header-new4-blue-1170px.jpg

Специјалиста струковни санитарно-еколошки инжењер - СТАРО

Специјалиста струковни санитарно-еколошки инжењер

У оквиру специјалистичког студијског програма Школа је акредитовала следеће модуле:

 • Управљање здравствено-санитарним аспектима животне средине
 • Управљање здравствено-санитарном безбедношћу хране и воде
 • Управљање комуналним и чврстим отпадом

Распоред предмета по семестрима и модулима

Ред.бр. Шифра Назив предмета Семестар ЕСПБ
Први семестар
1. СЕС101 Еколошки аспекти одрживог развоја I 5
2. СЕС102 Основе теорије система и управљања I 5
3. СЕС103 Санитарно-еколошко законодавство и надзор I 5
4. СЕС104 Методе истраживачког рада I 5
5.   Изборни предмет 1 I 5
6.   Изборни предмет 2 I 5
ЕСП бодова по семестру: 30
Ред.бр. Шифра Назив предмета Семестар ЕСПБ
Други семестар
7.   Пословни енглески језик II 5
8.   Изборни предмет 3 II 5
9.   Изборни предмет 4 II 5
10.   Специјалистички рад II 15
ЕСП бодова по семестру: 30
Укупно ЕСП бодова: 60

Управљање здравствено-санитарним аспектима животне средине

Ред.бр. Шифра Назив предмета Семестар ЕСПБ
Модул 1
1. СЕСМ1-1а Анализа, контрола и заштита ваздуха I 5
2. СЕСМ1-1б Физичко-хемијска анализа земљишта I 5
3. СЕСМ1-1в Основе заштите животне средине I 5
4. СЕСМ1-2а Еколошки инжењеринг II 5
5. СЕСМ1-2б Ергономија II 5
6. СЕСМ1-2в Управљање здравствено-санитарним аспектима радне и животне средине II 5
Напомена: бирају се четири предмета од шест понуђених
Укупно ЕСП бодова: 20

Управљање здравствено-санитарном безбедношћу хране и воде

Ред.бр. Шифра Назив предмета Семестар ЕСПБ
Модул 2
1. СЕСМ2-1а Микробиолошка анализа намирница и вода I 5
2. СЕСМ2-1б Основи технологије чувања намирница I 5
3. СЕСМ2-1в Прехрамбени адитиви и контаминенти I 5
4. СЕСМ2-2а Биотехнологија II 5
5. СЕСМ2-2б Санитарни инжењеринг вода II 5
6. СЕСМ2-2в Управљање здравственом безбедношћу хране II 5
Напомена: бирају се четири предмета од шест понуђених
Укупно ЕСП бодова: 20

Управљање комуналним и чврстим отпадом

Ред.бр. Шифра Назив предмета Семестар ЕСПБ
Модул 3
1. СЕСМ3-1а Технологија прераде комуналног и чврстог отпада I 5
2. СЕСМ3-1б Микробиолошки инжењеринг I 5
3. СЕСМ3-1в Генотоксикологија I 5
4. СЕСМ3-2а Санитарно-технички принципи градитељства II 5
5. СЕСМ3-2б Санитарна хигијена воде за купање и рекреацију II 5
6. СЕСМ3-2в Санитарна технологија и менаџмент отпада II 5
Напомена: бирају се четири предмета од шест понуђених
Укупно ЕСП бодова: 20

Назад на врх стране ↑

Стандард 2: Сврха студијског програма

Основна сврха специјалистичког студијског програма је остваривање образовних, стручних и истраживачких циљева и задатака из области санитарног инжењерства. Врста и режим студија су прилагођени потребама стратешког развоја здравствено-санитарног образовања, која ће у будућности имати значајан удео у превентивној здравственој заштити, као и друштва у целини. Основнa сврхa специјалистичког студијског програма је школовање стручњака за директно укључивање у различите гране и облике санитарне заштите. Основни правац свих активности у школи усмерен је ка стицању функционалних знања и вештина за укључивање студената у конкретне профиле здравствено-санитарне заштите, као што су: управљање здравствено-санитарним аспектима животне средине, управљање здравственом безбедношћу хране и вода, управљање комуналним и чврстим отпадом, као и управљање здравственом безбедношћу на радном месту, уз примену метода активног учења ради креирања критичког мишљења. Приоритети студијског програма у будућности су образовање кадрова који ће допринети обезбеђивању одговарајућих услова и начина управљања здравствено-санитарним аспектима радне и животне средине, побољшању квалитета и гарантовању здравствене безбедности хране и вода, старању да се очува животна средина за будуће генерације, поспешивању развоја здравствено-санитарне културе и свеобухватном поспешивању улоге примарне здравствене заштите развоју нашег друштва.

Програм студија из области Струковни санитарно еколошки инжењер специјалиста пружа сва потребна знања и вештине која су неопходна за постизање краткорочних и дугорочних циљева здравствено-санитарне заштите у Србији, будући да су свршени студенти одговарајућим методама наставе и учења квалификовани за креативни и иновативни рад и успешно коришћење њихових знања и вештина у здравствено-санитарној заштити радне и животне средине.

Стручњаци овог профила могу се запошљавати у предузећима која се баве: производњом намирница, производњом и технологијом вода, затим у здравстним институцијама, републичким и општинским санитарним инспекцијама, удружењима произвођача, здравственим саветодавним службама, јавној администрацији, самосталном приватном предузетништву, науци и примарној здравственој заштити.
У креирању наставног плана и програма студија узето је у обзир да се Србија налази у периоду знатних социјалних промена, који наглашавају оријентацију на примарну здравствену заштиту усклађену са стандардима Европске Уније.

Породичне фарме и приватизоване пољопривредне компаније су предузећа која ће захтевати професионално квалификоване особе за управљање и руковођење биолошким процесима и санитарној заштити наминрица и вода. Без стручно оспособљених лица није могуће обезбедити управљање здравственом безбедношћу хране и вода према принципима одрживог развоја. Да би се управљало здравственом безбедношћу на раду на успешан начин запослени и њихови послодавци морају бити едуковани на одговарајући начин. Ова едукација се мора састојати од одговарајуће комбинације теоријског знања и практичне делатности из свих грана здравствено-санитарне заштите и безбедности. Поред тога специјалистички струковни студијски програм из области Струковни санитарно еколошки инжењер специјалиста обезбеђује основна знања из економије успешног управљања радном и животном средином, као и ресурсима укључених у процесе одрживог развоја. Зато је и сврха студијског специјалистичког струковог програма Струковни санитарно еколошки инжењер специјалиста да образује специјалисте профила: управљање здравствено-санитарним аспектима радне и животне средине, управљање здравственом безбедношћу хране и воде и управљање комуналним и чврстим отпадом.

Стандард 4: Компетенције дипломираних студената

Савладавањем специјалистичког студијског програма Струковни санитарно еколошки инжењер специјалиста студент је оспособљен да:

 • Сакупља и разврстава идеје и податке у стандардном формату, анализира податке према упутству применом одговарајућих принципа и метода класификације;
 • Врши процену и вредновање поузданости података уз примену дефинисаних метода или упутстава;
 • Примењује принципе и методе прецизно и пажљиво у решавању одређеног стручног питања;
 • Овладава методама тимског рада, користи литературне и друге информационе изворе, вреднује себе и друге, користи методе прикупљања података и информација, рангира и одабира податке, показује самосталност и одговорност, овладава различитим методама комуницирања прилагођених стручној дисциплини и пише извештај о практичним поступцима.
 • Стиче применљива знања из области санитарног инжењерства, за коришћење литературе и трансфер знања.

Предметно-специфичне способности се огледају у познавању:

 • Еколошких аспеката одрживог развоја;
 • Основама теорије система и управљања;
 • Санитарно-еколошког законодавства и надзора;
 • Управљања здравствено-санитарним аспектима животне средине;
 • Управљања здравствено-санитарном безбедношћу хране;
 • Управљање здравствено-санитарном безбедношћу воде;
 • Управљање отпадом;
 • Основна знања о еколошким аспектима здравствено-санитарне заштите;
 • Примене информатике у здравству.

Завршетком специјалистичких студија – Струковни санитарно еколошки инжењер специјалиста студенти стичу продубљено знање и стручне вештине у области здравствено-санитарне заштите, у стању су да их примене за успешно решавање проблема. Поред тога, студенти стичу знања и вештине потребне за тимски рад, оспособљени су за интеграцију информација, као и за расуђивање и закључивање на основу њих. Студенти су оспособљени да ефикасно прате и усвајају новине из области здравствено-санитарне заштите и безбедности у радној и животној средини. Завршетком ових студија свршени специјалисти су у стању да на јасан начин пренесу знања и закључке стручној и широј јавности. Исход процеса студирања је формирање стручњака који поседују значајно проширена и продубљена знања у односу на знање стечено на основним студијама.

Студент који заврши овај студијски програм у трајању од 1 године (2 семестара) и оствари 60 ЕСПБ (кредита), стиче право на стручно звање Струковни санитарно еколошки инжењер специјалиста (са одговарајућим насловом излазног модула).

Стандард 5: Курикулум

Специјалистичке струковне студије програма – Струковни санитарно еколошки инжењер специјалиста, конципиран је у трајању од 1 школске године (два семестра) и прилагођен је савременим европским искуствима у образовању овог профила. У структури овог курса модули су подељени на стручне, стручно-апликативне, општеобразовне и изборне. У првом и другом семестру преовлађују стручно-апликативни предмети који дају полазну основу будућим студентима овог курикулума (60 ЕСПБ).

Специјалистички студијски програм је осмишљен тако да пружа одговарајућа теоретска и практична знања за здравствено-санитарно инжењерство и безбедност радне и животне средине на потпуно нов и неконвекционалан начин, односно уважавајући примену еколошких стандарда и заснован на принципима одрживих система. Предложени програм нуди стицање звања специјалисте за подручје Струковни санитарно еколошки инжењер специјалиста, уз могућност даљег условног наставка или усавршавања на Универзитетским дипломским студијима истог или сличног профила.

Укратко: циљ ових специјалистичких студија је да полазницима пружи знање и разумевање темеља здравствено-санитарне заштите и њихову примену у широј пракси.

Програм Специјалистичких струковних студија ВИСАН-а у Београду, по садржају и трајању, обиму вежби и стручне праксе студената, слични су студијским програмима институција земаља Европске Уније: Универза в Љубљани, Висока школа за здравство (Словенија), The College of Medicine Plovdiv (Бугарска), Universita Politecnica delle Marche, (Италија), као и високошколских институција земаља у нашем окружењу: Паневропски Универзитет АПЕИРОН, Факултет здравствене његе у Бања Луци (Р. Српска); Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Висока медицинска школа Битола (Македонија).

Назад на врх стране ↑

Исходи предмета

Назив предмета: Еколошки аспекти одрживог развоја
Исход предмета: Овај модул треба да оспособи будуће младе инжењере-специјалистичких струковних студија да спознају најзначајније принципе кружења материје и енергије и планско коришћење ресурса за одрживи развој.

Назив предмета: Основе теорије система и управљања
Исход предмета: Овај модул треба да оспособи будуће младе ињжењере-специјалисте да спознају најзначајније принципе у организовању и руковођењу ресурсима и методе рада у младој научној области, која се све више развија и наилази на све веће интересовање јавности. Специјалисти ће овладати методама система u подсистема у функционисању организације и управљања и њиховим правилним коришћењем у организовању здравствено-санитарне службе.

Назив предмета: Санитарно-еколошко законодавство и надзор
Исход предмета: На крају модула студенти треба да буде оспособљен да у складу са законским прописима, самостално или тимски, обављају санитарни надзор санитарно-техничких уређаја за снабдевање питком водом и диспозицију отпадних материја, надзор над прометом намерница и хране у делу везаном за превоз, ускладиштење намирница и продају намирница, надзор промета отрова, надзор техноошких процеса прехрамбене индустрије, контрола и надзор квалитета ваздуха и надзор поступака дезинфекције, дезинсекције и дератизације.

Назив предмета: Пословни енглески језик
Исход предмета: Правилан изговор новонаучених термина, граматика, пасивно и активно слушање на бази тонских записа и мултимадијалних средстава, читање оригиналне научно-стручне биотехничке литературе, навика коришћења компјутера, Интернета и стручног речника, писмени и усмени превод, репродукција прочитаног или преслушаног материјала, излагање на задату тему, ефикасно учење, тимски рад, критичко мишљење, презентација знања, процена наставног процеса, процена исхода учења.

Назив предмета: Методе истраживачког рада 
Исход предмета: На крају модула студент треба покаже познавање планирања и извођења експеримената, прикупљања и сређивања изворних литературних података, као и података добијених експерименталним радом, математичко-статистичке обраде резултата сопствених истраживања, језика и стила писања истраживачког рада, вештина коришћења различитих метода испитивања у области здравствено-санитарне заштите.

Назив предмета: Анализа, контрола и заштита ваздуха
Исход предмета: На крају модула студент треба да покаже познавање (разумевање): најзначајнијих аспеката физичког састава ваздуха, кретање ваздуха и ваздуштних честица и њен утицај на радну и животну средину. На крају модула студент треба да буде оспособљен за: формирање плана и критичних тачака загађења од ваздуха, као и заштиту од евентуалног загађења. Такође, исход успеха је и критично мишљене, презентација стеченог знања.

Назив предмета: Физичко-хемијска анализа земљишта
Исход предмета: На крају модула студент треба да покаже познавање (разумевање): најзначајнијих аспеката физичког састава земљишта, ерозије земљишта и њен утицај на животну средину. На крају модула студент треба да буде оспособљен за: мере заштите земљишта од загађивања. Такође, исход успеха је и критично мишљене, презентација стеченог знања.

Назив предмета: Основе заштите животне средине
Исход предмета: Овај модул треба да оспособи будуће младе инжењере-специјалистичких струковних студија да спознају најзначајније принципе кружења материје и енергије и планско коришћење ресурса за одрживи развој, у циљу заштите природних и створених добара.

Назив предмета: Еколошки инжењеринг
Исход предмета: Овај модул треба да оспособи будуће младе инжењере-специјалистичких струковних студија да спознају процесе трансформације микроорганизама у планском коришћењу и преради отпадних материја и заштити животне средине.

Назив предмета: Ергономија
Исход предмета: Студенти ће овладати ергономским захтевима за уређење радног места као и начинима за обликовање видног поља, површине и простора, избора командних и сигналних уређаја на основу добијених података, статистичке и динамичке антрометрије

Назив предмета: Управљање здравствено-санитарним аспектима радне и животне средине
Исход предмета: На крају модула студент треба да покаже познавање (разумевање): управљања основама здравствено-санитарне заштите радне и животне средине. Санитарни инжењер – специјалиста спроводи поступке за побољшање фактора који делује у животној средини у циљу спречавања негативних утицаја на здравље и унапређивање здравља, појединца, социјалних група и становништва у целини.

Назив предмета: Микробиолошка анализа намирница и вода
Исход предмета: На крају модула студент треба да буде оспособљен да: користи лабораторију и врши контролу произвођача намирница односно токсочних супстанци и микроиболошких контаминената у намирницама и води.

Назив предмета: Основи технологије чувања намирница
Исход предмета: На крају модула студент треба да покаже познавање (разумевање): Најзначајнијих намирница, њихово чување и складиштење. Студент специјалиста овладава технолошким поступцима у области прераде воћа и поврћа, њиховог чувања и складиштења са аспекта здравствено-санитарне исправности.

Назив предмета: Прехрамбени адитиви и контаминенти
Исход предмета: На крају модула студент треба да буде оспособљен за: препознавање адитива и врста адитива, као и могући утицај контаминента на здравствено-санитарну исправност намиринца. Такође, познавање адитива омогућује контролу и надзор намирница са аспекта здравствено-санитарне безбедности по здравље људи.

Назив предмета: Биотехнологија
Исход предмета: Да студент овлада појмовима о производњи ГМ организама и ГМ храном. Студент може да препозна такву храну, да зна европску регулативу и националну у области производње генетички модификоване хране, начина производње, декларисања и евентуалних последица по здравље људи.

Назив предмета: Санитарни инжењеринг вода
Исход предмета: Исход предмета:
Овај модул треба да оспособи будуће младе инжењере-специјалистичких струковних студија да спознају процесе трансформације микроорганизама у планском коришћењу и преради отпадних материја у води и заштити животне средине.

Назив предмета: Управљање здравственом безбедношћу хране
Исход предмета: На крају модула студент треба да покаже познавање (разумевање): управљања основама здравствено-санитарне безбедности хране. Санитарни инжењер – специјалиста спроводи поступке за побољшање фактора који делује у могућој контаминацији производње и чувања хране, а у циљу спречавања негативних утицаја на здравље и унапређивање здравља, појединца, социјалних група и становништва у целини.

Назив предмета: Технологија прераде комуналног и чврстог отпада
Исход предмета: Владање основним знањима из области савремене технологије прераде комуналног и чврстог отпада и будућим концептом одрживог развоја. Такође, питања заштите и унапређења животне средине имају круцијални значај за здравствено-санитарну безбедност као битног елемента квалитета живота.

Назив предмета: Микробиолошки инжењеринг
Исход предмета: Да студент овлада појмовима о преради комуналног и чврстог отпада применом микробиолошког инжењеринга. Студент може да препозна такву технологију, да зна европску регулативу и националну у области примене микробиолошког инжењеринга и евентуалних последица по здравље људи.

Назив предмета: Генотоксикологија
Исход предмета: На крају модула студент треба да буде оспособљен за: основна знања из области савремене генотоксикологије, а све у циљу препознавања полуције загађивача које оне изазивају на геном човека.

Назив предмета: Санитарно-технички принципи градитељства
Исход предмета: На тај начин санитарни инжењери-специјалисти ће бити способни на решавају конкретне проблеме изградње депонија на локалном, регионалном и националном нивоу, и способни да развијају будуће пројекте заштите природне околине, управљање ресурсима и самоодрживог развоја.

Назив предмета: Санитарна технологија и менаџмент отпада
Исход предмета: Да се студент оспособи за учешће у изради микро и макро планова и програма управљања отпадом, као и санацију животне средине од штетних материја. С друге стране и само управљање отпадом и њеним материјама постаје предметом специфичног и аутохтоног менаџмента «санитарног менаџмента».

Назад на врх стране ↑