header-new4-blue-1170px.jpg

Специјалиста струковна медицинска сестра - СТАРО

Специјалиста струковна медицинска сестра - Област клиничка нега

Студијски програм специјалистичких струковних студија Специјалиста струковна медицинска сестра-област клиничка нега траје два семестара и носи 60 ЕСПБ бодова.

Након завршетка студијског програма и положеног завршног испита стиче се звање Специјалиста струковна медицинска сестра-област клиничка нега.

Основна сврха специјалистичког студијског програма Специјалиста струковна медицинска сестра-област клиничка нега је остваривање образовних, стручних и истраживачких циљева и задатака из области клиничке неге.

Врста и режим студија су прилагођени потребама клиничке неге.

Потреба за овом специјализацијом се наметнула пре свега због потребе праксе, потреба здравствене заштите и пораста хроничних болести.

У овој специјализацији ће се посебно тежиште ставити на стицање специјалистичких знања и вештина у интернистичким и хируршким гранама.

Запошљавање:

По завршетку студија специјалиста струковна медицинкса сестра може се запослити у:

 • Болницама, домовима здравља
 • Диспанзерима, саветовалиштима
 • Патронажној служби, заводима здравствене заштите
 • Климатским лечилиштима, старачким домовима
 • Школама и предшколским установама
 • И у приватном сектору што је јасно издваја од других здравствених радника у здравственом систему

Распоред предмета по семестрима и модулима

Ред.бр.  Шифра Назив предмета Семестар ЕСПБ
ПРВИ СЕМЕСТАР
1. ССМСС1 Стандарди интензивне неге 1 6
2. СМСС2 Интрахоспиталне инфекције 1 6
3. СМСС3 Методе истраживачког рада 1 3
Изборни предмети (4. и 5.)
4а. СМСС4а  Здравствена нега у интернистичким гранама 1 11
4б. СМСС4б Здравствена нега у хируршким гранама 1 11
ДРУГИ СЕМЕСТАР
5. СМСС5 Ургентна стања и трансфузиологија 2 7
6. СМСС6 Комуникацијске вештине 2 4
Изборни предмети (8. и 9.)
7а. СМСС7а Технике инструментирања 2 10
7б. СМСС7б Палијативна нега 2 10
 
8. СМСС8 Стручна пракса 2 6
9. СМСС9 Специјалистички рад 2 7

Стандард 2: Сврха студијског програма

Основна сврха специјалистичког студијског програма Специјалиста струковна медицинска сестра-област клиничка нега је остваривање образовних, стручних и истраживачких циљева и задатака из области клиничке неге. Врста и режим студија су прилагођени потребама клиничке неге. Потреба за овом специјализацијом се наметнула пре свега због потребе праксе, потреба здравствене заштите и пораста хроничних болести. 

У овој специјализацији ће се посебно тежиште ставити на стицање специјалистичких знања и вештина у интернистичким и хируршким гранама.

Професионално деловање сестара подразумева пружање стручне помоћи у току животног циклуса сваког појединца у болести. Зато студент треба да овлада основним теоријским и практичним знањима како би се несметано усмеравао за будуће занимање.

На основу наставног плана и програма специјалистичких студија струковна медицинска сестра може да одговори потребама неге у стационарним установама. Наставни план и програм здравствене неге је у складу са стратегијом образовања сестара до 2020. године (Копенхаген 1998. година) у којој се иницира развој хуманих ресурса довољно образованих за очување и унапређење здравља,. ''Боље здравље за све у трећем милениуму''. Влада  и Министарство здравља Р. Србије 2003. године) и препорукама Минхенске и Болоњске декларације.

  Сестра се оспособљава да ради као члан мултидисциплинарних тимова у клиничким дисциплинама на решавању сложених медицинских проблема. Сестре професионалну праксу обављају самостално (независно), или зависно (члан здравственог тима) под вођством других профила, најчешће лекара за извршавање терапијских, дијагностичких и рехабилитационих поступака.

  Струковне специјалистичке студије за струковну медицинску сестру - специјалисту клиничке неге, као део система високог образовања, требало би ускладити са системом образовања сестара са европским стандардима.

  Сврха специјалистичког студијског програма је:

 • Подизање нивоа стручних компетенција сестара
 • Усклађивање образовања са реалним потребама друштва и система здравствене заштите
 • Усклађивање образовања сестара Републике Србије са образовањем сестара у Европи и трансфер стечених кредита
 • Увођење система квалитета у образовању у оквирима међународних стандарда
 • Стандардизовање, вредновање знања вештина и стручних компетенција сестара
 • Да студенте припреми и оспособи за самовредновање и континуирано образовање
 • Да сестре својим професионалним радом  допринесу развоју здравственог система у Републици Србији
 • Да свршени студент буде одговоран за здравствену негу у целости.

  Сврха специјалистичког студијског програма је образовање потребног стручног кадра. Нови приступи здрављу и здравственој политици заснивају се на заштити и унапређењу здравља и захтевају унапређивање сестринских функција и компетенција.

Стандард 3. Циљеви студијског програма

Основни циљ специјалистичког студијског програма Специјалиста струковна медицинска сестра-област клиничке неге је стицање и усвајање ширег теоријског и практичног знања,постављање стандарда здравствене неге и преношење вештина из области интернистичке и хируршке здравствене неге.

 Посебни циљеви су :

-Стицање специјализованих знања испровођење здравствене неге при дијагностичким и терапијским процедурама у интернојмедицини; 

-Стицање специјализованих знања и потребних вештина запрактичну примену стандардизованих активности здравствене неге и збрињавањехируршких болесника у преоперативном, периоперативном и постоперативном току;

-Стицање специјализованих знања и потребних вештина за практичну примену стандардизованих активности здравствене неге у организацији избрињавању болесника у интензивној нези;

-Стицање специјализованих знања и потребних вештина за практичну применуу ургентним стањима и трансфузиологији;

-Стицање специјализованих знања и потребних вештина за практичну примену превенције интрахоспиталнихинфекција, као и правилно спровођење активних мера исте;

-Стицање и усвајање знања  да током теоријске наставе и вежби овлада методологијом истраживања и да се оспособи за истраживање у здравству са посебним аспектима на клиничку праксу;

- Стицање и усвајање знања у области комуникација, комуникационе компетентности и потребних вештина;

-Стицање специјализованих знања и потребних вештина у палијативној нези;

-Стицање и усвајање знања за вођење документације здравствене неге, организацију здравствене неге, истраживање у здравственој нези;

Циљ стручне праксе је да студент на специјализацији у здравственим установама секундарне итерцијарне здравствене заштите постигне што виши степен професионалне самосталности као ивисок ниво вештина за сестринске интервенције.

Циљеви и резултати које специјалистички студијски програм жели да оствари у наредном периоду су формирање стручњака који ће моћи да се укључи у националне и Швропске токове клиничке праксе.

 Школа свим расположивим ресурсима обезбеђењује основе за сталну контролу квалитета наставе и истражује могућности за унапређивање специјалистичког студијског програма .

Стандард 4: Компетенције дипломираних студената

Савладавањем специјалистичког студијског програма Специјалиста струковна медицинска сестра-област клиничке неге студент је оспособљен да :

-примењује теоријска и практична знања и поставља и примењује стандарде здравствене неге у клиничкој пракси, у дијагностичким и терапијским процедурама у интерној медицини.

-студент је оспособљен за практичну примену стандардизованих активности здравствене неге и збрињавање хируршких болесника у свим оперативним токовима.

-оспособљен је за комуникациону компетентност и примену стечених знања и комуникационих вештина, како би исте, практично применио у оквиру здравствене неге и лечења болесника у клиничкој пракси

-активно примењује стечена знања уз поштовање принципа и стандарда у циљу превенције интрахоспиталних инфекција.

- оспособљен је да користи методологију истраживања у здравству, реализује истраживање и на основу примене статистичких поступака дође до резултата и закључака.

Завршетком специјалистичких студија – Специјалиста струковна медицинска сестра-област клиничке неге студент стиче : продубљено знање и стручне вештине у области клиничке праксе, и у стању је да квалитетно примени исто. Поред тога, студент стиче знања и вештине потребне за тимски рад, оспособљен је за интеграцију информација, као и за расуђивање и закључивање на основу њих. Оспособљен да ефикасно прати и усваја новине из области интернистичких и хируршких дисциплина. Завршетком ових студија свршени специјалиста је у стању да на јасан начин пренеси знања и закључке стручној и широј јавности.Исход процеса студирања је формирање стручњака који поседују значајно проширена и продубљена знања у односу на знање стечено на основним студијама.

Стечено знање и вештине након завршетка ових специјалистичких студија студент може да примени у установама секундарне и терцијалне здравствене заштите, јединицама интензивне неге свих интернистичких и хируршких грана.

Стандард 5: Курикулум

Специјалистичке струковне студије Специјалиста струковна медицинска сестра-област клиничке неге конципиран је у трајању од 1 школске године (два семестра) и прилагођен је савременим европским искуствима у образовању овог профила. У структури овог специјалистичког студијског програма предмети су подељени на академско-општеобразовне, стручне, стручно-апликативне и изборне. У првом  и другом семестру преовлађују стручно-апликативни предмети који дају полазну основу студентима овог курикулума (60 ЕСПБ).

Структуру обавезних предмета чине два академско-општеобразовна предмета са укупно 9 ЕСПБ, три  стручна предмета са укупно 24 ЕСПБ, четри стручно-апликативна предмета са 27 ЕСПБ и четри изборна предмета, где се од четири  изборна предмета бирају два.

У оквиру специјалистичког студијског програма студент је обавезан да обави стручну праксу у референтним установама.

Стручну праксу обавља у трајању од 600 сати која је вреднована са 6 ЕСПБ.

Специјалистичке студије се завршавају израдом и одбраном специјалистичког рада, који је вреднован са 7 ЕСПБ.

Практична настава и стручна пракса из садржаја стручних и стручно-апликативних предмета обавља се кроз интегрисане активности у установама секундарне и терцијарне здравствене заштите са којима је Школа склопила уговоре о пословно-техничкој сарадњи.

Вештине специфичне за интензивну негу, здравствену негу у хируршким и интернистичким гранама као и вештине потребне за рад медицинске сестре приликом ургентних стања и инструментирања студенти ће стицати у наставној бази КБЦ Земун.

Вештине специфичне за палијативну негу студенти ће стицати у наставним базама КБЦ Земун и Геронтолошки центар.

Практичне вештине неопходне за улогу медицинске сестре у контроли интрахоспиталних инфекција студенти ће стицати на Војномедицинској академији и КБЦ Земун.

Специјалистички рад се ради из стручно-апликативних и стручних предмета.

Студент је ангажован најмање до 40 часова недељно за теоријску и практичну наставу.

Изучавањем овог програма, свршени студент, струковна медицинска сестра-специјалиста клиничке неге је оспособљен да организује и ради у области клиничке здравствене неге.

Обзиром да наставни план осликава стручни профил образовања концепцијски се предлаже троугаони комплекс студија као модел садржаја образовања. Међузависност развоја вештина која интегрише теорију и праксу; садржаја праксе која обједињава истраживање, евалуацију, здравствену заштиту и међупрофесионалну сарадњу; и вештине у пракси, одређују исход специјалисте клиничке праксе.

Студијски програм специјалистичких струковних студија је целовит, интегрисан, интердисциплинаран, научно утемељен и усклађен са Болоњском декларацијом и омогућава мобилност студената. Наставни план и програм је у складу са законом и стандардима за акредитацију.