header-new4-blue-1170px.jpg

Квалификациони испит - провера знања

Квалификациони испит - провера знања

 • Пријава студената 
  • у јунском року - до 05.07.2019. године
  • у септембарском року - до 11.09.2019. године.
 • Полагање испита за проверу знања 
  • у јунском року - 08.07.2019. године
  • у септембарском року - 13.09.2019. године. и 18.09.2019.године.
Испит за проверу знања је у облику теста.

 • За студијски програм СТРУКОВНИ ФАРМАЦЕУТ полаже се испит из ХЕМИЈЕ.
 • За остале Студијске програме полаже се испит из БИОЛОГИЈЕ.

Упис

УПИС СТУДЕНАТА 2019/20

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ основних СТРУКОВНИХ студија


СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ специјалистичких СТРУКОВНИХ студија  

Специјалиста струковни санитарно-еколошки инжењер (у поступку поновне акредитације)  

Конкурс за упис 2019/20 Конкурс за упис на специјалистичке 2019/20
U_TOKU_JE_UPIS 2019
УСЛОВИ УПИСА НА ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА:

 • општи успех у средњем образовању
 • успех на  матури
 • резултат испита за проверу знања из предмета Биологија за студијски програм:
  • Струковни санитарно еколошки инжењер
  • Струковни физиотерапеут
  • Струковна медицинска сестра
  • Струковни медицински радиолог
  • Струковни нутрициониста дијететичар
 • резултат испита за проверу знања из предмета Хемија за студијски програм:
  • Струковни фармацеут

Потребна документација ЗА ПОЛАГАЊЕ КВАЛИФИКАЦИОНОГ ИСПИТА:

 • Пријава (добија се и попуњава у школи)
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Оверене фотокопије сведочанства
 • Оверена фотокопија дипломе о завршеној средњој школи
 • Лекарско уверење

Потребна документација ЗА УПИС:

 • 2 фотографије за индекс (3.5 х 4.5 цм)
 • ШБ20 образац (добија се и попуњава у школи)

ПРЕЛАЗ СА ДРУГЕ ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ

Студент који је започео студије на другој високошколској установи може се уписати у школу, ако за то испуњава прописане услове.

Потребна документација:

 • Пријава (добија се и попуњава у школи)
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Оверена фотокопија потврде о упису на високошколску установу
 • Оверена фотокопија потврде о положеним испитима
 • Лекарско уверење

Потребна документација ЗА УПИС:

2 фотографије за индекс (3.5 х 4.5 цм)
ШВ20 образац (добија се и попуњава у школи)

УСЛОВИ УПИСА НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

 • СПЕЦИЈАЛИСТА СТРУКОВНИ САНИТАРНО-ЕКОЛОШКИ ИНЖЕЊЕР

Специјалистичке студије може уписати лице које има завршену високу школу адекватних студијских програма обима најмање 180 ЕСПБ бодова.

                                         

 • СПЕЦИЈАЛИСТА СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

Специјалистичке студије може уписати лице које има завршену високу школу и то основне струковне студије програма Струковна медицинска сестра са остварених најмање 180 ЕСПБ бодова.

 

 • СПЕЦИЈАЛИСТА СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ
Специјалистичке студије може уписати лице које има завршену високу школу и то основне струковне студије програма Струковни физиотерапеут са остварених најмање 180 ЕСПБ бодова.

 • СПЕЦИЈАЛИСТА СТРУКОВНИ МЕДИЦИНСКИ РАДИОЛОГ (у поступку акредитације)
Специјалистичке студије може уписати лице које има завршену високу школу и то основне струковне студије програма Струковни медицински радиолог са остварених најмање 180 ЕСПБ бодова

Потребна документација:

 • Извод из матичне књиге рођених
 • Оверена фотокопија дипломе о завршеној високој школи
 • Лекарско уверење

Потребна документација ЗА УПИС:

 • 2 фотографије за индекс (3.5 х 4.5 цм)
 • ШВ20 образац (добија се и попуњава у школи)

УПИС У ТОКУ - ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК

УПИС У ТОКУ - ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК

Висока здравствено-санитарна школа  струковних студија „Висан“ расписује други конкурсни рок, за оне студијске програме на којима је остало слободних места.

Испит за проверу знања одржаће се 14.09.2018. године у 10 часова, у просторијама Школе.  
Пријаве се предају до 12.09.2018. године

Све додатне информације можете добити сваког радног дана од 10-15 часова, осим у периоду од 04.08.- 10.08. 2018. године, када Школа неће радити због годишњих одмора.

UPIS Učenika - Mišljenje

УПИС СВРШЕНИХ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У ТРОГОДИШЊЕМ ТРАЈАЊУ НА ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ОДОБРИЛО МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

Можете прочитати овде (линк)

БИБЛИОТЕКА

Библиотека

ВЗСШСС „Висан“ поседује специјализовану библиотеку, издавачку делатност и скриптарницу и компјутерски центар.

Библиотека Школе је снабдевена литературом која својим нивоом и обимом обезбеђује релативно добру подршку наставном процесу, стручном и истраживачком раду. Библиотека располаже са 1436 библиотечкe јединицe из области из које изводи наставни процес. Такође, континуирано се врши набавка стручне литературе и допуњава библиотечки фонд. Школа има своју издавачку делатност преко које обезбеђује покривеност предмета одговарајућом уџбеничком литературом, училима и помоћним наставним средствима. Учила и помоћна наставна средства сада расположива, омогућују да на време и у броју довољном обезбеде нормално одвијање наставног процеса.

Школа је склопила Уговор са Универзитетском библиотеком „Светозар Марковић“ чиме је омогућен приступ наставника и студената школе свим ресурсима ове библиотеке.

Студентима је омогућено коришћење библиотеке и у другим наставним базама као што су ВМА, КБЦ Земун и др.

Школа располаже информационом опремом која је неопходна за студирање и истраживачки и стручни рад. Школа има 28 рачунара, који су умрежени и преко adsl везе имају приступ интернету, а који су доступни студентима за свакодневно коришћење у изради семинарских и дипломских радова.

Promotivni uslovi plaćanja • Бесплатна прва рата школарине за кандидате који се пријаве на конкурс за упис
  до 20.06.2018. године
 • Бесплатни уџбеници за све студенте
 • Бесплатaн индекс за све студенте
 • ШКОЛАРИНА (pdf)
 • ПОПУСТИ И ПОВЛАСТИЦЕ (pdf)

Струковни нутрициониста дијететичар - старо

Струковни нутрициониста дијететичар

Струковни нутрициониста дијететичар је здравствени радник који ће бити квалификован за рад у области исхране здравих и болесних људи, примењујући у пракси стечена знања у превенцији масовних хроничних незаразних болести, које су данас водећи узрок морталитета, као и у лечењу болести код којих је дијетотерапија обавезни део терапијског поступка и рехабилитације.

Програм студија струковног нутриционисте дијететичара, као саставни део система високошколског образовања треба да подигне и усклади квалитет образовања стручњака за исхрану са савременим националним и европским концепцијама.

Запошљавање:

По завршетку студија Струковни нутрициониста дијететичар може се запослити у:

 • здравственим установама
 • саветовалиштима за исхрану
 • научно-образовним институцијама
 • установама колективног смештаја и исхране
 • у прехрамбеној индустрији

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм
Табела 5.1 СНД НоваТабела 5.1 СНД Нова

Стандард 1. Структура студијског програма

Студијски програм трогодишњих струковних студија Струковни нутрициониста дијететичар траје шест семестара и носи 180 ЕСПБ бодова. Након завршетка студијског програма и положеног завршног испита стиче се звање ,,Струковни нутрициониста дијететичар “.

Опширније

Стандард 2: Сврха студијског програма

Студијски програм основних струковних студија струковни нутрициониста дијететичар има јасно дефинисану сврху и улогу у образовном систему која је препознатљива широј јавности. Сврха студијског програма је да пружи студентима одговарајућа, квалитетна знања и вештине из области исхране и да их оспособи за практичан рад у овој области.

Опширније

Стандард 3: Циљеви студијског програма

Студијски програм основних струковних студија Струковни нутрициониста дијететичар има јасно дефинисане циљеве чији је коначни исход образовање струковних нутрициониста дијететичара који су компетентни за обављање делатности у свакодневном професионалном раду.

Општи циљ студијског програма Струковни нутрициониста дијететичар је школовање стручњака који се самостално, по дипломирању, могу укључивати у радни процес и бити компетентни да планирају, организују, спроводе и контролишу исхрану код пацијента/корисника.

Опширније

Стандард 4: Компетенције дипломираних студената

Струковни нутрициониста дијететичар је оспособљен да самостално примени стечена знања и вештине у здравственим установама и установама које се баве исхраном становништва радећи у тиму или индивидуално.

Опширније

Стандард 5: Курикулум

Наставни план и програм се остварује у трајању од шест семестара, односно три године и конципиран је тако да садржи обавезне и изборне предмете чија је бодовна вредност исказана у складу са ЕСПБ. Студијски програм је конципиран по узору на сродне студијске програме на којима се организују студије у овој области. Наставни план и програм је усклађен са са студијским програмима признатих високообразовних институција из земље и света.

Опширније

Специјалиста струковни санитарно-еколошки инжењер - старо

Специјалиста струковни санитарно-еколошки инжењер

У оквиру специјалистичког студијског програма Школа је акредитовала следеће модуле:

 • Управљање здравствено-санитарним аспектима животне средине
 • Управљање здравствено-санитарном безбедношћу хране и воде
 • Управљање отпадом

Табела 5.1 ССЕИТабела 5.1 ССЕИ Модул 1
Табела 5.1 ССЕИ Модул 2
Табела 5.1 ССЕИ Модул 3

Стандард 1: Структура студијског програма

Студијски програм специјалистичких струковних студија СПЕЦИЈАЛИСТА СТРУКОВНИ САНИТАРНО-ЕКОЛОШКИ ИНЖЕЊЕР траје два семестара и носи 60 ЕСПБ бодова. Након завршетка студијског програма и положеног завршног испита стиче се звање: Специјалиста струковни санитарно-еколошки инжењер. 
Основни циљ специјалистичког студијског програма Специјалиста струковни санитарно-еколошки инжењер је преношење и усвајање најновијих научних и стручних знања и вештина из области здравствено-санитарне заштите и образовања. Остали циљеви (Видети Стандард 3) 
Исход процеса студирања је формирање стручњака који поседују значајно проширена и продубљена знања у односу на знање стечено на основним студијама. Кроз стручну праксу студент се оспособљава да теоријско и ограничено практично знање прошири и интегрише у динамичне процесе који се одвијају на релацији здравствени радник – корисник.

Опширније

Стандард 2: Сврха студијског програма

Основна сврха специјалистичког студијског програма је остваривање образовних, стручних и истраживачких циљева и задатака из области санитарног инжењерства. Врста и режим студија су прилагођени потребама стратешког развоја здравствено-санитарног образовања, која ће у будућности имати значајан удео у превентивној здравственој заштити, као и друштва у целини.

Опширније


 

Стандард 3: Циљеви студијског програма

Основни циљ специјалистичког студијског програма Специјалиста струковни санитарно-еколошки инжењер је преношење и усвајање најновијих научних и стручних знања и вештина из области здравствено-санитарне заштите и образовања.

Опширније

Стандард 4: Компетенције дипломираних студената

Завршетком специјалистичких студија – Струковни санитарно еколошки инжењер специјалиста студенти стичу продубљено знање и стручне вештине у области здравствено-санитарне заштите, у стању су да их примене за успешно решавање проблема. 

Опширније

Стандард 5: Курикулум

Специјалистичке струковне студије програма – Струковни санитарно еколошки инжењер специјалиста, конципиран је у трајању од 1 школске године (два семестра) и прилагођен је савременим европским искуствима у образовању овог профила. У структури овог курса модули су подељени на стручне, стручно-апликативне, општеобразовне и изборне. У првом и другом семестру преовлађују стручно-апликативни предмети који дају полазну основу будућим студентима овог курикулума (60 ЕСПБ).

Опширније

У оквиру специјалистичког студијског програма Школа је акредитовала следеће модуле:

 • Управљање здравствено-санитарним аспектима животне средине
 • Управљање здравствено-санитарном безбедношћу хране и воде
 • Управљање комуналним и чврстим отпадом

Распоред предмета по семестрима и модулима
Табела 5.1 ССЕИ Нова

Управљање здравствено-санитарним аспектима животне срединеТабела 5.1 ССЕИ Нова

Управљање здравствено-санитарном безбедношћу хране и воде
Табела 5.1 ССЕИ Нова

Управљање отпадом

Стандард 2: Сврха студијског програма

Основна сврха специјалистичког студијског програма је остваривање образовних, стручних и истраживачких циљева и задатака из области санитарног инжењерства. Врста и режим студија су прилагођени потребама стратешког развоја здравствено-санитарног образовања, која ће у будућности имати значајан удео у превентивној здравственој заштити, као и друштва у целини.

Опширније

Стандард 3: Циљеви студијског програма

Основни циљ специјалистичког студијског програма Специјалиста струковни санитарно-еколошки инжењер је преношење и усвајање најновијих научних и стручних знања и вештина из области здравствено-санитарне заштите и образовања.

Опширније

Стандард 4: Компетенције дипломираних студената

Завршетком специјалистичких студија – Струковни санитарно еколошки инжењер специјалиста студенти стичу продубљено знање и стручне вештине у области здравствено-санитарне заштите, у стању су да их примене за успешно решавање проблема. 

Опширније

Стандард 5: Курикулум

Специјалистичке струковне студије програма – Струковни санитарно еколошки инжењер специјалиста, конципиран је у трајању од 1 школске године (два семестра) и прилагођен је савременим европским искуствима у образовању овог профила. У структури овог курса модули су подељени на стручне, стручно-апликативне, општеобразовне и изборне. У првом и другом семестру преовлађују стручно-апликативни предмети који дају полазну основу будућим студентима овог курикулума (60 ЕСПБ).

Опширније

Струковни физиотерапеут - staro

Струковни физиотерапеут

Струковни физиотерапеут је здравствени радник који помоћу терапијских метода унапређује физиолошке и физичке способности и могућности појединца и омогућује реституцију оштећених функција.

Током едукације оспособљен је да посао обавља самостално или у оквиру стручног тима.

Истовремено може да организује рад на свим нивоима у оквиру радних јединица.

Запошљавање:

По завршетку студија струковни физиотерапеут може се запослити у:

 • здравственим установама
 • климатско-бањским лечилиштима
 • научно-образовним установама
 • спортским клубовима
 • предшколским установама
 • центрима за обуку инвалида
 • као и у свим осталим медицинским установама које обухватају његов делокруг рада

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм првог нивоа студија
Табела 5.1 СФТ НоваТабела 5.1 СФТ Нова

Стандард 1. Структура студијског програма

Студијски програм трогодишњих струковних студија Струковни физиотерапеут траје шест семестара и носи 180 ЕСПБ бодова. Након завршетка студијског програма и положеног завршног испита стиче се звање ,,Струковни физиотерапеут “.

Опширније

Стандард 2: Сврха студијског програма

Постоји оправдана потреба да се кадрови, чији је делокруг рада специјална едукација и рехабилитација, односно решавање здравствених проблема, образују на одговарајући начин по спефичиним програмима.

Опширније

Стандард 3: Циљеви студијског програма

Студијски програм – струковни физиотерапеут, има за циљ да образује студенте у звање струковни физиотерапеут и да на тај начин омогући стицање већих и бољих сазнања из области рехабилитације, како би они надаље то знање могли применити у даљем раду.

Опширније

Стандард 4: Компетенције дипломираних студената

Након завршетка студија студијског програма струковни физиотерапеут, из области рехабилитације, студенти су оспособљени да раде на превенцији, лечењу и рехабилитацији у различитим установама.

Опширније

Стандард 5: Курикулум

Студијски програм студија за струковног физиотерапеута се састоји од 24 предмета, међу којима су 20 обавезна и 6 изборна. У првој години од десет предмета има два изборна предмета, у другој години од осам предмета има три изборна предмета и у трећој години од шест предмета има један изборни. Сви предмети су једносеместрални и подељени су на опште, стручне и стручно – апликативне.

Опширније

Струковни медицински радиолог - stari

Струковни медицински радиолог

radiolog

Код великог броја дијагностичких процедура струковни медицински радиолог је равноправан члан тима заједно са лекарем дијагностичарем, али и другим специјалистима, као нпр. кардиолозима, неурохирурзима, уролозима и др. Без овог стручњака не би се могле изводити разне дијагностичке и терапеутске интервентне радиолошке методе, почев од коронарографија и разних других ангиографија, па све до дилатација, емболизација, уградње разних стентова и сл. Овај стручњак је оспособњен и за рад на савременим радиолошким дијагностичким апаратима, од копјутеризованог томографа, преко апарата за магнетну резонанцу и апарата за ултразвучну дијагностику.

Запошљавање:

По завршетку студија струковни медицински радиолог може се запослити у:

 • дијагностичким службама домова здравља
 • дијагностичким службама општих болница
 • дијагностичким службама здравствених и клиничких центара
 • радиолошким институтима

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм првог нивоа студија

Табела 5.1 СРТ НоваТабела 5.1 СРТ НоваТабела 5.1 СРТ Нова

Стандард 1: Структура студијског програма

Студијски програм основних струковних студија Струковни медицински радиолог, конципиран је тако, да стучњаци који га савладају у току три године, односно шест семестара, остваре 180 ЕСПБ бодова, могу самостално да изводе велики број дијагностичких радиолошких метода и поступака, да врше разна снимања, обраду рендгенске слике, како на филму тако и на рачунару. Након завршетка студијског програма и положеног завршног испита стиче се звање ,,Струковни медицински радиолог “.

Опширније

Стандард 2: Сврха студијског програма

Сврха струковног студијског програма струковни медицински радиолог је образовање стручног кадра, имајући у виду нове приступе здрављу и здравственој политици који се заснивају на савременој радиолошкој дијагностици и лечењу.

Опширније

Стандард 3: Циљеви студијског програма

Студијски програм струковни медицински радиолог има основни циљ да студентима пружи могућност стицања већих сазнања и савладавање вештина из области радиологије.

Опширније

Стандард 4: Компетенције дипломираних студената

Стечена знања и вештине по завршетку студија студента чине компетентним да пружа услуге пацијентима кроз примену свих радиолошких дијагностичких процедура и код пацијената свих старосних доби, од најмлађих-деце до старих особа поштујући све специфичности рада. 

Опширније

Стандард 5: Курикулум

Наставни план и програм се остварује у трајању од шест семестара, односно три године и конципиран је тако да садржи обавезне и изборне предмете чија је бодовна вредност исказана у складу са ЕСПБ. Курикулум овог студијског програма садржи 30 предмета од којих је 20 обавезних. Студенти су у прилици да бирају 5 од 10 изборних предмета чиме остварују 20% од укупног броја ЕСПБ.

Опширније

Струковна медицинска сестра - staro

Струковна медицинска сестра

Струковна медицинкса сестра је здравствени радник који је оспособљен да одржава и унапређује здравље сваког појединца кроз одговарајуће коришћење доступних ресурса.

Пружа здравствену негу оболелим, онеспособљеним и умирујућим, уз коришћење високе технологије.
Учествује у припреми болесника за дијагностичке поступке, а посебно код софистицираних дијагностичких метода.
Спроводи психолошку потпору пацијента и породице.
Сарађује уско са лекарима у оквиру физичке и психичке рехабилитације.
Води медицинску документацију у делокругу неге и терапијске поделе лекова.

Запошљавање:

По завршетку студија струковна медицинкса сестра може се запослити у:

 • Болницама, домовима здравља
 • Диспанзерима, саветовалиштима
 • Патронажној служби, заводима здравствене заштите
 • Климатским лечилиштима, старачким домовима
 • Школама и предшколским установама
 • И у приватном сектору што је јасно издваја од других здравствених радника у здравственом систему

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм првог нивоа студија
Табела 5.1 СМС НоваТабела 5.1 СМС Нова

Стандард 1. Структура студијског програма

Студијски програм трогодишњих струковних студија за Струковну медицинску сестру траје шест семестара и носи 180 ЕСПБ бодова. Након завршетка студијског програма и положеног завршног испита стиче се звање ,,Струковна медицинска сестра“.

Опширније

Стандард 2: Сврха студијског програма

Образовање здравствених радника са високим степеном стручности, задовољава професионалне програме с циљем да се образује кадар који ће моћи да професионално функционише на свим нивоима здравствене заштите (примарни, секундарни, терцијални ниво), а на основу стеченог специфичног знања у току образовног процеса на Виокој струковној школи.

Опширније

Стандард 3: Циљеви студијског програма

Студијски програм за струковне медицинске сестре има јасно дефинисане циљеве, да планом и програмом кроз теоријску, а пре свега практичну наставу профилише струковне медицинске сестре у савремене сараднике који поседују адекватно медицинско знање из медицине и додирних подручја, неопходно за ефикасан рад у нези пацијената и других клијената

Опширније

Стандард 4: Компетенције дипломираних студената

Студенти који заврше струковне студије на студијском програму за струковну медицинску сестру стичу знања и усвајају вештине из здравствених нега опште образовних и стручних предмета. 

Опширније

Стандард 5: Курикулум

Наставни план је конципиран тако да садржи обавезне и изборне предмете чија је бодовна вредност исказана у складу са ЕСПБ и за сваку годину износи 60 ЕСПБ бодова.

Опширније

Назад на врх стране ↑

Струковни санитарно-еколошки инжењер 1

Струковни санитарно-еколошки инжењер

Струковни санитарно-еколошки инжењер је здравствени радник чији је делокруг рада превентивна медицина и унапређење животне и радне средине, односно решавање здравствено – еколошких проблема.

У свом раду је оријентисан, пре свега на факторе од којих битно зависи здравље становништва: вода и водни објекти, земљиште и атмосфера, бука, контрола штетног отпада, зрачења, контрола животних намирница, као и свега осталог што може да угрози радну и животну средину.

Интереси друштва и санитарно – еколошких потреба намећу нужност присуства ових кадрова, како у подручју здравства тако и екологије.

Широка лепеза радних места где ће они дати свој допринос унапређењу животне средине, а самим тим постати део превентивне медицине, су апсолутни доказ за оправданост школовања што већег броја овог кадра.

Прљава индустријска технологија, ратови и велике миграције становништва су реални разлози за преузимање мера у циљу заштите животне средине.
Основни предуслов за здраво и радно способно становништво су здрави услови као и здрави стилови живљења.

Запошљавање:

По завршетку студија струковни санитарно-еколошки инжењер може се запослити у:

 • здравственим установама
 • научно-образовним институцијама
 • инспекторатима
 • министарствима здравља и екологије
 • јавним установама које се баве снабдевањем воде за пиће, контролом отпадних вода и контролом отпада
 • у предузећима која производе робу широке потрошње
 • у предузећима чија производна технологија утиче на животну средину
 • у прехрамбеној индустрији

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм првог нивоа студија
Табела 5.1 СЕИ НоваТабела 5.1 СЕИ Нова

Стандард 1. Структура студијског програма

Студијски програм трогодишњих струковних студија Струковни санитарно еколошки инжењер траје шест семестара и носи 180 ЕСПБ бодова. Након завршетка студијског програма и положеног завршног испита стиче се звање  ,,Струковни санитарно еколошки инжењер".

Опширније

Стандард 2. Сврха студијског програма 

Основна сврха студијског програма је остваривање образовних, стручних и истраживачких циљева и задатака из области санитарног инжењерства. Врста и режим студија су прилагођени потребама стратешког развоја здравствено-санитарног образовања, која ће у будућности имати значајан удео у превентивној здравственој заштити, као и друштва у целини.

Опширније

Стандард 3. Циљеви студијског програма

Основни циљ студијског програма Струковни санитарно еколошки инжењер је преношење и усвајање најновијих научних и стручних знања и вештина из области здравствено-санитарне заштите и образовања.

Опширније

Стандард 4: Компетенције дипломираних студената

Студенти који заврше струковне студије на студијском програму за струковног санитарно еколошког инжењера стичу знања и усвајају вештине из здравствено – санитарне заштите опште образовних и стручних предмета.

Опширније

Стандард 5: Курикулум

Наставни план и програм се остварује у трајању од шест семестара, односно три године и конципиран је тако да садржи обавезне и изборне предмете чија је бодовна вредност исказана у складу са ЕСПБ.

Опширније

Струковни фармацеут - старо

Струковни фармацеут

Студијски програм трогодишњих струковних студија Струковни фармацеут траје шест семестара и носи 180 ЕСПБ бодова. Након завршетка студијског програма и положеног завршног испита стиче се звање Струковни фармацеут.

Сврха студијског програма из фармације је образовање стручног кадра за стицање звања Струковни фармацеут, на нивоу струковних студија. Студијски програм је у складу са Болоњском декларацијом и обезбеђује стицање стручног знања и одређених компетенција у области здравства, социјалне заштите, просвете и  привреде.

Усвајањем предвиђених теоретских и практичних знања студент се оспособљава за сложене задатке и исказивање креативности  како у самосталном раду, тако и у оквиру тимова са другим здравственим радницима приликом пружања здравствених услуга.

Савладавајући теоријску и практичну наставу студент треба да се оспособи за рад у апотеци, болничкој и ветеринарској апотеци, биохемијској, контролно-аналитичкој, галенској  и развојној лабораторији, консултанској фармацији (старачки домови), фармацеутској здравственој заштити и клиничкој фармацији, фармацеутској, козметичкој и сличним индустријама, велетрговини, маркетингу, примени фармацеутске легислативе.

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм првог нивоа студија
Табела 5.1 СФАР НоваТабела 5.1 СФАР Нова

Стандард 1. Структура студијског програма

Студијски програм трогодишњих струковних студија Струковни фармацеут траје шест семестара и носи 180 ЕСПБ бодова. Након завршетка студијског програма и положеног завршног испита стиче се звање ,,Струковни фармацеут “.

Опширније

Стандард 2. Сврха студијског програма

Сврха студијског програма из фармације је образовање стручног кадра за стицање звања Струковни фармацеут, на нивоу струковних студија. Студијски програм је у складу са Болоњском декларацијом и обезбеђује стицање стручног знања и одређених компетенција у области здравства, социјалне заштите, просвете и  привреде.

Опширније

Стандард 3. Циљеви студијског програма

Студијски програм стуковних студија из фармације својим садржајем омогућава студентима довољно стручног знања и стицање одговарајућих вештина за професионално деловање у оквиру фармацеутског сектора, а тиме и стицање звања Струковни фармацеут.

Опширније

Стандард 4: Компетенције дипломираних студената

Завршавањем студијског програма струковних студија фармације, студент стиче базична знања из области фармације подржана комплементарним базичним знањима из стручних, стручно-апликативних, изборних као и опште образовних предмета. Студент стиче одређене компетенције у својој професији где је посебно изражена: креативност у решавању проблема, критички начин размишљања, комуникационе способности, примена етичких принципа у својој професији.

Опширније

Стандард 5: Курикулум

Наставни план и програм се остварује у трајању од шест семестара, односно три године и конципиран је тако да садржи обавезне и изборне предмете чија је бодовна вредност исказана у складу са ЕСПБ.

Опширније

Испитни рокови и термини за пријаву испита

Испитни рокови и термини за пријаву испита

Испити ће се на основним струковним студијама обављати у следећим испитним роковима:

 • јануарско-фебруарски испитни рок - 23. јануара – 10. фебруара 2017.
  - пријава испита од 16. - 20. јануара 2017.
 • априлски испитни рок - 03. – 21. априла 2017.
  – пријава испита од 20. марта - 24. марта 2017.
 • јунски испитни рок – 12. – 30. јуни 2017.
  – пријава испита од 29. маја - 02. јуна 2017.
 • септембарски испитни рок – 11. – 22. септембар 2017.
  – пријава испита од 04. - 08. септембар 2017.
 • октобарски испитни рок од 02. – 13. октобар 2017.
  – пријава испита од 18. - 22. септембра 2017.

Испити ће се на специјалистичким струковним студијама обављати у следећим испитним роковима:

 • фебруарски испитни рок - 20. фебруара – 04. марта 2017.
  - пријава испита од 13. - 17. фебруара 2017.
 • априлски испитни рок - 03. – 21. априла 2017.
  – пријава испита од 20. марта - 24. марта 2017.
 • јунски испитни рок – 19. – 30. јуна 2017.
  - пријава испита од 12. јуна - 16. јуна 2017.
 • септембарски испитни рок – 11. – 22. септембра 2017.
  – пријава испита од 01. - 06. септембра 2017.
 • октобарски испитни рок –02 – 13. октобра 2017.
  – пријава испита од 18. - 22. септембра 2017.

Међународна сарадња и размена студената СВЕ

visan medjunarodna saradnja

Размена студената из Швајцарске, јун 2013.

visan medjunarodna saradnja norveska

Размена студената из Норвешке и Шведске, mарт 2016.

visan medjunarodna saradnja velika britanija

Размена студената из Велике Британије, mарт 2016.

О Школи

О школи

Висока здравственo-санитарна школа струковних студија “Висан“ у Београду је самостална приватна високошколска установа која обавља васпитно – образовну и истраживачку делатност.

Решењем Министарства просвете бр.612-00-344/2005-04 од 2.7.2006. године основана је Виша здравствено санитарна школа ВИСАН, као прва приватна школа која образује кадрове будућности из области здравства и екологије. Школа је почела да ради са два смера,Виши физиофизиотерапеут и Виши санитарно-еколошки инжењер.

Школа је 2007. године прерасла у високу школу струковних студија и као Висока здравственo-санитарна школа струковних студија “Висан“ акредитована је од стране Комисије за акредитацију и проверу квалитета 6.7.2007. године за установу и за студијски програм - Струковни санитарно еколошки инжењер.

За студијски програм - Специјалиста струковни санитарно еколошки инжењер акредитована је 28.08.2008.године, а за студијске програме - Струковна медицинска сестра и Струковни физиотерапеут 15.02.2010.године.

 

Специјалистички студијски програм Специјалиста струковни санитарно еколошки инжењер реакредитован је 14.06.2013. године а пар месеци касније, 27.09.2013. године, акредитован је још један специјалистички програм Специјалиста струковна медицинска сестра-област Клиничка нега.

Студијски програм Струковни фармацеутски техничар акредитован је 29.08.2014. године. У складу са листом звања, назив студијског програма промењен је у Струковни фармацеут 18.04.2017. године.

Студијски програм Струковни медицински радиолог акредитован је 22.05.2015. године

У поновљеном процесу акредитације, по трећи пут Комисија за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије решењем број 612-00-03388/2016-06 од 05.05.2017 године потврдила је да Висока здравствено – санитарна школа струковних студија „Висан“ испуњава све стандарде за акредитацију високошколске установе и студијског програма Струковни санитарно еколошки инжењер.

Студијски програм Струковни нутрициониста дијететичар акредитован је 20.03.2019. године.

Специјалистички студијски програм Специјалиста струковни санитарно-еколошки инжењер реакредитован је поново 17.05.2019. године, а нешто касније, 05.06.2019. године, реакредитован је програм Специјалиста струковна медицинска сестра.  Нови програм специјалистичких студија Специјалиста струковни физиотерапеут акредитован је 09.09.2019. године.

Стручна знања стечена у овој школи, која ће дипломирани студенти практично применити сутра у пракси, допринеће подизању нивоа здравствене културе, а нарочито очувању и унапређењу животне средине, а у складу са строгим Европским стандардима.

У Високој здравствено санитарној школи Висан посебна пажња се поклања индивидуалном развоју вештина где се кроз рад у малим групама и непосредан контакт са професорима негује слобода размишљања, креативност и подстиче лична иницијатива. Будући студенти стичу европско образовање из области екологије и здравства а самим тим им се пружа могућност запослења како у земљи тако и у иностранству.

Ако размишљате и ако сте неодлучни шта уписати и којом се професијом бавити ми Вам нудимо савремене и атрактивне образовне профиле на нивоу европског система образовања са могућношћу запослења или даљег усавршавања код нас и у иностранству. Висока здравствено санитарна школа Висан – Ваш корак у будућност.

Зашто студирати на Високој струковној школи "ВИСАН“?

Зато што је студијски програм конципиран по угледу на програме водећих европских школа.

Просторни и технички услови за студирање су такви да су опремљени савременим наставним средствима која омогућавају мултимедијалну презентацију.

Зато што су наставни облици (предавања, вежбе, семинари, колоквијуми, стручна пракса) и пропорција опште образовних, опште стручних и уже стручних дисциплина тако подешени да омогућавају формирање квалитетних високо образовних стручњака, који могу непосредно по завршетку студија да се ангажују за успешно обављање свих врста послова за које су се школовали.

Зато што се стручна пракса обавља у наставно-научним базама као што су: ВМА, КБЦ Земун, Институт за јавно здравље, Клиника за рехабилитацију “Сокобањска”, Дом за старе “Бежанијска коса”., ЈКП Градска чистоћа, Дом здравља Нови Београд и др.

Наставни кадар

Високошколска установа „ВИСАН“ је утемељена на искуству великог броја унуверзитетских професора, научника, експерата из области здравства и екологије. Ново време, глобализација пословања, техничко – технолошке и друге промене захтевају флексибилне наставне планове и програме засноване на новим методама рада индивидуалног и тимског учења.

Акредитовани студијски програми основних струковних студија

- решењем број 612-00-1170/2006-04 од 6.7.2007. године

- реакредитован одлуком број 612-00-00151/2012-04 од 23.04.2012. године
- реакредитован одлуком број 612-00-03388/2016-06 од 21.04.2017. године

- решењем број 612-00-00135/12/2010-04 од 15.02.2010. године

- реакредитован одлуком број 612-00-02301/2014-04 од 22.05.2015. године

- решењем број 612-00-00135/12/2010-04 од 15.02.2010. године

- реакредитован одлуком број 612-00-02300/2014-04 од 06.03.2015. године

- решењем број 612-00-00783/2014-04 од 29.08.2014. године

- решењем број 612-00-00278/2015-04 од 22.05.2015. године

- решењем број 612-00-00128/8/2018-03 од 20.03.2019. године

Акредитовани студијски програми специјалистичких струковних студија

- решењем број 612-00-454/2/2008-04 од 28.08.2008. године

- реакредитован Одлуком број 612-00-00118/2013-04 од 14.06.2013. године

- реакредитован Одлуком број 612-00-00229/10/2018-03 од 17.05.2019. године

- решењем број 612-00-00118/АУ/2013-04 од 27.09.2013. године

- реакредитован Одлуком број 612-00-00230/12/2018-03 од 05.06.2019. године

- решењем број 612-00-00232/9/2018-03 од 09.09.2019. годинеКонтрола квалитета

Контрола квалитета

Извештај о самовредновању

Нормативна акта

Издавачка делатност

Издавачка делатност 

Списак издатих књига и ауторизованих скрипти наставника Високе здравствено санитарне школе струковних студија "Висан"

Аутор Књига
Проф. др Живорад Савић Савремене радиолошке методе
Проф. др Живорад Савић Основи радиологије
Др мед. спец. Снежана Пакић
Др Кристина Војводић
Исхрана и дијететика
Проф. др Сања Миленковић
Проф. др Анка Војводић
Методе научног рада
Проф. др Сузана Павловић
Проф. др Марко Војводић
Комуникацијске вештине
Проф. др Милош Војиновић Здравствена нега у хируршким гранама
Проф. др Бојана Петровић Неурофармакологија
Проф. др Бојана Петровић и Проф. др Предраг Вукомановић Фармакологија
Проф. др Живорад Савић Радиолошка дијагностика 1 и 2
Проф. др Сузана Павловић
Проф. др Марко Војводић
Менаџмент  у здравству
Др. мед. спец. Веселин Медић Рехабилитација у спорту
Др. мед. спец. Маја С. Илић Здравствена нега у интерној медицини
Проф. др Дејан Митрашиновић Клиничка физикална терапија
Проф. др Дејан Митрашиновић Дечја рехабилитација
Проф. др Марко Војводић
Проф. др Драган Батавељић
Здравствено законодавство
Проф. др Марко Војводић
Проф. др Драган Батавељић
Санитарно еколошко законодавство и надзор
Доцент Небојша Милошевић Основи биофизике
Проф. др Недо Нунић Водич кроз анатомију
Проф. др Недо Нунић Водич кроз ургентну медицину
Проф. др Рајко Мијић Медицинска рехабилитација
Проф. др Рајко Мијић Интерна медицина
Др мед. спец. Весна Т. Бартуловић Физикална медицина
Др мед. спец.Веселин Медић Основи кинезиологије и биомеханика покрета и хода
Др мед. спец.Веселин Медић Основи протетске и ортотске рехабилитације
Проф. др Зденка Макуц Основи хигијене исхране
Проф. др Зденка Макуц Водич кроз ДДД
Проф. др Слободан Тошовић Основи екотоксикологије
Доцент Драган Маринковић Санитарна хидротехника
Проф. др Сузана Павловић Основи теорије система управљања
Проф. др Татјана Маринковић
Доцент Драган Маринковић
Принципи савремене биотехнологије
Доцент Драган Маринковић Хемија
Доцент Душан Богићевић Педагогија са методологијом (скрипта и практикум)
Мр Данијела Пецарски
Проф. др Зорка Југовић
Еколошки инжењеринг
Мр Данијела Пецарски Санитарна хигијена воде за купање и рекреацију
Проф. др Душан Павлица Социјална медицина
Проф. др Душан Павлица Медицинска етика
Проф. др Душан Павлица Комунална хигијена
Проф. др Душан Павлица Санитарна техника
Проф. др Зорка Југовић
Дипл. инг Александар Стевановић
Управљање здравственом безбедношћу хране
Проф. др Зорка Југовић
Мр Данијела Пецарски
Контаминација – безбедност хране
Проф. др Зорка Југовић
Мр Данијела Пецарски
Управљање здравствено санитарним аспектима животне и радне средине
Проф. др Зорка Југовић
Мр Данијела Пецарски
Дипл. инг Александар Стевановић
Стандарди ISO 9000,14000,18000,22000 i HACCP (практикум)
Проф. др Гордана Грбић Хигијена и здравствено васпитање
Проф. др Гордана Грбић Здравствено васпитање
Проф. др Татјана Маринковић
Доцент Драган Маринковић
Генотоксикологија
Александра Маливук, професор енглеског језика Express You English Self ( hanbook and workbook)
Проф.др ИванкоБојић Инфективне болести са епидемиологијом и негом оболелих
Проф. др Горан Белојевић Екологија
Др мед. спец.Светлана Бановић Здравствена нега у онкологији
Др мед. спец. Светлана Бановић Онкологија
Др мед. спец. Светлана Бановић Радиолошка заштита
Др мед. спец. Светлана Бановић Основи заштите од јонизујућег зрачења у медицини
Проф. др Сања Миленковић Методе научног рада
Проф. др Сања Миленковић Патологија са патофизиологијом
Др мед. спец. Сава Митић Општа медицина
Др мед. спец. Сава Митић Здравствена нега у хирургији
Др мед. спец. Снежана Пакић Исхрана и дијететика
Др мед. спец. Снежана Пакић Основи технологије чувања намирница
Др мед. спец. Снежана Пакић Микробиолошка анализа намирница и вода
Проф. др Милош Војиновић Хирургија са ортопедијом
Проф. др Марко Војводић
Проф. др Сузана Павловић
Менаџмент у здравству
Проф. Дејан Митрашиновић Медицинска рехабилитација
Проф. др Бојана Петровић Увод у фармацију
Проф. др Татјана Маринковић
Проф. др Драган Маринковић
Микробиологија
Проф. др Ненад Живковић Неурологија
Др мед. спец Маја-Стојадинов Илић Здравствена нега
Проф. др Зденка Макуц
Др спец.вет.мед. Живомир Даутовић
Основи дезинфекције
Проф. др Зденка Макуц
Др спец.вет.мед. Живомир Даутовић
Контрола вектора
Мр Љубица Шарчевић-Теодосијевић Ботаника
Проф. др Бојана Петровић Хемијска анализа и контрола лекова
Доцент Срђан Лазић Специјална епидемиологија
Мр Снежана Милановић
Мастер Кристина Војводић
Практикум из специјалне епидемиологије
Проф. др Иванко Бојић Лајмска болест

Међународна сарадња

Међународна сарадња и размена студената

Висока здравствено-санитарна школа струковних студија „Висан“ од самог оснивања развија и негује сарадњу са међународним образовним, стручним и привредним институцијама. Први партнери са којима је Школа закључила уговор о пословно техничкој сарадњи су:

 • Inštitutzasanitarnoinženirstvo, Ljubljana, Slovenija
 • Visoka škola za zdravstvo Izola, Slovenija
 • Free University Varna Cernorizec Hrabar, Bugarska
 • Berner Bildungszentrum Pflege, Bern, Švajcarska
 • University of Brighton, School of Nursing & Midwifery, Velika Britanija

 Од 2012. године наша Школа је члан Европске мреже високих школа за образовање медицинскихсестара (EuropeanNetworkModule,ENM).

Више о ENM видети на http://www.leeds.ac.uk/europeannursing/

Школа као члан Европске мреже високих школа за образовање медицинских сестара (ENM) успоставља стручну и професионалну сарадњу са многобројним високим школама широм Европе(Белгија, Данска, Норвешка, Холандија, Шведска, Италија,Шпанија, Швајцарска, Велика Британија, Русија, Бугарска, Румунија, Македонија) развијајући тако своју образовну делатност и  унапређујући је по принципима Болоњског процеса. Сарадња унутар мреже обухвата међународну размену студената као и стручног и наставног кадра, заједничке истраживачке активности, развијање и унапређивање курикулума, учешће на семинарима и конференцијама и сл.

Детаљније: Високе школе са којима сарађујемо у оквиру мреже

Оно што је за наше студенте најатрактивније је могућност двонедељне размене студената унутар Европске мреже високих школа за образовање медицинских сестара. Међународна размена студената је првенствено усмерена на развијање интеркултуралне свести и компетенције, развијање разумевања и толеранције према различитим културама, размену искустава и знања из области сестринства на мултикултуралном нивоу, разумевање улоге и утицаја социо-културолошких аспеката на  квалитет и ефективност здравствене неге, као и утицаја који имају различити историјски, етнички, етички, економски и политички фактори на здравствени систем, улогу и значај сестринства у здравственом систему и друштву уопште, упоређивање различитих система здравства и образовања, као и улоге медицинске сестре у различитим социо-културолошким миљеима.

Цене и трошкови за двонедељну размену студената по институцијама и државама

Посебни захтеви за размену студената

Рокови за пријаву и термини за двонедељну размену студената

Међународна сарадња на пројектима

Висока здравствано-санитарна школа струковних студија „Висан“ је кроз чланство у Конференцији академија струковних студија Србије члан Европске асоцијације високог струковног образовања - European Association of Institutions in Higher Education (EURASHE) www.eurashe.eu.

У сарадњи са EURASHE, Школа је укључена у европски пројекат "Supporting Apprenticeships between Professional Higher Education & Small and Medium Enterprises" /SAPS (представник Школе на пројекту је проф. др Марко Војводић).

У сарадњи са КАССС, у оквиру Ерасмус+ програма, Школа учествује на пројекту „DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF SYSTEM FOR PERFORMANCE EVALUATION FOR SERBIAN HEIS AND SYSTEM – PESHES“ (представник Школе на пројекту је проф. др Татјана Маринковић).

Наставне базе

Наставне базе

За реализацију практичне наставе и вежби на нивоу установе  Школа има склопљене уговоре са:

 1. Клинички центар Србије, Пастерова 2, Београд
 2. Војно-медицинска академија,  Црнотравска 17, Београд
 3. Градски завод за јавно здравље, Булевар Деспота Стефана 54, Београд
 4. Клиничко- болнички центар Земун, Вукова 9, Земун
 5. Клиничко- болнички центар ,,Звездара", Димитрија Туцовића 161, Београд
 6. Клиника за рехабилитацију ,,Др Мирослав Зотовић'', Сокобањска бр.13, Београд
 7. Институт за рехабилитацију – организациони део Сокобањска, Сокобањска 17, Београд
 8. Институт за рехабилитацију – радна јединица СЕЛТЕРС, Краља Петра I 335, Младеновац
 9. Институт за ортопедско-хируршке болести  ,,Бањица", Михаила Аврамовића бр. 28, Београд
 10. Специјална болница за болести штитасте жлезде и метболизма „Златибор“, др Драгослава Зеке Смиљанића 30, Златибор
 11. Специјална болница за рехабилитацију „Термал“, Карађорђева 6 Врдник
 12. Дом здравља Вождовац, Устаничка 16, Београд
 13. Дом здравља Палилула, Кнез Данилова 16, Београд
 14. Дом здравља Обреновац, ул.Војводе Мишића бр.231, Обреновац
 15. Дом здравља Земун, Рада Кончара 46, Земун-Београд
 16. Дом здравља Нови Београд, Гоце Делчева 30, Нови Београд
 17. Друштво за санитарну и еколошку заштиту „Висан“, Toшин бунар 7а, Земун
 18. ЈКП „Градска чистоћа“, Мије Ковачевића 4, Београд
 19. ЈКП „Зеленило „Београд“, Сурчински пут 2. Београд
 20. ЈКП Београдски водовод и канализација, Кнеза Милоша 27, Београд
 21. Општа болница Медицински систем Београд, Војводе Степе 323, Београд
 22. Завод за ДДД ,,Висан'', Јернеја Копитара бб, Земун-Београд
 23. Медицинска школа, Вељка Дугошевића б.б. Београд
 24. Специјална болница за неспецифичне плућне болести „Сокобања“, Сокобања
 25. Дом здравља „Врачар“, Бојанска 16, Београд
 26. Општа болница „Импулс“, Вишњичка 91а
 27. Друштво за инжењеринг, услуге и посредовање Envi Tech, Јурија Гагарина 36д, Београд
 28. Привредна комора Београда, Кнеза Милоша 12
 29. Дијагностички центар Земун-Специјална болница за неурологију,Тошин бунар 6,  Београд
 30. Биохемијска лабораторија ,,101 лаб'', Димитрија Туцовића 154, Београд
 31. Апотека „ Београд“, Бојанска 16/VI,  Београд
 32. New Med d.o.o, Јурија Гагарина 150/47, Београд
 33. Здравствена установа апотека „Markfarm Co“,Јурија Гагарина 149, Београд
 34. Mella Cosmetics d.o.o., Војводе Степе 116, Београд
 35. Физиорехаб, амбуланта за рехабилитацију и физикалну терапију, Ђорђа Станојевића 9г, Београд
 36. Игор Грубор ПР Амбуланта за рехабилитацију Centar fizio aktiv, Милана Ракића бр.2, Београд
 37. Национална академија рекреације и спорта, Чика Љубина 13, Младеновац-Београд
 38. "IOANNA’’д.о.о. Центар за физикалну медицину и рехабилитацију,Ђорђа Вајферта 5, Београд
 39. Здравствена установа апотека ,,Леко-вита'', Краља Петра I бр.230, Младеновац
 40. Геронтолошки центар Београд, Марије Бурсаћ 49 , Београд
 41. Геронтолошки центар Панчево, Војвођански булевар бр.1, Панчево
 42. FARMALOGIST доо, Миријевски булевар 3, Београд
 43. Предшколска установа „Корак по корак“, Палмира Тољатија 68а, Београд
 44. Предшколска установа „Снупи“, Агостина Нета 80, Београд
 45. Жабац доо., Карађорђева 15, Затоње, Велико Градиште
 46. Фамис.co, Аутопут 22ф, Земун, Београд
 47. LifeDesign Хотел, Балканска 18, Београд

Основни подаци

Основни подаци

Назив установе:
Висока здравствено-санитрана школа струковних студија „Висан“
Улица и број: Тошин бунар 7а, Београд
Телефон: 011/307-6472, 307-6470
Факс: 011/307-6470
skola@vzsvisan.com

Директор:
Проф. др Анка Војводић

Заменик директора:
Проф. др Марко Војводић

Помоћник директора за контролу квалитета, међународну сарадњу и маркетинг:
Проф. др Марко Војводић

Помоћник директора за наставу:
наставник Александра Маливук

Секретар:
Мики Павловић, дипл.правник

Студентска служба

studentskasluzba@vzsvisan.com
Тел: 011/307-6472, 307-6470

Нови програми у поступку акредитације

 Нови програми у поступку акредитације !!!

СТРУКОВНИ ФАРМАЦЕУТ 

Завршавањем студијског програма струковних студија фармације, студент стиче базична знања из области фармације подржана комплементарним базичним знањима из стручних, стручно-апликативних, изборних као и опште образовних предмета

СТРУКОВНИ ЕКОНОМИСТА ЗА ЕКОТУРИЗАМ И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

Модули:
• АГРОТУРИЗАМ И РУРАЛНИ РАЗВОЈ
• ЗДРАВСТВЕНИ ТУРИЗАМ
• ГАСТРОНОМИЈА И ХОТЕЛИЈЕРСТВО

Опширније...

Наставни кадар

Наставни кадар

Висока здравствено – санитарна школа струковних студија „Висан“ радно ангажује 51 наставника.


Школа ангажује 36 наставника у пуном радном односу и 15 наставника са других високошколских установа, за које је добијена сагласност матичних високошколских установа.

Наставу у Школи реализује 31 наставник са стеченим називом доктора наука, 5 магистра наука и 14 специјалиста и један наставник енглеског језика. Школа има преко 50% наставника са стеченим научним називом доктора наука на свим студијским програмима.


Школа ангажује 70 сарадника (наставника вештина), запослених у наставним базама Школе, који учествују у остваривању студијских програма.

Упис у наредну годину студија

Упис у наредну годину студија

Упис у наредну школску годину обавиће се у периоду од 18.09. – 13.10.2017.

За упис је потребно доставити:

 • Попуњене ШВ обрасце (обрасце можете преузети у студентској служби)
 • Попуњене обрасце за оверу семестра (обрасце можете преузети у студентској служби)
 • Уплатнице које потврђују да су измирене све обавезе према Школи (рате школарине)
 • Индекс

Важна напомена

 • У складу са чланом 87. Закона о високом образовању студент који не положи испит из обавезног предмета до почетка наредне школске године, поново уписује тај предмет приликом уписа у наредну школску годину.
 • Студент који не положи изборни предмет до почетка наредне школске године, може поново уписати исти или се определити за други изборни предмет приликом уписа у наредну школску годину.
 • За упис у наредну годину студија студент мора остварити минимум 37 ЕСПБ.

Упутство за израду завршног рада

Упутство за израду завршног рада

Процедура у вези са израдом и одбраном дипломског и специјалистичког рада

Пријава дипломског рада

 1. Студент у студентској служби код свог референта добија Захтев за одређивање теме, ментора и чланова комисије из области из којих жели да пише дипломски рад.
  У договору са ментором попуњава формулар и потписан од стране ментора доставља студентској служби.
  Наставно веће разматра захтев студента и одлуку истиче на Огласној табли Школе.

Израда дипломског рада

 1. По одобреној теми студент израђује писану верзију по упутствима ментора
  Ментор и комисија прегледају завршен рад и потписују Извештај на формулару који се добија у студентској служби
 2. Студент доноси у студентску службу 1 примерак финалног рада, потписан извештај од стране ментора и чланова комисије и пријаву испита.
 3. Наставно веће разматра извештај о дипломском раду и извештај студентске службе да је студент стекао услов за излазак на дипломски испит тј. да је положио све испите и измирио све финансијске обавезе према Школи, и одређује термин усмене одбране дипломског рада.

Oдбрана дипломског рада

 1. Одбрана дипломског рада је усмена и јавна и полаже се пред комисијом од 3 члана.

Континуирана настава

Континуирана настава

Обавештавамо вас да Висока здравствено санитарна школа струковних студија „Висан“ организује програм континуиране едукације под називом «Безбедно уклањање медицинског отпада».

Програм је акредитован од стране Здравственог савета Србије Одлуком број 153-02-2112/2009-02 од 29.10.2010. године и изводи се у форми једнодневног курса са планираних 6 сати наставе за све заинтересоване здравствене раднике (видети на сајту www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs) и завршава се 29.10.2011.

У складу са Одлуком Здравственог савета, Висока здравствено санитарна школа струковних студија „Висан“ ће као организатор програма полазницима који успешно обаве едукацију доделити 6 бодова, за шта ће полазницима бити издат сертификат.

Први курс ће бити организован од 12. 12. 2010. године у просторијама Високе здравствено санитарне школе струковних студија „Висан“, односно у просторијама здравствених установа које су заинтересоване за континуирану едукацију са којима ћемо утврдити термине и место одржавања.

Све информације можете добити на телефоне: 011/30-76-470; 011/30-76-472, контакт особа: Милена Седларевић.

Детаље као и програм рада можете видети овде.


На основу члана 154. став 2. т.6 Закона о здравственој заштити (“Сл. Гласник РС“ 107/05) Здравствени савет Србије, доноси

О Д Л У К У

о акредитацији програма континуиране едукације (КЕ) приспелих на основу јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета и у средствима јавног информисања у јуну 2009. године, који су накнадно допуњени или разматрани на основу жалби на одлуку Здравственог савета од 24.9.2009.

Акредитовани су сви програми континуиране едукације са додељеним бодовима, наведени у Збирној табели оцењених допуњених програма КЕ и у Збирној табели поново оцењених програма КЕ на основу жалби, које чини прилог ове одлуке и објављене су на интернет страници Здравственог савета Републике Србије истог датума када и ова одлука (у документима под називом „Zbirna tabela Dopune septembar 2009 Zakljucano.xls“ и „Zbirna tabela Ispravke po zalbama septembar 2009 Zakljucano.xls“). Организатори континуиране медицинске едукације чији су програми акредитовани могу полазницима који успешно обаве едукацију додељивати број бодова наведен у Збирној табели оцењених допуњених програма КЕ и у Збирној табели поново оцењених програма КЕ (документи под називом „Zbirna tabela Dopune septembar 2009 Zakljucano.xls“ и „Zbirna tabela Ispravke po zalbama septembar 2009 Zakljucano.xls“), које су у прилогу ове одлуке.

Програми КЕ акредитовани овом одлуком које организују удружења се могу реализовати у једном или више наврата до 1.1.2010. године, а програми КЕ акредитовани овом одлуком које организују остали организатори (факултети, школе здравствене струке, здравствене установе, приватна пракса и установе) се могу реализовати у једном или више наврата до 24.9.2010. године.

Организатори акредитованих програма КЕ су обавезни да у писаној форми обавесте Здравствени савет о тачном термину одржавања едукације најмање 7 дана раније, као и да по обављеној едукацији доставе Здравственом савету извештај, који ће садржавати број полазника, резултат провере знања полазника и резултат евалуације квалитета едукације од стране полазника.

Пратећи документ:

Књига предмета

Књига предмета

Страница је у изради

Акредитација

Aкредитација

Висока здравствено – санитарна школа струковних студија „Висан“, са седиштем у улици Тошин бунар 7а Земун-Београд, акредитована је 2007. године решењем Националног савета Републике Србије бр. 612-00-1170/2006-06 од 06.07.2007. године и, у поновљеном процесу акредитације, решењем Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије број 612-00-00151/2012-04 од 23.04.2012. године.

Потврђена поновна акредитација ВЗС Висан

У поновљеном процесу акредитације, Комисија за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије решењем број 612-00-03388/2016-06 од 05.05.2017. године потврдила је да Висока здравствено – санитарна школа струковних студија „Висан“ испуњава све стандарде за акредитацију високошколске установе. 

Aкредитација високошколске установе

Акредитовани студијски програми основних струковних студија

- решењем број 612-00-1170/2006-04 од 6.7.2007. године

- реакредитован одлуком број 612-00-00151/2012-04 од 23.04.2012. године
- реакредитован одлуком број 612-00-03388/2016-06 од 21.04.2017. године

- решењем број 612-00-00135/12/2010-04 од 15.02.2010. године

- реакредитован одлуком број 612-00-02301/2014-04 од 22.05.2015. године

- решењем број 612-00-00135/12/2010-04 од 15.02.2010. године

- реакредитован одлуком број 612-00-02300/2014-04 од 06.03.2015. године

- решењем број 612-00-00783/2014-04 од 29.08.2014. године

- решењем број 612-00-00278/2015-04 од 22.05.2015. године

- решењем број 612-00-00128/8/2018-03 од 20.03.2019. године

Акредитовани студијски програми специјалистичких струковних студија

- решењем број 612-00-454/2/2008-04 од 28.08.2008. године

- реакредитован Одлуком број 612-00-00118/2013-04 од 14.06.2013. године

- реакредитован Одлуком број 612-00-00229/10/2018-03 од 17.05.2019. године

- реакредитован Одлуком број 612-00-00229/10/2018-03 од 17.05.2019. године

- решењем број 612-00-00118/АУ/2013-04 од 27.09.2013. године

- реакредитован Одлуком број 612-00-00230/12/2018-03 од 05.06.2019. године

- решењем број 612-00-00232/9/2018-03 од 09.09.2019. године
- реакредитован Одлуком број 612-00-00230/12/2018-03 од 05.08.2019. године

Дозволе за рад

Контакт

Основне информације:
Висока здравствено-санитрана школа 
струковних студија „Висан“ 
Улица и број: Тошин бунар 7а, Београд 
Телефон: 011/307-6472 
Факс: 011/307-6470 
e-mail: skola@vzsvisan.com

Директор, проф. др Анка Војводић
Телефон: 011/307-6473
Факс: 011/307-6470
e-mail: skola@vzsvisan.com

Помоћник директора за контролу квалитета, међународну сарадњу и маркетинг, проф. др Марко Војводић
Телефон: 011/307-6472
Факс: 011/307-6470
e-mail: skola@vzsvisan.com

Помоћник директора за наставу, Александра Маливук
Телефон: 011/307-6472
Факс: 011/307-6470
e-mail: skola@vzsvisan.com

Студентска служба:
Телефон: 011/307-6472
Факс: 011/307-6470
studentskasluzba@vzsvisan.com


vzs-visan_TjLbL.jpg

Библиотека

Библиотека

БиблиотекаОбавештавају се студенти и наставници да је ВЗСШ Висан склопила Уговор са Универзитетском библиотеком „Светозар Марковић“ чиме је омогућен приступ наставника и студената школе свим ресурсима ове библиотеке.

Услуге библиотеке студенти могу користити уз индекс ВЗСШ Висан.

 

Посао

Посао

Могућност запошљавања за медицинске сестре у Немачкој

УПИС