи за рад у апотеци, болничкој и ветеринарској апотеци, биохемијској, контролно-аналитичкој, галенској  и развојној лабораторији, консултанској фармацији (старачки домови), фармацеутској здравственој заштити и клиничкој фармацији, фармацеутској, козметичкој и сличним индустријама, велетрговини, маркетингу, примени фармацеутске легислативе.

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм првог нивоа студија

Ред.бр. Шифра Назив предмета Семестар ЕСПБ
Прва година
1. Семестар
1.  СФ101  Анатомија  I 6
2.  СФ102  Ботаника  I 6
3.  СФ103  Општа и органска хемија  I 7
4.  СФ104  Увод у фармацију  I 6
5.  СФ105 Фармацеутско законодавство и етика  I 5
2. Семестар
6.  СФ201 Физиологија II 6
7.  СФ202 Биохемија II 6
8.  СФ203 Микробиологија II 6
9.  СФ204 Патологија и патофизиологија II 6

Предмети изборног блока 1 – бира се један од понуђена два

10.a СФ205а Енглески језик II 6
10.b СФ205б Информатика и статистика II 6
 Укупно часова активне наставе на години студија  360П+270В=630
Укупно ЕСП бодова: 60
Ред.бр. Шифра Назив предмета Семестар ЕСПБ
Друга година
3. Семестар
1. СФ301 Фармацеутска хемија III 8
2. СФ302 Токсиколошка хемија са екологијом III 8
3. СФ303  Клиничка фармација III 6
4. СФ304  Хемијска анализа и контрола лекова III 8
4. Семестар
5. СФ401  Фармакогнозија IV 6
Предмети изборног блока 2 – бира се један од понуђена два
6.а СФ402а  Медицински паковни материјал IV 7
6.б СФ402а  Имунологија и имунобиолошки препарати IV  7
Предмети изборног блока 3 – бира се један од понуђена два
7.a СФ403а Менаџмент у здравству и фармацији IV 6
7.б СФ403б Процена ризика по здравље људи IV 6
Предмети изборног блока 4 – бира се један од понуђена два
8.а СФ404а Фармацеутска пракса IV 7
8.б СФ404б Ветеринарски лекови IV 7
 
    Стручна пракса 300 4
  Укупно часова активне наставе на години студија 300П+300В=600
Укупно ЕСП бодова:  60
Ред.бр. Шифра Назив предмета Семестар ЕСПБ
Трећа година
 5. Семестар
1. СФ501 Фармакологија са фармакокинетиком V  7
2. СФ502  Неурофармакологија  9
3. СФ503  Фармацеутска технологија са биофармацијом  7
 
Предмети изборног блока 5 – бира се један од понуђена два
4.a СФ504a  Хомеопатија  4
4.b СФ504б ОТЦ лекови V  4
6. Семестар
5. СФ601 Хемија намирница са дијететиком VI  8
6. СФ602 Индустријска фармација и козметологија VI  8
7. СФ603 Фармакоекономија VI  5
    
     Стручна пракса    
     Завршни рад    
  Укупно часова активне наставе на години студија 300П+300В=600
Укупно ЕСП бодова:  60
Укупно ЕСП бодова на свим годинама студија:  180

Назад на врх стране ↑

Стандард 2. Сврха студијског програма

Сврха студијског програма из фармације је образовање стручног кадра за стицање звања Струковни фармацеут, на нивоу струковних студија. Студијски програм је у складу са Болоњском декларацијом и обезбеђује стицање стручног знања и одређених компетенција у области здравства, социјалне заштите, просвете и  привреде.

Усвајањем предвиђених теоретских и практичних знања студент се оспособљава за сложене задатке и исказивање креативности  како у самосталном раду, тако и у оквиру тимова са другим здравственим радницима приликом пружања здравствених услуга.

Савладавајући теоријску и практичну наставу студент треба да се оспособи за рад у апотеци, болничкој и ветеринарској апотеци, биохемијској, контролно-аналитичкој, галенској  и развојној лабораторији, консултанској фармацији (старачки домови), фармацеутској здравственој заштити и клиничкој фармацији, фармацеутској, козметичкој и сличним индустријама, велетрговини, маркетингу, примени фармацеутске легислативе.

Сходно томе, сврха студирања је да  студент током студија стекне знања и вештине значајне:

 • за формулацију и имплементацију плана фармацеутске здравствене заштите
 • за имплементацију ефикасне, безбедне и економски оправдане фармакотерапије у индивидуалној   терапији и у здравственом систему
 • за коришћење критичке процене и фармакотерапије засноване на доказима за доношење разумних, разложних и сигурних процена у циљу обезбеђивања индивидуалне рационалне фармакотерапије
 • за примену фармакоекономских принципа и фармаковигиланце у циљу обезбеђивања ефикасног и рационалног здравственог система
 • за идентификацију, разрешење или спречавање проблема који потичу од лекова
 • за одговорно  давање лекова, медицинских средстава и нелека пацијентима
 • за препознавање интеракција између више лекова, лекова и хране и лекова и биљних компонената
 • за примену техника и вештина савремене фармацеутске/ козметичке индустрије
 • за примену добре апотекарске праксе, добре производне праксе, добре складишне праксе, добре дистрибутивне праксе, као и ISO и HACCP стандарда
 • за решавање проблематике из фармацеутске, козметичке и сродних индустрија  (производња лекова, вакцина, серума, медицинских средстава, дијететских суплемената, хомеопатских производа,биљних препарата,  козметичких препарата; рад у контролно-аналитичкој и развојној лабораторији; ангажман у оквиру научно-истраживачко-развојног тима;)
 • за рад и пружање услуга у апотеци, болничкој и ветеринарској апотеци
 • за одређене активности у биохемијској лабораторији
 • за производњу галенских и магистралних  препарата у галенској лабораторији апотеке
 • за рад у магацину велетрговине или магацину индустријског произвођача
 • за рад у маркетиншком тиму за омогућавање презентације одређених произвођача у различитим апотекама и лабораторијама, као и за презентацију сопствених производа
 • за рад у образовном систему у средњим и високим струковним студијама, зато што постоји дефицит стучног кадра за извођење практичне наставе
 • сврха студијског програма је и да оспособи струковног фармацеута да професионалну праксу реализује у оквиру важећих стандарда и прописа.

Назад на врх стране ↑

Стандард 3. Циљеви студијског програма

Студијски програм стуковних студија из фармације својим садржајем омогућава студентима довољно стручног знања и стицање одговарајућих вештина за професионално деловање у оквиру фармацеутског сектора, а тиме и стицање звања Струковни фармацеут.

Циљеви који су дефинисани на студијском програму за струковног фармацеута, односе се на стицање компетенција за професионални рад и то су:

 1. Стицање теоријског и практичног знања за вршење професионалне праксе стуковног фармацеута као самосталног профеционалца или као члана тима са другим особама које пружају здравствене услуге
 2. Студијски програм из фармације такође има за циљ да оспособи студента да препозна обим професионалне аутономије али и одговорности у реализацији фармацеутских задатака, како би се професионално ангажовао у свим сегментима фармацеутског деловања уз поштовање холистичког приступа у односу на кориснике.
 3. Овај студијски програм припрема студента да остварује рад са другим професионалцима као равноправним партнерима у актуелним процесима.
 4. Студијски програм фармације пружа студенту одговарајуће стицање знања, могућност разумевања различитих ситуација која се дешавају у здрављу и болести корисника здравствене заштите (превентива, куратива), формирање исправних ставова у односу на здраву или оболелу особу којој је потребна стручна помоћ. Студент стиче знања из специфичних области која користи у пружању професионалне делатности на нивоу примарне, секундарне и терцијерне здравствене заштите.
 5. Циљ студијског програма из фармације је да се студент оспособи и ојача за доношење исправних одлука у решавању актуелних и потенцијалних проблема. Стуковни фармацеут се кроз садржај студијског програма усмерава на креативан рад и логично закључивање што га чини компетентним професионалцем који стечена знања интегрише у праксу, а знања се стичу из медицинских, друштвених, хемијских наука и фармације као основне дисциплине.
 6. Кроз овај студијски програм студент стиче знања из специфичних области како би могао да идентификује, разреши или спречи проблеме који потичу од лекова
 7. По завршавању ових студија, студент је оспособљен за одговорно и самостално давање лекова и нелека пацијенту
 8. Захваљујучи стеченом знању, студент по завршетку студија, може да учествује у пружању рационалне фармакотерапије и оптимизацији употребе лека и нелека
 9. Као члан стручног тима, стуковни фармацеут је својим знањем оспособљен да прати интеракције између лекова, лекова и хране и лекова и биљних производа као и нежељена дејства лекова и да иста пријави Министарству здравља
 10. Полазећи од студијског програма фармације који обухвата модерне приступе како теорији, тако и пракси, студент се усмерава ка усвајању техника и вештина савремене фармацеутске, козметичке, хемијске и прехрамбене индустрије, као и фармације у ширем смислу.
 11. Студент се током студијског програма оспособљава за употребу модерне технологије, специфичних процедура и техника и преношење знања млађим колегама из области добре произвођачке праксе, добре апотекарске праксе, добре складишне праксе, добре праксе у дистрибуцији, ISO и HACCP стандарда.
 12. Током студијског програма фармације студенти се оспособљавају да примене своју стручност у производњи лекова, медицинских средстава, дијететских суплемената, хомеопатских и козметичких производа, хербалних препарата и производа на бази пчелињих продуката, серума, вакцина и дијагностичких средстава у складу са принципима добрих пракси у пословању.
 13. У оквиру студијског програма фармације студенти уче квалитативне и квантитативне методе за контролисање, које су неопходне на почетку, у току процеса и на крају производног процеса а односе се на улазне сировине и амбалажу, ин процесну контролу и контролу финалног производа.
 14. На бази завршеног оваквог програма, могуће је да се стуковни фармацеутски техничар ангажује у биохемијским лабораторијама ради одређивања и тумачења одређених биохемијских параметара, затим у лабораторијама контроле квалитета и развојним лабораторијама на пословима извођења и репродукције аналитичких, микробиолошких и технолошких поступака
 15. На основу стечених знања и вештина током студија, стуковни фармацеут може бити значајан члан научно-истраживачко-развојног тима
 16. По завршетку овог студијског програма, стуковни фармацеут је у потпуности оспособљен за руковођење магацинима сировина, амбалаже и готових производа као и вођење одговарајуће документације у прозводним организацијама
 17. Полазећи од студијског програма, по његовом завршетку студент стиче знање и вештину израде галенских препарата у галенској лабораторији апотеке
 18. Студенти, током студијског програма фармације, савладавају вештину израде магистралних лекова, који ће имати све већи значај због израде адекватног лека за сваког пацијента посебно, а што је у складу са новом националном стратегијом у здравству.
 19. Своју компетентност и креативност, студент стиче и у области стручних упутстава за употребу лекова и нелека као и поступцима њиховог издавања
 20. На основу стеченог знања а посебно вештина, стуковни фармацеут је способан за различите активности као што су: организација снабдевања лековима, медицинским средствима, санитетским матетијалом, нелеком; израда информационих база о лековима и њихово ревидирање; прикупљање, систематизација и електронско веђење картона пацијената; набавка реагенаса, лабораторијске опреме и прибора; вршење појединих биохемијских анализа пацијентима (мерење крвног притиска, ниво шећера...) и то све у апотеци, болничкој и ветеринарској апотеци, биохемијској лабораторији и у оквиру консултантске фармације
 21. Циљ студијског програма је и да се студент оспособи за рад у образовном систему, затим да кроз саветовалишта и консултације врши едукацију пацијената, као и да у свом окружењу врши едукацију кадрова са нижом школском спремом, ради подизања нивоа квалитета производа и услуга
 22. У студијском програму студенти стичу и савремана знања из области фармацеутске легислативе, планирања, руковођења и контроле, како би могли да руководе, иновирају и унапређују квалитет услуга које пружају својим корисницима

Наведени циљеви студијског програма фармације пружају могућност струковном фармацеуту да реализује квалитетну праксу, али и да са добром основом стеченог знања и искуства настави образовање на специјалистичким студијама.

Визија школе у будућности је да се достигне ниво развијених европских институција у својој области. До ње ће се доћи путем постепеног осигурања високог квалитета европских стандарда студирања, доприноса развоју струковног образовања, развијања и унапређивања истраживања, утицаја на праксу и политику развоја производње хране у земљи. У свим годинама студирања активности су усмерене на буђење интереса студената за фармацеутску струку, упућивање на самостално и самоиницијално истраживање и информисање у области фармације, стварање свести о неопходности перманентне едукације у овој струци, као и упућивање студената на критички приступ понуђеним или расположивим информацијама.

Сви ови циљеви ће се остваривати уз постепено, али темељито осавремењавање наставе, применом модерних интерактивних метода наставе и учења, усмеравањем ка активном и креативном учењу, усмеравањем ка стицању практичног и апликативног, уместо чисто теоријског знања, што ће допринети континуираном побољшању ефикасности студирања. Усмереност ка оспособљавању студената за самостални рад у фармацеутској струци огледа се првенствено преко понуде индивидуалног избора предмета, као и прилагођености студијског програма потребама најбољих и најспособнијих студената, колико и оних који су на нивоу просека или испод њега

Циљеви студијског програмастуковни фармацеут су конкретни, оствариви с обзиром на расположиве ресурсе, и ближе дефинишу образовну и друге делатности ове високошколске установе. Све активности установе су у складу са усвојеном мисијом и циљевима. Школа периодично преиспитује своју мисију и циљеве, вреднујући њихову сврсисходност у процесу планирања и расподеле расположивих ресурса.

Назад на врх стране ↑

Стандард 4: Компетенције дипломираних студената

Завршавањем студијског програма струковних студија фармације, студент стиче базична знања из области фармације подржана комплементарним базичним знањима из стручних, стручно-апликативних, изборних као и опште образовних предмета. Студент стиче одређене компетенције у својој професији где је посебно изражена: креативност у решавању проблема, критички начин размишљања, комуникационе способности, примена етичких принципа у својој професији. Компетенције струковног фармацеутског техничара и његова стручна способност огледају се у следећим активностима, сходно месту деловања:
АПОТЕКА - струковни фармацеут треба да буде део тима за: спровођење добре апотекарске праксе, пружање здравствене заштите,оптимизацију употребе лека и нелека, анализу малопродаје у апотеци, маркетиншке активности у апотеци; затим да учествује у организационим и функционалним променама у пружању услуга пацијентима; организује снабдевање апотеке лековима, медицинским средствима, козметичким производима, дијететским суплементима и осталим нелеком; да самостално пацијентима издаје лек и нелек и остале садржаје из апотеке; да израђује галенске и магистралне препарате у галенској лабораторији апотеке; да формира малопродајну цену лекова и осталог асортимана у апотеци; да врши обраду рецепата до одређеног нивоа; да учествује у организацији промоција разних произвођача у апотеци; да уводи у информациони систем апотеке базу података о лековима и ревидира је; да  ради у саветовалишту апотеке ради боље комуникације са пацијентима и њихове едукације; да формира, води и ревидира електронски картон пацијента; да прикупља и синтетише релевентне податке о пацијенту; да контролише поједине параметре код пацијента (крвни притисак, ниво шећера..).
БОЛНИЧКА АПОТЕКА – стуковни фармацеут треба да организује медицинско снабдевање лековима, медицинским средствима и санитетским материјалом и брине о њиховом складиштењу; да буде члан тима за: спровођење ДАП, решавање фармакотерапијских проблема индивидуалних пацијената или група пацијената, рационализацију фармакотерапије и оптимизацију употребе лека, праћење интеракције лекова, као и лекова и хране, праћење нежељених реакција лекова, имплементацију, праћење, евалуирање и, када је потребно, предлагање модификације терапије ради примене принципа клиничке фармакокинетике; да по потреби израђује одређене препарате; да учествује у омогућавању маркетиншких активости разних произвођача; да изради базу података о лековима и води бригу о њеној ажурности, да учествује у анализи рада болничке  апотеке.
ВЕТЕРИНАРСКА АПОТЕКА – стуковни фармацеутски техничар треба да организује набавку лекова, медицинских средстава и санитетског материјала и брине о њиховом складиштењу; а као члан тима да учествује у рационалној фармакотерапији и оптимизацији употребе лека и нелека у оквиру здравствене заштите  животиња, као и да прати интеракције и нежељена дејства лекова.
БИОХЕМИЈСКА ЛАБОРАТОРИЈА – стуковни фармацеут може да врши једноставније биохемијске анализе код пацијената; да води бригу о исправности апарата и уређаја; да набавља реагенсе и друге лабораторијске агенсе; да брине о набавци лабораторијског посуђа; да издаје биохемијске резултате пацијентима.
КОНСУЛТАНСКА ФАРМАЦИЈА – СТАРАЧКИ ДОМОВИ – стуковни фармацеут треба да организује набавку лекова, медицинских средстава и санитетског материјала и да одговорно брине о њиховом чувњу; да учествује у имплементацији ефикасне, безбедне, економски оправдане фармакотерапије; да предлаже модификацију терапије када је то потребно; да учествује у тиму за оптимизацију употребе лека као и праћење и пријаву нежељених реакција лекова; да гради партнерски однос са другим особама које пружају здравствене услуге , а посебно са пацијентом; да  формира, води и ревидира електронски картон пацијента као и да прикупља и синтетише податке о пацијенту.
КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА – стуковни фармацеут треба да буде  саставни део тима за интегрални приступ бриге о пацијенту; као и тима за фармацеутску негу пацијената која оптимизује употребу лекова и промовише здравље, добробит и превенцију болести.
ФАРМАЦЕУТСКА И КОЗМЕТИЧКА ИНДУСТРИЈА – струковни фармацеут треба активно да  учествује у процесу производње лекова, вакцина, серума, хербалних препарата, хомеопатских производа, медицинских средстава, дијететских суплемената као и козметичких препарата; да врши контролу рада техничара и других производних радника у погону, као и контролу рада лабораната; да ради у лабораторијама контроле квалитета и развојним лабораторијама на пословима извођења и репродукције аналитичких, микробиолошких и технолошких поступака уз предлог за унапређење и рационализацију истих; да  води и оверава производне карте, лабораторијске дневнике и друга документа у складу са добром производном праксом (DПП/GMП) и другим праксама, као и ISO и HACCP стандардима; да  учествује у изради докумената система квалитета и вођењу документације у оквиру организационе целине;да у оквиру тима ради на припреми документације за регистрацију производа код Агенције за лекове и медицинска средства; да  едукује производни кадар (техничаре, производне раднике, лаборанте) према усвојеним процедурама и упутствима; да израђује упутства за рад на опреми у производним погонима; да  води магацин сировина и амбалаже уз пратећу документацију; да  води магацин готових производа уз пратећу документацију.
ВЕЛЕТРГОВИНА – стуковни фармацеут треба да  води евиденцију о складиштењу производа у магацину; да издаје производе из асортимана магацина на основу одређене документације; да је члан тима за организацију обавештавања и повлачења производа са тржишта; да  прати рок употребе производа у магацину; да  контролише рад инструмената за праћење услова складиштења (температура, влажност..); да  организује рад запослених у магацину.
Поред горе наведеног, стуковни фармацеут још може да: буде део тима за научно-истраживачки рад, може  да врши пријаву о нежељеном дејству лекова и других производа Министарству здравља, може да координира набавку стучне литературе и води стручну библиотеку. Како би одговорио захтевима стуке и обавезама националне стратегије у здравству, обавезно је да се укључује у континуирану едукацију и да прати савремена достигнућа из области фармације и сродних области.
У својој професионалној области стуковни фармацеут може да  делује индивидуално кроз процес идентификације проблема и решавање истих по моделу задовољења потреба и у колаборацији са другим   професионалцима где постоји потреба за решавањем сложених процеса.
Стручни назив: струковни фармацеут
Компетенције дипломираних студената остварују се путем достизања исхода учења наставног плана и програма.  
Завршавањем студијског програма струковних студија фармације, студент стиче базична знања из области фармације подржана комплементарним базичним знањима из стручних, стручно-апликативних, изборних као и опште образовних предмета.Студент стиче одређене компетенције у својој професији где је посебно изражена: креативност у решавању проблема, критички начин размишљања, комуникационе способности, примена етичких принципа у својој професији.
Струковни фармацеути су припремљени за тимски рад, али морају бити и оспособљени да самостално врше процене, дају мишљења и решавају проблеме.
Кроз стручну праксу студент се оспособљава да теоријско и ограничено практично знање прошири и интегрише у динамичне процесе фармацеутске струке.
Назад на врх стране ↑

Стандард 5: Курикулум

Наставни план и програм се остварује у трајању од шест семестара, односно три године и конципиран је тако да садржи обавезне и изборне предмете чија је бодовна вредност исказана у складу са ЕСПБ.
Програм садржи групу општеобразовних предмета чија релативна заступљеност у укупном збиру ЕСПБ износи 16.9%, стручних предмета заступљених са 38.57% ЕСПБ и стручно-апликативних предмета који доприносе са 45.24% ЕСПБ.
Студенти су у прилици да бирају 5 од 10 изборних предмета чиме остварују 20% од укупног броја ЕСПБ.
Наставним програмом су утврђени циљеви и садржаји сваког наставног предмета, облици наставе, литература, као и начин провере знања. Висок квалитет наставе се остварује кроз следеће облике рада- теоријска настава, вежбе, практична настава, колоквијуми, семинарски радови, консултације и испити.
У студијском програму је у оквиру 40-о часовне радне недеље планирана и практична настава, као и стручна пракса која се обавља у наставним базама под надзором и вођством за то посебно одређених предавача, које кординира члан наставничког кадра који има највиши степен звања у тој стручној области. Број часова је усклађен са стандардима који су спецификовани стандардима ЕУ. Број часова активне наставе износи 1830 часова. За три године студијског програма предвиђено је 960 часова теоријске наставе и 1920 часова практичне наставе која се реализује кроз практичне вежбе (870 часова) и стручну праксу (300+600) и израду завршног рада (60 часова) у наставним базама.
У првој години студија су углавном заступљени општеобразовни и стручни предмети који представљају базу и пружају неопходна знања за изучавање садржаја стручно-апликативних предмета. У првом семестру је пет предмета: Анатомија, Ботаника, Општа и органска хемија, Увод у фармацију, Фармацеутско законодавство и етика. У другом семестру студенти се уводе у садржаје предмета: Физиологија, Биохемија, Микробиологија, Патологија са патофизиологијом. Истовремено студенти имају могућност да се одлуче за изборни општеобразовни предмет из изборног блока 1: Енглески језик или Информатика са статистиком.
У другој години се повећава број како стручних тако и стручно- апликативних предмета. У плану су обавезни предмети: Фармацеутска хемија, Токсиколошка хемија са екологијом , Клиничка фармација Хемијска анализа и контрола лекова Фармакогнозија. Пружена је могућност студентима да бирају предмете из изборног блока: блок 2. Медицински паковани материјал или  Имунологија и имунобиолошки препарати; блок 3.  Менаџмент у здравству и фармацији или  Процена ризика по здравље људи; блок 4. Биотехнологија или Ветеринарски лекови. У трећој године предвиђео је и 300 часова стручне праксе.
У трећој години су предмети: Фармакологија са фармакокинетиком, Неурофармакологија, Фармацеутска технологија са биофармацијом, Хемија намирница са дијететиком, Индустријска фармација и козметологија, Фармакоекономија  као и два изборна предмета: Хомеопатија и ОТЦ лекови. У трећој године предвиђео је и 600 часова стручне праксе.
Реализација практичне наставе и стручне праксе планирана је у хемијској и галенској лабораторији Школе, као и наставним базама са којима Школа има потписане уговоре о пословно-техничкој сарадњи: галенска лабораторија Војномедицинске академије, биохемијска лабораторија 101Lab, Mella cosmetics doo, апотекарске установе Апотека "Београд" и "Markfarm Co",  апотека "Др Ристић", КБЦ Земун, Градски завод за јавно здравље Београд, ЈКП Градско зеленило, предузећем за маркетинг лекова New med.
Реализација практичне наставе у наставним базама обављаће се по распореду који је усаглашен са одговорним лицима у наставној бази, а који је приказан у прилогу 5.1 - Распоред наставе.
Стручна пракса ће се реализовати током друге (300 часова) и треће године (600 часова) у здравственим апотекарским установама Апотека "Београд" и "Markfarm Co", апотеци "Др Ристић", и болничким апотекама КБЦ Земун и ВМА,  по спецификацији наведеној у табели 5.2А.

Назад на врх стране ↑