header-new4-blue-1170px.jpg

Струковни физиотерапеут - СТАРО

Струковни физиотерапеут

Струковни физиотерапеут је здравствени радник који помоћу терапијских метода унапређује физиолошке и физичке способности и могућности појединца и омогућује реституцију оштећених функција.

Током едукације оспособљен је да посао обавља самостално или у оквиру стручног тима.

Истовремено може да организује рад на свим нивоима у оквиру радних јединица.

Запошљавање:

По завршетку студија струковни физиотерапеут може се запослити у:

  • здравственим установама
  • климатско-бањским лечилиштима
  • научно-образовним установама
  • спортским клубовима
  • предшколским установама
  • центрима за обуку инвалида
  • као и у свим осталим медицинским установама које обухватају његов делокруг рада

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм првог нивоа студија

Ред.бр. Шифра Назив предмета Семестар ЕСПБ
ПРВА ГОДИНА
1. ФТ101 Анатомија I 7
2. ФТ102 Основи неге у рехабилитацији I 9
3. ФТ103 Фармакологија I 7
4. ФТ104 Хигијена и здравствено васпитање I 3
5. ФТ201 Патологија са патофизиологијом II 5
6. ФТ202 Физиологија II 6
7. ФТ203 Социјална медицина и етика II 4
8. ФТ204 Соматопедија II 7
Предмети изборног блока 1 – бира се један од понуђена два
ФТ205а Енглески језик II 6
ФТ103а Педагогија II 6
         
10   Стручна пракса   6
Укупно ЕСПБ 60
ДРУГА ГОДИНА
1 ФТ301 Интерна медицина III 7
2 ФТ302 Хирургија са ортопедијом III 7
Предмети изборног блока 2 – бира се један од понуђена два
ФТ303а Основи радиологије III 6
ФТ303б Рехабилитација у спорту III 6
         
  ФТ304 Неурологија III 8
Предмети изборног блока 3 – бира се један од понуђена два
ФТ401а Менаџмент у здравству IV  
ФТ401б Организација спортско рекреативних активности IV  
         
6 ФТ402 Кинезиологија IV  
7 ФТ403 Општа физикална терапија IV  
Предмети изборног блока 4 – бира се један од понуђена два
ФТ404а Ургентна медицина IV  
ФТ404б Мануелне технике IV  
         
    Стручна пракса    
Укупно ЕСПБ 60
ТРЕЋА ГОДИНА
1 ФТ501 Клиничка физикална терапија V  
2 ФТ502 Општа кинезитерапија V  
3 ФТ503 Протетика и ортотика V  
4 ФТ601 Клиничка кинезитерапија VI  
5 ФТ602 Медицинска рехабилитација VI  
Предмети изборног блока 4 – бира се један од понуђена два
ФТ603а Дечја рехабилитација VI  
ФТ603в Геријатријска рехабилитација VI  
         
    Стручна пракса   6
    Завршни рад   6
Укупно ЕСПБ 60
Укупно ЕСПБ бодова на свим годинама студија 180

Назад на врх стране ↑

Стандард 2: Сврха студијског програма

Студијски програм има јасно дефинисану сврху и улогу у образовном систему, доступну јавности.

Постоји оправдана потреба да се кадрови, чији је делокруг рада специјална едукација и рехабилитација, односно решавање здравствених проблема, образују на одговарајући начин по спефичиним програмима.

Сврха овог студијског програма је образовање студената за занимање струковни физиотерапеут, што ће им омогућити рад на пословима превенције, лечења и рехабилитације оболеле деце, одраслих и старих људи у здравству, а поред тога и рад у области социјалне заштите, просвете и мале привреде.

Прва година је јединствена у пружању општих знања неопходних за разумевање биолошких,физичких,хемијских,појава, функционалне организације централног нервног система, неге болесника и инвалида свих стааросних доби и образовању у области здравља и хигијене. Основне одговорности укључују превенцију болести.Такође је неопходно познавање основних појмова социјалне медицине,санитарног закона као и дисциплинарна етичка и деонтолошка начела неопходна за професију.

Друга година садржи уже стручне предмете у којима овладавају принципима рехабилитације и различитим методологијама које се користе у случају неуролошких, неуропсихолошких, ортопедских и висцералних дефицита.

Трећа година садржи стручно – апликативне предмете и низ изборних предмета који струковним физиотерапеутима омогућава да препознају,развијају и воде независно истраживање укључујући писане студије и рад са пацијентима. Такође омогућавају да науче принципе и методологије интегралног рехабилитационог приступа, да их спроводе планирањем третмана, препознавањем најадекватнијих приступа, коришћењем физичких и мануелнопсихомоторних терапија, а у складу са медицинским препорукама и индикацијама и евентуалним давањем предлога за коришћење ортопедских помагала.

Конципирани план и програм образовања апсолутно одговара циљевима образовања, што је битан предуслов за кадром који ће одговорити свим захтевима струке.

Студијски програм омогућује студије за звање струковни физиотерапеут, за чиме постоје потребе и чији делокруг рада обухвата рад у оквиру основне или примарне здравствене заштите, у домовима здравља, у одељењима физикалне медицине и рехабилитације у болницама, у клиничким центрима, у клиникама за физикалну медицину и рехабилитацију, у другим клиникама и болницама, у специјализованим службама физикалне медицине и рехабилитације у геријатријским центрима, у рехабилитационим центрима и бањама, у предшколским установама, у оквиру амбуланти спортске медицине, у спортским клубовима, у специјалистичким амбулантама физикалне медицине и рехабилитације, у козметичким салонима, фитнес центрима, теретанама и др.

Исто тако, струковни физиотерапеут може радити у школама у образованом систему у извођењу практичне наставе у средњим школама и високим струковним школама.

Стандард 4: Компетенције дипломираних студената

Савладавањем студијског програма студент стиче опште и предметно-специфичне способности које су у функцији квалитетног обављања стручне, научне и уметничке делатности.

Након завршетка студија студијског програма струковни физиотерапеут, из области рехабилитације, студенти су оспособљени да раде на превенцији, лечењу и рехабилитацији у различитим установама.

Могућности позива (компентенције)

Струковни физиотерапеут може радити самостално или у државним или приватним установама. Њихова делатност обухвата стручне области: ортопедије, трауматологије, торакалне хирургије, васкуларне хирургије, неурологије, геријатрије, интерне медицине, онкологије, спортске медицине, и др.

Стручни академски назив: Струковни физиотерапеут

У основној здравственој заштити, струковни физиотерапеут ради са децом, одраслим особама и са старим људима.

У раду са децом користи кинезитерапију и физикалне агенсе ради превенције и лечења лоших држања тела и у циљу корекције постојећих деформитета кичменог стуба и стопала. Он такође учествује у систематским прегледима предшколске и школске деце, у циљу сагледавања њиховог изгледа, ставова и положаја њиховог тела, хода и сл.

Струковни физиотерапеут учествује и у сагледавању одраслих људи, а посебно запослених, у систематским прегледима, у лечењу и рехабилитацији, у циљу што ранијег враћања на своје радно место.

Активно учествује у збрињавању старих људи, у лечењу и оспособљавању за рад у кући, у самозбрињавању и осталим активностима свакодневног живота.

Струковни физиотерапеут ради и у старачким домовима, где свакодневно старим и болесним људима помаже да што мирније и боље прихвате своје стање, да се боре са њим и да активно учествују у својим активностима.

У болничким одељењима и на клиникама струковни физиотерапеут активно учествује у лечењу оболелих и њиховој рехабилитацији и оспособљавању за самозбрињавање и активности свакодневног живота у кући, у породици и друштву и у враћању на посао ако су запослени.

Струковни физиотерапеут ради и у рехабилитационим центрима и бањама, где се уз примену кинезитерапије, физикалних агенаса и климатских фактора делује на болесника, али и на здравог човека, у циљу превенције и лечења.

Струковни физиотерапеут ради и на рехабилитацији особа са посебним потребама, у њиховом оспособљавању за самозбрињавање и активности свакодневног живота, у коришћењу помагала и другим потребама. Струковни физиотерапеут ради и на третманима спортиста у спортским амбулантама, у теретанама, велнес центрима, козметичким центрима и сл. ради са здравима у циљу побољшања изгледа њиховог тела.

Опис исхода учења:

Учествује активно у тимском раду, води евиденцију о сваком болеснику кроз болеснички картон и у њему уписује свакодневно шта се ради са болесником и шта се постиже и докле се стигло са његовим оспособљавањем.

Струковни физиотерапеут се активно бави научно-истраживачким радом и едукацијом, стално се усавршава и учи да би што боље и ефикасније то применио у своме раду са болесницима, здравим људима и у едукацији кадрова у школа.

Стандард 5: Курикулум

Курикулум студијског програма садржи листу и структуру обавезних и изборних предмета и модула и њихов опис.

Студијски програм студија за струковног физиотерапеута се састоји од 24 предмета, међу којима су 20 обавезна и 6 изборна. У првој години од десет предмета има два изборна предмета, у другој години од осам предмета има три изборна предмета и у трећој години од шест предмета има један изборни. Сви предмети су једносеместрални и подељени су на опште, стручне и стручно – апликативне.

У групи општих предмета су: Социјална медицина и етика, Социологија са социологијом спорта, а Енглески језик и Информатика са статистиком, Педагодија са методологијим и Психологија са развојном психологијом и Менаџмент у здравству и Ментална хигијена су изборни.

У групи стручних предмета су: Анатомија, Физиологија, Патологија са патофизиологијом, Соматопедија, Интерна медицина, Хирургија са ортопедијом, Неурологија и Кинезиологија, а Мануелне технике и Рехабилитација у спорту и Ургентна медицина и Генетика су изборни.

У групи стручно – апликативних предмета су: Фармакологија, Основи неге у рехабилитацији, Општа физикална терапија, Клиничка физикална терапија, Општа кинезитерапија, Протетика и ортортика, Клиничка кинезитерапија, Медицинска рехабилитација, а Дечија рехабилитација и Геријатријска рехабилитација су изборни.

Поред овога предвиђена је на крају школовања израда и одбрана дипломског рада.

Назад на врх стране ↑

Исходи предмета

Назив предмета: Анатомија
Исход предмета: Да научи основне принципе анатомске и функционалне организације централног нервног система и да зна основне механизмекоји се налазе у основи моторног и физичког развоја,моторних функција и моторнох когнитивних процеса.

Назив предмета: Физиологија
Исход предмета: Да стекну неопходна знања за разумевање главних механизама појединих органа и система органа.

Назив предмета: Социјална медицина и етика
Исход предмета: Да науче основне појмове из социјалне медицине,неопходна за професију медицинска сестра. Усвајање и препознавање основних етичких принципа,неопходних за професију медицинска сестра,и поступање у складу са одговорностима које намеће одговарајући професионални ниво.

Назив предмета: Фармакологија
Исход предмета: Студенти ће моћи да примењују своја знања у пракси приликом поделе терапије у процесу свога рада.

Назив предмета: Социологија са социологијом спорта
Исход предмета: Оспособљеност студената да разумеју социјални амбијент у целини и целокупност људских односа као и друштвени аспект спорта и да га примењују у даљем студирању и каснијој професионалној пракси.

Назив предмета: Патологија са патофизиологијом
Исход предмета: Студенти ће моћи препознати патолошке промене и стања у свом раду са пацијентима.

Назив предмета: Соматопедија
Исход предмета: Положен испит од стране студента и оспособљеност студента да све што је научио у раду са хронично болесном и инвалидном особом.

Назив предмета: Основи неге у рехабилитацији
Исход предмета: Да науче да препознају здравствене потребе појединаца,да планирају,спроводе и оцењују рехабилитационе поступке у областима различитих клиничких сектора.

Назив предмета: Енглески језик
Исход предмета: Студенти ће одржати продуктивно знање енглеског језика стеченог у претходним фазама учења као и оспособити се за смостално изражавање у оквиру тематике везане за професионалну сферу.

Назив предмета: Информатика и статистика
Исход предмета: Оспособљавање студената за примену информационих технологија у решавању проблематике у области; примена статистичких метода за планирање пословања и управљање квалитетом у области

Назив предмета: Педагогија са методологијом
Исход предмета: Компетенција кроз знање о особеностима васпитања као процеса, вештине и способности освешћене анализе чинилаца који доводе до целисходних васпитних поступака што се имплементира у промени понашања према корисницима здравствених услуга свих узраста.

Назив предмета: Психологија са развојном психологијом
Исход предмета: Усвајање и разумевање основних појмова опште и развојне психологије, природе развоја , сагледавање развоја појединца кроз интеракцију наслеђа, средине и активности; разумевање развојне специфичности и карактеристика одређених животних стадијумима; разликовање развојних од неразвојних криза, процењивање разлика у развоју и коришћење познавања развојних принципа у креирању погодних услова за постизање оптималног развоја.

Назив предмета: Интерна медицина
Исход предмета: Да стекне знање неопходно за разумевање механизама обољења различитих органа и система,и на које се може деловати рехабилитационим поступцима.

Назив предмета: Хирургија са ортопедијом
Исход предмета: Током изучавања овог предмета студенти ће стећи знања која ће их оспособити за решавање специфичних проблема и потреба; припремити их и оспособи да у склопу тимског, као и самосталног рада.да компетентно, у оквиру својих задужења, учествују у лечењу болесника.

Назив предмета: Мануелне технике
Исход предмета: Да науче најадекватније приступе коришћењем мануелних терапија,а у складу са медицинским препорукама и индикацијама.

Назив предмета: Рехабилитација у спорту
Исход предмета: Студенти ће бити способни препознати и критички вредновати специфичности различитих метода медицинске рехабилитације особа са спортским повредама.
Студенти ће бити способни и применити физиотерапијске поступке у превенцији настанка спортских повреда и основни ставовима о физиологији тренинга.потребна за планирање и спровођење клиничке физикалне терапије болесника са неуролошким обољењима и повредама периферних нерава, централног нервног система

Назив предмета: Менаџмент у здравству
Исход предмета: Стечена знања студенти ће примењивати у пракси.

Назив предмета: Ментална хигијена
Исход предмета: Студенти ће ће оспособити за рад у примарној превенцији менталних поремећаја адолесцентног и старијег доба, рад у породичним и брачним саветовалиштима и помоћи у сресним и кризним ситуацијама.

Назив предмета: Неурологија
Исход предмета: Акценат се ставља на оспособљавању студента да стечено теоријско знање користи у стицању практичних вештина које су неопходне у извођењу специјалних, медицинско-терапијских процедура и рехабилитацији болесника.

Назив предмета: Kинезиологија
Исход предмета: Да научи принципе рехабилитације и методологије које су специфичне за локомоторни апарат.

Назив предмета: Општа физикална терапија
Исход предмета: Да научи принципе и методологију интегралног рехабилитационог приступа и да их спроводи, планирањем тртмана ,коришћењем физикалних терапију а у складу са медицинским препорукама ииндикацијама.

Назив предмета: Ургентна медицина
Исход предмета: Да добију адекватну припрему из основних предмета,како би знали и разумели најрелевантније аспекте који чине основу за патолошке процесе у организму а који сусаставни део стручне,превентивне активности.

Назив предмета: Генетика
Исход предмета: Оспособљавање студената да разумевање основа наследних болести

Назив предмета: Клиничка физикална терапија
Исход предмета: Да научи принципе рехабилитације и различите методологијеа које су применљиуве у различитим клиничким ситуацијама.

Назив предмета: Општа кинезитерапија
Исход предмета: Да науче принципе и методологију кинезитерапије и да их спроводи планирањем третманаи препознавањем најадекватнијих приступа.

Назив предмета: Протетика и ортотика
Исход предмета: Положен испит од стране студента и оспособљеност студента да све што је научио може применити у даљем току рада са здравим и болесним људима.

Назив предмета: Клиниичка Kинезитерапија
Исход предмета: Да научи принципе рехабилитрације и методологије које су специфичне за развојну фазу,за одрасле и старије особе и да уме да препозна различите физичке потребе у циљу персонализовања рехабилитационог поступка.

Назив предмета: Медицинска рехабилитација
Исход предмета: Да научи принципе рехабилитације и методологије које су специфичне за развојну фазу,за одрасле и старије особе и да уме да их спроводи.

Назив предмета: Дечја рехабилитација
Исход предмета: Положен испит од стране студента и оспособљеност студента да све што је научио може применити у даљем току рада са здравом и болесном децом.

Назив предмета: Геријатријска рехабилитација
Исход предмета: Положен испит од стране студента и оспособљеност студента да све што је научио може применити у даљем току рада са здравим и болесним људима.

Назад на врх стране ↑